16
Paulo tỹ ũn e mĩ ẽkrég tĩ
Ãjag mỹ sóg ẽg mré ke fi tó sór mũ, Febe fi. Cidade tỹ Cencréia tá fi tóg Jesus ki ge kỹ nỹtĩ fag ki rĩr tĩgtĩ. Fi tỹ kejẽn ãjag ki jun kỹ fi mỹ: “ha kãrã,” hemnĩ. Ãjag mré fi tóg Jesus ki rã kỹ jẽ nĩ, kỹ fi mỹ nén tỹ fi mỹ tũ ẽn ven kãn nĩ. Ũ tỹ hẽn ri ke jagãgtãn fi huri, inh ke gé.
Priscila fi mĩ sóg ẽkrég tĩ, fi mén tỹ Áquila mĩ ke gé. Inh mré fag tóg rãnhrãj mág, Jesus Cristo rãnhrãj han kỹ. Isugnĩn fag tóg kãgter kren, inh jy nĩgãn jé. Tag hã mĩ sóg ẽkrég tĩ, kỹ sóg fag to há tãvĩ nĩ. Kỹ fóg kar kãmĩ Jesus ki ge kỹ nỹtĩ ag vỹ tag tugrĩn fag to há nỹtĩnh ke mũ gé, fag tỹ inh jy nĩgãn kỹ. Fag ĩn krẽm ũ ag tóg vẽnh mãn tĩ gé, culto han jé. Ẽn fag ki sóg ẽkrég tĩ gé.
Iso há ũ vỹ nĩ gé, hã vỹ: Epêneto, he mũ. Ga tỹ Ásia tá ũ tỹ Jesus ki rã vén jan hã vẽ. Ti mĩ sóg ẽkrég tĩ gé. Kỹ Maria fi vỹ nĩ gé. Ãjag mỹ fi rãnhrãj mág. Fi mĩ sóg ẽkrég tĩ gé. Kỹ sóg Adrônico mĩ ẽkrég tĩ gé, Júnias mĩ ke gé. Inh kanhkã ag vẽ. Inh mré ag tóg sigse kỹ nỹtĩ ja nĩgtĩ gé. Apóstolo ag kãmĩ ag tóg tỹ ũn mág nỹtĩ. Vãsỹ ag tóg Jesus ki ge jẽg, isỹ ti ki rã tũg ki.
Amplíato mĩ sóg ẽkrég tĩ gé. Ti to inh há tãvĩ nĩ, ẽg Senhor tugrĩn. Kỹ sóg Urbano mĩ ẽkrég tĩ gé. Inh mré tóg Cristo rãnhrãj han tĩ. Kar kỹ iso há ũ vỹ nĩ gé, Estáquis ti. Ti ki sóg ẽkrég tĩ gé. 10 Apeles mĩ sóg ẽkrég tĩ gé. Cristo tovãnh jãvãnh ja ti nĩ. Aristóbulo mré ke fag mĩ sóg ẽkrég tĩ gé. 11 Kar kỹ inh kanhkã ũ vỹ tá jẽ gé, Herodião ti. Ti ki sóg ẽkrég tĩ. Kỹ sóg Narciso mré ke fag mĩ ẽkrég tĩ, ũ tỹ fag kãmĩ ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩ fag.
12 Kỹ sóg Trifena fi ki ẽkrég tĩ, Trifosa fi mĩ ke gé. Ẽg Senhor mỹ fag rãnhrãj mũgtĩ. Kỹ sóg iso há tãvĩ ũ fi mĩ ẽkrég tĩ gé, hã vỹ: Pérside, he mũ. Ẽg Senhor mỹ rãnhrãj to fi tar tãvĩ nĩ. 13 Kỹ sóg Rufo mĩ ẽkrég tĩ. Topẽ ne ti kuprẽg', ti mỹnh fi ke gé'. Inh mỹ fi tóg tỹ inh mỹnh ri ke nĩ, ti mỹnh fi. 14 Kỹ sóg Asíncrito mĩ ẽkrég tĩ, Flegonte mĩ ke gé, Hermes mĩ ke gé, Pátrobas mĩ ke gé, Hermas mĩ ke gé, ag mré Topẽ vĩ mẽ jé vẽnh mãn tĩ ag mĩ ke gé. 15 Kỹ sóg Filólogo mĩ ẽkrég tĩ, Júlia fi mĩ ke gé, Nereu mĩ ke gé, ti ve fi mré, Olimpas mĩ ke gé, kỹ ag mré Jesus vĩ mẽ jé vẽnh mãn tĩ ag mĩ ke gé, Topẽ tũ kar ag mĩ.
16 Kỹ jagnẽ ki nhun ke ri ke han nĩ, Jesus mré ke kar ki, jagnẽ nĩgé kãgmĩ kỹ. Cristo ki ge kỹ nỹtĩ kar vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ, ẽmã kar ki ke ag.
Ón kỹ vẽnh vĩ há mẽ sór tũg nĩ
17 Nén ũ tó sór sóg mũ gé ver ãjag mỹ. Ũ ag tóg ãjag tỹ jagnẽ to jũ han sór mũ. Ãjag tỹ jagnẽ vĩ kafãn kónãn mũ han sór ag tóg mũ. Ag pi(jé) ãjag tỹ Topẽ vĩ mẽ ja ẽn ri ke tó tĩ'. Ẽn ag vĩ mẽ sór tũg nĩ. 18 Ag pi(jé) ẽg Senhor tỹ Cristo rãnhrãj han sór tĩ'. Ag nug hã ki rĩr ag tóg tĩ'. Ag vĩ vỹ mẽ há tĩ, ón kỹ, kỹ ũ tỹ hẽn ri ke ag tóg kri fi sór mũ, ag vĩ kri, ag tỹ ag jykre kórég ki kagtĩg nỹtĩn kỹ, ũ tỹ nén ũ vẽnhmỹ to jykrén tũ ag. Inh mỹ tóg ag tỹ ũ tỹ ge krĩn kónãn ha mẽ tĩ. Kỹ ag vĩ mẽ sór tũg nĩ.
19 Ãjag tỹ Topẽ vĩ kri nĩm mũ tag vỹ mẽ há tĩ. Vẽnh kar vỹ mẽ, kỹ tóg inh mỹ sér tĩ sir, ãjag to. Kỹ tóg ãjag tỹ vẽnh jykre há ki kanhrãn mág nỹtĩnh há tĩ. Ãjag tỹ vẽnh jykre pãno to jykrén tũ pẽ nỹtĩn kỹ tóg há tĩ gé.
20 Topẽ vỹ ẽg krĩ kuprãg tĩ. Kãnhmar tóg ẽg mỹ Satanás tỹ tũg' henh ke mũ gé, ha vemnĩ, kỹ tóg ãjag vóg mãn ke tũ nĩ ha.
Ẽg Senhor tỹ Jesus mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag mỹ ã tỹ nén ũ há ẽn vin jé.
Paulo mré ke ag tỹ Roma ki ke fag mĩ ẽkrég tĩ
21 Inh mré Jesus rãnhrãj han mũ tỹ Timóteo vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ gé, Lúcio ti ke gé, Jasão ke gé, Sosípatro ke gé, inh kanhkã ag.
22 Ũ tỹ Paulo mỹ tag rán mũ vỹ tỹ inh nĩ, hã vỹ: Tércio, he mũ. Kỹ sóg ãjag mĩ ẽkrég tĩ gé, ãjag tỹ inh mré ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩn kỹ.
23 Gaio vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ. Ti ĩn krẽm sóg jẽ, kỹ ẽg tóg ti ĩn krẽm culto han tĩ. Erasto vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ gé, ũ tỹ cidade jãnkamy ki rĩr tĩ ẽn ti. Ẽg régre tỹ Quarto vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ gé. 24 Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag kar tar han jé. Amém.
Topẽ mỹ ẽg vĩ há han ke
25 Ha mẽ, ẽg jé Topẽ mỹ vĩ há han. Ẽg tar han ki kanhró tóg nĩ, ẽg tỹ ti ki rã kar krónh ke tũ nĩn jé. Sỹ ãjag mỹ Topẽ vĩ sér tó mũn hã vẽ, Jesus Cristo kãmén kỹ. Vãsỹ ẽg tóg mẽ ja tũ nĩ, ti vĩ sér tag ti. Ẽg tỹ vãhã mẽ vẽ, Topẽ tỹ ẽg mỹ to vẽnh jykre nĩm kỹ. Prỹg tỹ hẽn ri ke ki ag tóg mẽ ja tũ nỹtĩ, ẽg jo ke ag. 26 Ũri hã ẽg tóg mẽg mũ. Vãsỹ Topẽ vĩ rán tĩ ag vỹ ẽg tỹ ũri mẽg mũ tag tó ja nĩgtĩ. Kỹ Topẽ tóg tag to: “povo kar mỹ kãmén nĩ, fóg ag mỹ, kanhgág ag mỹ, Judeu ag mré hã,” he ja nĩ, ẽg tỹ mẽ kãn jé, ti ki ge jé, ti vĩ kri fi jé, ti tỹ tỹ ẽg Senhor kar jẽ jé. Ã tỹ nén kar han tũg ki tóg nĩ nĩ, Topẽ ti, ũ tỹ ti han ja tũ (hã) ra. Kỹ tóg tũ' henh ke tũ nĩ gé. Gen kỹ tóg nĩ nĩ.
27 Ti hã ne ã pir mỹ nén ũ kar ki kanhró nĩ', Topẽ ti. Jesus Cristo hã tóg ẽg mỹ Topẽ ven ke mũ. Kỹ ẽg tóg ti hã mỹ vĩ há han sór mũ, Topẽ hã mỹ, kỹ tóg krỹg henh ke tũ nĩ, ẽg tỹ ti mỹ vĩ há han mũ ti. Amém.