JOÃO TỸ CARTA HAN MÃN
1
João tỹ rá vẽ, Igreja to kófa ẽn ti. Isỹ inh mré ke fi mỹ rán hã vẽ, Topẽ tỹ fi kuprẽg kỹ. Fi krẽ mỹ ke vẽ gé, hã vỹ: Topẽ ki ge kỹ nỹtĩ kar, he mũ. Ãjag to sóg há tãvĩ nĩ, ha mẽ. Kỹ ũ tỹ vẽnh vĩ há kri fig mũ kar vỹ ãjag to há nỹtĩ gé, inh mré. Vẽnh vĩ há vỹ ẽg kã kã nĩ nĩ. Tovãnh ke tũ pẽ ẽg tóg nĩ. Hã kỹ ẽg tóg jagnẽ to há nỹtĩ.
Ẽg jóg tỹ Topẽ mré sóg vẽmén tĩ, ti tỹ ãjag jagãgtãn jé, ti tỹ ãjag tar han jé, ti tỹ ãjag krĩ kuprãg jé ke gé. Jesus Cristo mỹ sóg tag to vĩ tĩ gé, ẽg jóg mág kósin mỹ. Ti vĩ kri fig ẽg tóg tĩ, vẽnh vĩ há kri, kỹ ẽg tóg jagnẽ to há nỹtĩ gé.
Ẽg tỹ jagnẽ to há nỹtĩnh ke
à krẽ kã mĩ ũ vỹ vẽnh vĩ há nón mũ mũ, jỹ, kỹ tóg inh mỹ sér pẽ tĩ, sỹ tag mẽ kỹ. Ẽg jóg tỹ ẽg mỹ nén tó ja ẽn han kãn sór ag nẽji mũ. Kỹ sóg ã mỹ rán mũ, jỹ. à mỹ sóg: “jagnẽ to há nỹtĩm nĩ,” he mũ. Nén ũ tãg pijé'. Vãsỹ ẽg tóg tag mẽ, ẽg tỹ ti ki rã vén kỹ. Ẽg tỹ Topẽ to há nỹtĩn kỹ ẽg tóg Jesus tỹ ẽg mỹ nén tó ja ẽn han kãn ke mũ sir. Ti tỹ ẽg mỹ nén tó vén mũn hã vẽ, hã vỹ: “jagnẽ to há nỹtĩm nĩ,” he mũ.
Ũ tỹ Jesus to ón tĩ
Ũ tỹ hẽn ri ke ag vỹ mĩ mũgtĩ. Hã ra ag tóg Jesus Cristo to ón tĩ. Ti to ag tóg: “ti pijé ẽg ri ke mur ja nĩ'. Ẽprã ke fi kósin pijé',” he tĩ. Ag ón vẽ. Cristo kato tẽ ag vẽ. Vẽnh ki rĩrm nĩ, ãjag tỹ ag vĩ kri fig tũ nĩ jé, ãjag rãnhrãj tỹ ãjag mỹ tũ' he tũ nĩ jé. Vãsãn nĩ, ãjag tỹ tá ti kaja ve jé, Topẽ tỹ ẽg mỹ nén nĩm sór mũ ti.
Ũ tóg Cristo kãme pãtén sór mũ. Ti vẽme pãte tóg ũ tó sór mũ. Ti tovãnh to ken hã vẽ. Ũ tỹ ge pijé Topẽ ki rã kỹ jẽ ha'. Ẽg tỹ Jesus kãme mĩ mũn kỹ ẽg tóg ẽg jóg mág ki ge kỹ nỹtĩ, ti kósin ki ke gé. 10 Kejẽn ũ tóg ãjag tá jun tĩ. Hã ra tóg tag tó tũ nĩgtĩ. Kỹ ti mỹ: “inh mré nĩnh kãtĩg,” he sór tũg nĩ gé. Ti mỹ: “Topẽ vỹ ã ve há han,” he tũg nĩ gé. 11 Ẽg tỹ ũ tỹ ge mỹ: “Topẽ vỹ ã ve há han,” hen kỹ ẽg tóg ti jykre pãno to: “há ti nĩ,” he mũ gé. Kỹ tóg ẽg tỹ ti mré ón ri ke nĩ sir, ẽg tỹ ti mỹ vĩ há han kỹ.
12 Sỹ ãjag mỹ nén rán sór mũ vỹ ver e nĩ, hã ra sóg rán kỹ jẽnẽ sór tũ nĩ. Sỹ ãjag tá jun sór vẽ. Kỹ sóg ãjag mré vẽmén sór mũ, tá, ẽg tỹ jagnẽ fe tỹ mrin ke jé.
13 Ã régre fi krẽ vỹ ã mĩ ẽkrég tĩ. Topẽ tỹ ũn kuprẽg mũ fi vẽ. Hã vẽ, sỹ ãjag mỹ nén rán sór mũ ti.