JOÃO TỸ CARTA Ũ HAN MÃN
1
João tỹ rá vẽ, Igreja to kófa ẽn ti. Sỹ inh mré ke tỹ Gaio mỹ rán hã vẽ. Ã to sóg há tãvĩ nĩ. Hỹ, há tãvĩ sóg nĩ, ã to. Ã to sóg Topẽ mré vẽmén tĩ, ti tỹ ã mỹ nén há kar nĩm jé, ã kaga tũ nĩ jé ke gé. Topẽ to tar ã tóg jẽ, tag ki kanhró sóg nĩ.
à mré ke ag tóg inh ki junjun, kỹ ag tóg inh mỹ tó, ã tỹ vẽnh vĩ há nón tĩ mũ ti, ã tỹ to tar nĩ ti. Kỹ tóg inh mỹ sér pẽ ti. Inh krẽ tỹ vẽnh vĩ há nón mũn kỹ tóg inh mỹ sér tãvĩ tĩ, nén ũ tỹ inh mỹ sér nĩ kar kãfór. Hã kỹ tóg inh mỹ sér tĩ, ã tỹ vẽnh vĩ há nón tĩg kỹ.
à to sóg há tãvĩ nĩ, Gaio'. Ẽg mré ke ag ki rĩr há han ã tóg nĩgtĩ, ũ tỹ kór há tá kãmũ mũ ag mré hã. Tag tó ag tóg, tag ki, igreja krẽm, ã mré ke ag. Ag to há tãvĩ ã nẽji nĩ. Ag ki rĩr mãn nĩ gé, ag tỹ ã ki junjun kỹ. Kỹ ag mỹ nĩm nĩ, nén ũ tỹ ag mỹ tũ ẽn ti. Topẽ rãnhrãj han ag tóg tĩ. Jesus Cristo jiji tó kỹ ag tóg hẽn ra mũ tĩ, kỹ ag tóg ũ tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ tũ ag tũ mãn vãnh nỹtĩgtĩ. Hã kỹ tóg há tĩ, ẽg tỹ ũ tỹ ge ki rĩr há han kỹ, ẽg mré ke ag. Ẽg tỹ ag ki rĩr há han kỹ tóg ẽg tỹ ag mré Topẽ vĩ há tó mũ ri ke nĩ sir.
à jamã tá igreja krẽm vẽnh mãn tĩ ag mỹ sóg vẽnh rá jẽnẽ. Hã ra Diótrefes vỹ inh vĩ mẽ jãvãnh nĩ. Ag kri ti tỹ ũn mág jẽ sór tĩ. 10 Isỹ tá jun kỹ sóg ti mỹ: “ã jykre vỹ pãno nĩ,” henh ke mũ, vẽnh kar rĩnve. Ón kỹ tóg iso féfén tĩ. Hã ra tóg nén ũ kórég ũ han tĩ gé. Hã kỹ tóg ẽg mré ke ag tỹ ãjag tá junjun kỹ ag mỹ: “inh mré nỹtĩnh kãmũ jẽg,” he tũ nĩgtĩ. Kỹ tóg ũ ag tỹ ag mỹ vĩ há han kamẽg tĩ gé. Ag mỹ tóg: “igreja krẽm ãjag tóg rã mãn ke tũ nĩ ha,” he tĩ, ag tỹ ẽg mré ke ag mỹ vĩ há han sór kỹ. Jykre kórég tãvĩ ti nĩ, Diótrefes ti. Hã kỹ sóg ti kato tẽnh ke mũ, ha vem nĩ.
11 Ti jãvo sóg ã to há tãvĩ nĩ, Gaio'. Ũ tỹ nén ũ kórég han mũ ra ti kóm han sór tũg nĩ. Nén ũ há hã han sórm nĩ. Ẽg tỹ nén ũ há kar han kỹ ẽg tóg tỹ Topẽ krẽ nỹtĩ gé. Ũ tỹ ti kórég han mũ vỹ Topẽ ki kagtĩg nĩ.
12  Demétrio vỹ tỹ ũn jykre há nĩ, hã ra. Vẽnh kar vỹ ti to vĩ há han tĩ. Ki hã ag tóg tó tĩ, ag tỹ ti to vĩ há han kỹ. Hã kỹ sóg ag mré tó mũ gé. Isỹ vẽnh vĩ há hã tó mũ ki kanhró ã tóg nĩ.
13 Sỹ ã mỹ nén rán sór mũ vỹ ver e nĩ, hã ra sóg rán kỹ jẽnẽ sór tũ nĩ. 14 Kãnhmar sóg ã venh tĩg mũ. Kỹ ẽg tóg jagnẽ mré vẽmén ke mũ.
15 Ã jé jatun mỹ nĩ nĩ. Tag ki inh mré ã to há nỹtĩ ag vỹ ã mĩ ẽkrég tĩ. Kỹ ã jamã tá inh mré ke kar mỹ: “ãjag mĩ tóg ẽkrég tĩ,” hem nĩ, iso. Vyrmỹ ag mỹ tóm nĩ, sỹ ag mĩ ẽkrég mũ ti.
Hã vẽ, sỹ ã mỹ nén rán sór mũ ti.