JOÃO TỸ CARTA Ũ HAN MÃN
1
João kófa tỹ rá vẽ. Sỹ inh mré ke tỹ Gaio mỹ rán hã vẽ. Ã to sóg há tãvĩ nĩ. Hỹ, há tãvĩ sóg nĩ, ã to. Ã to sóg Topẽ mré vẽmén tĩ, ti tỹ ã mỹ nén há kar nĩm jé, ã kaga tũ nĩ jé ke gé. Topẽ to tar ã tóg jẽ, tag ki kanhró, sóg nĩ.
à mré ke ag tóg inh ki junjun, kỹ ag tóg inh mỹ tó, ã tỹ vẽnh vĩ há nón tĩ mũ ti, ã tỹ to tar nĩ ti. Kỹ tóg inh mỹ sér pẽ ti. Inh krẽ tỹ vẽnh vĩ há nón mũn kỹ tóg inh mỹ sér tãvĩ tĩ, nén ũ tỹ inh mỹ sér nĩ kar kãfór, hã kỹ tóg inh mỹ sér tĩ, ã tỹ vẽnh vĩ há nón tĩg kỹ.
à to sóg há tãvĩ nĩ, Gaio'. Ẽg mré ke ag ki rĩr há han ã tóg nĩgtĩ, ũ tỹ kór há tá kãmũ mũ ag mré hã. Tag tó ag tóg tag ki, igreja krẽm, ã mré ke ag. Ag to há tãvĩ ã nẽji nĩ. Ag ki rĩr mãn nĩ gé, ag tỹ ã ki junjun kỹ, kỹ ag mỹ nĩm nĩ, nén ũ tỹ ag mỹ tũ ẽn ti. Topẽ rãnhrãj han ag tóg tĩ. Jesus Cristo jyjy tó kỹ ag tóg hẽn ra mũgtĩ, kỹ ag tóg ũ tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ tũ ag tũ mãn vãnh nĩgtĩ. Hã kỹ tóg há tĩ, ẽg tỹ ũ tỹ ge ki rĩr há han kỹ, ẽg mré ke ag. Ẽg tỹ ag ki rĩr há han kỹ tóg ẽg tỹ ag mré Topẽ vĩ há tó mũ ri ke nĩ sir.
à jamã tá igreja krẽm vẽnh mãn tĩ ag mỹ sóg vẽnh rá jẽnẽ, hã ra Diótrefes vỹ inh vĩ mẽ jãvãnh nĩ. Ag kri tỹ ũn mág jẽ sór ti nĩ, Diótrefes ti. 10 Isỹ tá jun kỹ sóg ti mỹ tónh ke mũ, ti jykre pãno ti, vẽnh kar rĩnve. Ón kỹ tóg iso féfén tĩ. Hã ra tóg nén ũ kórég ũ han tĩ gé, hã kỹ tóg ẽg mré ke ag tỹ ãjag tã junjun kỹ tóg ag mỹ: “inh mré nĩnh kãmũ jẽg,” he vãnh nĩgtĩ. Kỹ tóg ũ ag tỹ ag mỹ: “inh mré nĩnh kãmũ jẽg,” he sór mũ ra tóg ag tỹ ag mỹ vĩ há han kamẽg tĩ gé. Ag mỹ tóg: “igreja krẽm ãjag tóg rã mãn ke tũ nĩ ha,” he tĩ, ag tỹ ẽg mré ke ag mỹ vĩ há han sór kỹ. Jykre kórég tãvĩ ti nĩ, Diótrefes ti. Hã kỹ sóg ti kato tẽnh ke mũ, ha vemnĩ.
11 Ti jãvo sóg ã to há tãvĩ nĩ, Gaio'. Ũ tỹ nén ũ kórég han mũ ra ti kóm han sór tũg nĩ. Nén ũ há hã han sórmnĩ. Ẽg tỹ nén ũ há kar han kỹ ẽg tóg tỹ Topẽ krẽ nỹtĩ gé. Ũ tỹ ti kórég han mũ vỹ Topẽ ki kagtĩg nĩ.
12 Demétrio vỹ tỹ ũn jykre há nĩ, hã ra. Vẽnh kar vỹ ti to vĩ há han tĩ. Ki hã ag tóg tó tĩ, ag tỹ ti to vĩ há han kỹ, hã kỹ sóg ag mré tó mũ gé. Isỹ vẽnh vĩ há hã tó mũ ki kanhró ã tóg nĩ.
13 Sỹ ã mỹ nén rán sór mũ vỹ ver e tĩ, hã ra sóg rán kỹ jẽnẽ sór tũ nĩ. 14 Kãnhmar sóg ã venh ke kãtĩg mũ. Kỹ ẽg tóg jagnẽ mré vẽmén ke mũ.
15 Ã jé jatun mỹ nĩ nĩ. Tag ki inh mré ã to há nỹtĩ ag vỹ ã mĩ ẽkrég tĩ. Kỹ ã jamã tá inh mré ke kar mỹ: “ãjag mĩ tóg ẽkrég tĩ,” hemnĩ iso. Vyrmỹ ag mỹ tómnĩ, sỹ ag mĩ ẽkrég mũ ti.
Hã vẽ, sỹ ã mỹ nén rán sór mũ ti.