JUDAS TỸ CARTA
1
Judas tỹ rá vẽ, Tiago jãvy ti. Jesus Cristo mỹ sóg rãnhrãj tĩgtĩ. Isỹ ũ tỹ ẽg jóg tỹ Topẽ tỹ kuprẽg ja ag mỹ rán hã vẽ, ti tỹ ũ to há ag mỹ. Ti tỹ ãjag kuprẽg kỹ tóg ãjag jy nĩgãn tĩ gé, Jesus Cristo tugrĩn. Topẽ mré sóg vẽmén tĩ, ti tỹ ãjag jagãgtãn pẽ han jé, ti tỹ ãjag krĩ kuprã pẽ han jé, ti tỹ ãjag tỹ jagnẽ to há tãvĩ han jé ke gé.
Ũ tỹ Topẽ to un'ón mũ ag
Inh krẽ', ãjag mỹ sóg Topẽ tỹ ẽg kar kren han tag tónh ke nĩ vẽ, inh vẽnh rá tag ti ki. Hã ra vãhã ũ ag tóg ãjag krĩn kónãn sór mũ ha, hã kỹ sóg ãjag mỹ: “Topẽ ki rã to tar nỹtĩmnĩ,” he mũ. Topẽ tỹ ẽg mỹ nén tó mũ vỹ pir nĩ, hã vỹ: Topẽ jykre to tar nĩ, he mũ. Ã tũ ag kar mỹ tóg tag tó ja nĩ. Ũ tỹ tag kato vĩ kỹ ti vĩ jẽmẽ sór tũg nĩ. Ha vé, ũ ag tóg Topẽ to un'ón tĩ, ãjag krĩn kónãn jé. Ũn jykre pãno ag vẽ, hã ra ag tóg jykre há nĩ ve nỹtĩ, hã kỹ ãjag tóg ag vĩ kri fi sór mũ. Hã ra ag tóg ón kỹ: “ẽg jóg tỹ Topẽ vỹ ẽg jagãgtãn mũ, hã kỹ ẽg jatun mỹ vẽnh jykre vẽnhmỹ kar han ke mũ,” he tĩ, ũ tỹ ãjag krĩn kónãn mũ ag. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo to ag tóg: “ti vĩ han ke tũ ẽg nĩ,” he tĩ. Ti hã ne tỹ ẽg kri ke nĩ', Jesus ti. Hã ra ũ tỹ ti vĩ han sór tũ ag tóg rán kỹ nỹtĩ gé. Vãsỹ ag tóg ag to rán ja nĩgtĩ, Topẽ vĩ rán tĩ ag, kỹ ag tóg Topẽ tỹ ũ tỹ ge ag vóg kónãn ke mũ ẽn tó ja nĩgtĩ.
Ha vé, vãsỹ ẽg Senhor vỹ ga tỹ Egito tá ã povo tỹ Israel mré kãkutẽ ja nĩgtĩ, ag tỹ ãjag ga ra mũ jé. Hã ra ag kãmĩ ũ ag tóg ti vĩ kri fi vãnh ja nỹtĩgtĩ. Hã kỹ Topẽ vỹ ag tỹ tũg' he kãn, ũ tỹ ti vĩ kri fi jãvãnh ja ag. Tag mẽ ãjag huri. Ki kanhró ãjag nỹtĩ. Hã ra sóg rán mãn sór mũ, ãjag tỹ mĩ ẽkrén jé.
Kỹ kanhkã tãn ag vỹ ge ja nĩgtĩ gé. Ag kãmĩ ũ ag tóg Topẽ tỹ ag mỹ nén nĩm ja ẽn tovãnh. Ãjag jamã tovãnh ag tóg. Kỹ Topẽ vỹ ag sigsé, kỹ tóg ẽmã kuty tá ag vin han. Ag se vỹ tũg' henh ke tũ nĩ. Topẽ tỹ ẽg kar jykre tugnỹm ke kurã ẽn kã tóg ag jykre tugnỹm ke mũ gé.
Kar kỹ cidade tỹ Sodoma mĩ ẽkrén nĩ gé, cidade tỹ Gomorra mĩ ke gé, ti pénĩn ẽmã kãsir mĩ ke gé. Ẽn tá ke ag ne vẽnh jykre pãno tãvĩ han tĩ ja nĩgtĩ', kanhkã tãn ag ri ke. Jagnẽ mré nỹ kónãn tãvĩ han ja ag tóg nĩgtĩ, kỹ ag tóg ũ ag to én ja nĩgtĩ gé, ag mré ke tũ ag, ũn gré tỹ ũn gré ũ mré nỹ sór kỹ. Kỹ Topẽ vỹ pĩ nhyr vãnh ki ag vãm ja nĩgtĩ, ẽg tỹ ag to jykrén kỹ to ki kanhró nỹtĩ jé.
Kỹ ũ tỹ Topẽ to ón mũ ag vỹ vẽnh jykre kórég han mũ ẽn ag ri ke han tĩ gé. Topẽ vĩ mranh kỹ ag tóg nĩgtĩ. Ag vẽnh péti tóg ag mỹ sér tĩ. Hã ra ag tóg vẽnh kavénh tĩ, ãjag jykre pãno tugrĩn. “Ẽg pi(jé) tỹ ũ krẽm ke nỹtĩ',” he ag tóg tĩ. Kỹ ag tóg ẽg tỹ ũn vég tũ ag to vĩ kónãn tĩ gé, ũ tỹ kanhkã tá tỹ ũn mág nỹtĩ ag mỹ. Topẽ tỹ jẽnẽ jafã to pã'i tỹ Miguel vỹ tag han ja tũ nĩgtĩ, ha mẽ. Satanás mré tóg rárá, ti tỹ Moisés ter ma tĩg sór kỹ, Miguel ti. Hã ra tóg Satanás mỹ vĩ kónãn ja tũ nĩgtĩ, ti tỹ tỹ pã'i nĩ ra. Ti mỹ tóg: “ẽg Senhor jé ã vóg kónãn,” he ja nĩgtĩ, Miguel ti. 10 Hã ra ũn ón tĩ tag ag vỹ kanhkã tãn ag to vĩ kónãn tĩ, ag tỹ ag ki kagtĩg (hã) ra. Bicho ri ke ag nỹtĩ, ag tỹ ãjag tỹ nén to én mũ ẽn han mũn kỹ. Krĩ tũ ag nỹtĩ, hã kỹ ag tóg nén ũ vẽnhmỹ kar han tĩ. Hã ra Topẽ vỹ ag vóg kónãn ke mũ. 11 Ag ve kónãn ti tĩ, Topẽ ti. Caim tỹ Topẽ vĩ kato tẽ ja ẽn ri ke han ag tóg mũ. Ag tỹ rico nỹtĩ sór kỹ ag tóg vẽnh jykre kórég tó tĩ, Balaão tỹ vẽnh jykre kórég tó ja ẽn ri ke. Coré ri ke ag tóg Topẽ kato tẽ tĩ, hã ra ag tóg tag to nũgme ki vár ke mũ. 12 Ãjag tỹ Jesus ki ge kỹ jagnẽ to há nỹtĩn kỹ ãjag tóg igreja krẽm festa han tĩ. Ẽn kã ag tóg ãjag mré jẽn tĩ gé, ũ tỹ Topẽ to ón tĩ ag. Hã ra ag tóg ki ãjag kavénh tĩ gé. Jatun mỹ ag tóg jẽn mág tĩ. Mỹ'ãg vãnh ag nỹtĩ. Ũ to jykrén vãnh ag tóg nỹtĩ gé. Ãjag jẽn mág hã mĩ ag tóg ẽkrég tĩ. Kejẽn kãka tóg kanhkã góg tatĩn kãtĩg mũ, hã ra tóg kutẽ tũ nĩgtĩ. Tag ri ke ag nỹtĩ, véké ag tóg vĩ tĩ. Ka ũ tóg kanẽn vãnh nỹtĩ. Ẽn kunũg ẽg tóg tĩ, ti jãre mré hã, kỹ tóg kanẽn mãn ke tũ pẽ nĩ sir. Ter ti nĩ ha. Tag ri ke ag tóg nỹtĩ gé, ũ tỹ Topẽ to ón mũ ag. 13 Kejẽn goj kafã tũ tóg krém ke mũ, kỹ tóg jẽngéj nĩ. Tag ri ke ag nỹtĩ gé. Ti jẽngéj vỹ tỹ ag jykre pãno nĩ. Vẽnh ven ti tĩ. Krĩg tĩ tĩ ri ke ag tóg nỹtĩ gé. Sĩnvĩ nĩ ve tóg nĩ, hã ra tóg ón kỹ tĩ tĩ, krĩg tĩ tĩ ti. Tag ri ke ag nỹtĩ. Topẽ vỹ kuty ki ag vãm ke mũ, kỹ ag tóg tá kãpa mãn ke tũ pẽ nĩ, ũ tỹ Topẽ to ón mũ ag.
14 Ag hã to tóg rán ja nĩ, Enoque ti. Adão krẽ tỹ ki krẽg mãn tỹ 7 (ke) vỹ tỹ ti nĩ, Enoque ti. Ti hã vỹ ag to: “ha vé, ẽg Senhor vỹ jun ke mũ, ti tỹ jẽnẽ jafã ag mré hã,” he ja nĩ. “E tãvĩ ag nỹtĩ, ti tỹ jẽnẽ jafã ag. 15 Ti kãtĩg kỹ tóg ẽprã ke ag jykre tugnỹm kãn ke mũ. Kỹ tóg ũn jykre pãno ag vóg kónãn ke mũ, ag jykre pãno to, ag tỹ Topẽ kato tẽ to, ag tỹ ti to vĩ kónãn to. Ũ tỹ ti vĩ mranh tĩ ag vỹ ti mỹ vĩ kónãn pẽ han tĩ, hã kỹ tóg ag vóg kónãn ke mũ,” he ja tóg nĩ, Enoque ti.
16 Topẽ to ón mũ ẽn ag tỹ nén ũ jagy ve kỹ tóg ag mỹ kórég nĩ, hã kỹ ag tóg: “Topẽ ne tóg jykre kórég nĩ',” he tĩ. Ãjag tỹ nén to én mũ ẽn hã han ag tóg tĩ. Hã ra ag tóg ón kỹ vĩ mág tĩ. Kỹ ag tóg vẽnh kar mỹ vĩ há han tĩ, ón kỹ, ag tỹ ãjag vĩ há to nén ũ ve jé, ag tỹ to rico nỹtĩ jé.
Ẽg tỹ apóstolo ag vĩ jẽmẽnh ke
17 Ag jãvo apóstolo ag vĩ mĩ ẽkrén nĩ, inh krẽ'. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo hã vỹ apóstolo ag vin ja nĩgtĩ, hã kỹ ag vĩ mĩ ẽkrén há han nĩ. 18 “Kurã tỹ ẽgno to hã ag tóg ãjag to é henh ke mũ,” he ja ag tóg nĩgtĩ, apóstolo ag. “Ãjag tỹ nén ũ kórég to én mũ ẽn hã han sór ag tóg mũgtĩ, ũ tỹ ãjag to é henh ke mũ ẽn ag,” he ja ag tóg nĩgtĩ. Apóstolo ag tỹ tó jan hã vẽ. 19 Ag hã vẽ, sỹ ãjag mỹ ũn tó mũ ag. Ũ tỹ Topẽ to ón mũ ẽn ag hã vẽ. Ẽg tỹ jagnẽ kato tẽ han sór ag tóg mũ. Ag tỹ nén ũ to én mũ tag hã ne ag mỹ há tĩ'. Ag pi(jé) Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ nỹtĩ'.
20 Ag jãvo ãjag tóg Topẽ jykre ki ge kỹ nỹtĩ, Topẽ tũ ki, kỹ to jagnẽ tar han nĩ, inh krẽ'. Topẽ kuprĩg tỹ ãjag krĩn kỹ Topẽ mré vẽmén nĩ. 21 Topẽ vỹ ãjag to há tãvĩ nĩ. Ti tovãnh tũg nĩ. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo tỹ ãjag jagãgtãn ke tag hã ve sórmnĩ, kỹ ãjag tóg ẽg rĩr krỹg ja tũ venh ke mũ.
22 Ũ ag tóg tag to tar tũ nỹtĩ ver, “hỹ mỹ vỹ?” he ag tóg tĩ. Tag ag jagãgtãn nĩ. 23 Ag kren han nĩ, pĩ jo ag jy nĩgãn kỹ. Kỹ ũ ag tóg ãjag tỹ nén to én mũ kar ẽn han tĩ. Ag jagãgtãn nĩ gé. Hã ra vẽso jykrén nĩ gé, ãjag tỹ ag jykre pãno nón mũ sór tũ nĩ jé. Kavéj ag nỹtĩ, ag jykre kórég to. Kỹ ag kavéj tag to én sór tũg nĩ. Vẽso jykrén tãvĩ han nĩ.
Topẽ tỹ tỹ ũn mág nĩ
24 Topẽ vỹ ẽg tỹ prãnh ke tũ han ki kanhró nĩ. Kỹ tóg ẽg tỹ ũn há tãvĩ han ki kanhró nĩ gé, ti tỹ kejẽn ẽg jé prẽr ken kỹ, ẽg tỹ ti rĩnja tá nỹtĩ jé. Tá tóg sĩnvĩ pẽ nĩ, sér pẽ. 25 Pir ti nĩ, Topẽ ti, ẽg kren han tĩ ti. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo tugrĩn tóg ẽg kren han tĩ. Ti hã ne tóg tar nĩ', ti hã ne tóg tỹ ũn mág nĩ', ti hã ne tóg tỹ pã'i nĩ', ti hã ne tóg tỹ vẽnh kar kri ke nĩ'. Vãsỹ tóg kã nĩ nĩ, nén ũ kar han tũg ki, ũri ke gé, hã ra tóg tũg' henh ke tũ pẽ nĩ gé, ti tỹ tỹ ũn mág jẽ ti.
Amém.