JOÃO TỸ ẼG TỸ NÉN VENH KE MŨ RÁ
1
Topẽ vỹ Jesus Cristo mỹ nén (ũ) tỹ hẽn ri ke ven, ẽg tỹ kãnhmar nén venh ke mũ ti, kỹ Jesus vỹ ẽg mỹ ven, ẽg tỹ tỹ ti camarada nỹtĩn kỹ. Kỹ tóg ã tỹ jẽnẽ jafã jẽnẽ, ti tỹ ti camarada tỹ João mỹ tó jé gé. Ve kãn ja ti nĩ, João ti, Topẽ tỹ ti mỹ nén ven mũ ti, Jesus Cristo tỹ ti mỹ nén ven mũ ti ke gé. Ti tỹ ve kỹ tóg rán ja nĩ, João ti, hã vỹ nĩ. Ũ tỹ vẽnh rá tag to ke mũ ag mỹ tóg vĩ há han ke mũ, Topẽ ti, ũ tỹ vẽnh vĩ tag mẽg mũ ag mỹ ke gé. Topẽ tỹ tó mũn hã vẽ, ẽg tỹ ti vĩ ki króm jé. Kãnhmar ẽg tóg tag ki rán kỹ nĩ tag ve kãn ke mũ, kakó tãvĩ tóg tĩ ha.
João tỹ ẽmã tỹ 7 (ke) tá Jesus mré ke ag mỹ ti vĩ tó
João tỹ rá hã vẽ. Isỹ ga tỹ Ásia tá Jesus mré ke ag mỹ rán hã vẽ, cidade tỹ 7 (ke) ki ke ag mỹ.
Topẽ jé ãjag tỹ tar' hé, kỹ ãjag jé krĩ kãnhvy nỹtĩ. Topẽ vỹ nĩgtĩ. Vãsỹ tóg nĩ ja nĩgtĩ, kỹ tóg ũri nĩ nĩ, hã ra tóg kãtĩg ke mũ gé. Ti kuprĩg vỹ ti mré nĩ gé, kỹ tóg tỹ ũ tỹ 7 (ke) ve nĩ, ti kuprĩg ti. Topẽ nĩgja tá tóg nỹtĩ, ti kuprĩg tỹ tỹ ũ tỹ 7 (ke) ve ẽn ti. Ti kuprĩg ẽn jé Topẽ mré ãjag krĩ tỹ kãnhvy' hé, Jesus Cristo mré ke gé. Jesus vỹ Topẽ vĩ tó há han ja nĩgtĩ, to tóg krónh ke ja tũ nĩgtĩ. Kỹ tóg ã ter kar kỹ rĩr mãn vén ja nĩ. Kỹ ẽg rĩnrĩr mãn ke mũ gé, ti nón. Kỹ Jesus tóg ẽprã pã'i ag kri tỹ ũn mág jẽ gé.
Ẽg to há tãvĩ ti nĩ, Cristo ti. Ti kyvénh tóg ẽg jagfy ti ki kãkutẽ, tỹ tóg ẽg krenkren han, ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh ja to. Kỹ tóg ẽg tỹ pã'i han ke mũ gé, ti krẽm. Topẽ tũ ki rĩr jé ẽg tóg ke mũ gé, ti jóg tũ ki. Ti hã ne ã pir mỹ tỹ ũn mág nĩ', Jesus ti. Ti hã ne ã pir mỹ tar nĩ', ũri, kỹ tóg tũ' henh ke tũ nĩ, ti tar nĩn kỹ. Hã vẽ.
Ha vé, kãtĩg mãn jé tóg ke mũ, kanhkã góg kãmĩ. Vẽnh kar vỹ ti venh ke mũ, ẽn kã, ũ tỹ ti kusón mũ ag mré hã. Kỹ povo kar vỹ ti tugrĩn jagtar kãn ke mũ. Jagtar jé ag tóg ke mũ, vẽsỹrénh jé ag tóg ke mũ, ha vemnĩ. Hã vẽ.
“Ũn ve vỹ tỹ inh nĩ, hã ra sóg tỹ ẽgno nĩnh ke mũ gé,” he tóg, ẽg pã'i mág ti. Vãsỹ tóg nĩgtĩ, kỹ tóg ver ũri nĩ gé, kỹ tóg kãtĩg ke mũ gé, ũ tỹ nén (ũ) kar han ki kanhrãn mũ ẽn ti.
João tỹ Jesus ve
Ãjag mré ke vỹ tỹ inh nĩ, inh, hã vỹ: João, he mũ. Jesus mré ke vỹ tỹ inh nĩ, ãjag mré. Jagtar inh nĩ gé, ãjag jagãgtar ri ke inh nĩ gé, hã ra sóg ãjag kóm to krónh ke tũ nĩgtĩ gé, kỹ sóg ãjag mré Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ venh ke mũ gé. Goj vãso tá inh nĩ nĩ, ti jyjyn hã vỹ: Patmos, he mũ. Ki sóg se kỹ nĩ nĩ, isỹ Topẽ vĩ tó ja tugrĩn. Jesus vỹ ẽg mỹ ki hã tó ja nĩ. Ti vĩ ẽn tó ja inh nĩ, vẽnh kar mỹ, hã tugrĩn isóg se kỹ jẽ.
10 Domingo ũ kã Topẽ kuprĩg tóg inh mỹ nén nẽ ven. Inh pãnĩ tá sóg jamã hár(a) vẽnh vĩ mẽ, kỹ tóg trombeta kyr mẽ ja nĩ, vẽnh vĩ ẽn ti. 11 Kỹ tóg inh mỹ: “rán nĩ, ã tỹ nén vég mũ tag ti,” he ja nĩ. “Livro ki rán nĩ. Inh mré ke ag mỹ livro tag jẽnẽmnĩ, cidade tỹ Éfeso ra, cidade tỹ Esmirna ra, cidade tỹ Pérgamo ra, cidade tỹ Tiatira ra, cidade tỹ Sardes ra, cidade tỹ Filadélfia ra, cidade tỹ Laodicéia ra ke gé,” he ja tóg nĩ, inh pãnĩ tá inh mỹ vẽnh vĩ tó mũ ẽn ti.
12 Kỹ sóg vẽsỹjãm ẽvãnh, sỹ ũ tỹ inh mré vĩ mũ ẽn ve jé. Isỹ vẽsỹjãm ẽvãnh kỹ sóg néj tỹ kri vin jafã tỹ 7 (ke) vé, vela tỹ kri vin jafã ẽn, ouro tỹ tóg hyn han kỹ nỹtĩ. 13 Néj tỹ kri vin jafã ag kuju kã ũ tóg jẽ nĩ, hã ra tóg tỹ ẽprã ke nĩ ve nĩ. Kur téj tu kỹ tóg jẽ nĩ, ouro tỹ tóg vẽsóg fĩn kỹ jẽ nĩ gé, ti fe kri, ũ tỹ tỹ ẽprã ke nĩ ve ẽn ti. 14 Gãnh kupri pẽ tóg jẽ, vẽnh mẽg tỹ carneiro kyki kupri ri ke tóg nĩ, ti gãnh ti, kukryr kó ri ke. Kanẽ gru tóg jẽ nĩ, pĩ gru ri ke. 15 Pẽn jẽngrẽ tóg jẽ nĩ, ouro jẽngrẽ ri ke. Ẽg tỹ pĩ ki ouro vãm kỹ ti tỹ jonh ke kỹ jẽngrẽ sĩnvĩ han ẽn ri ke ti nĩ, ti pẽn ti. Ti vĩ vỹ goj krog tỹ óóh he ẽn ri ke nĩ. 16 Krĩg tỹ 7 (ke) génh kỹ tóg jẽ nĩ. Ã pẽgja tỹ tóg krĩg tỹ 7 (ke) génh kỹ jẽ nĩ. Kỹ rógro jã vỹ ti jẽnkã tá kãkutẽ mũ. Jã régre ti nĩ, rógro ti, jã há. Ti kakã vỹ kókov nĩ, rã tỹ ẽg nĩno kã sa kỹ kókov ẽn ri ke ti nĩ, ũ tỹ tỹ ẽprã ke nĩ ve ẽn kakã ti.
17 Sỹ ti ve kỹ sóg ti pẽn krẽm kutẽ mũ, ga kri. Ter ve han inh. Hã ra tóg ã pẽgja tỹ inh mẽg mũ, kỹ tóg inh mỹ: “inh kamẽg tũg nĩ,” he mũ. “Ũn ve vỹ tỹ inh nĩ, ẽgno ke gé. 18 Rĩr inh jẽ nĩ. Ter ja inh nĩ, hã ra sóg rĩr jẽ nĩ, kỹ sóg ter mãn ke tũ pẽ nĩ. Isỹ ũ mỹ: “ter jé ã tóg ke mũ,” hen kỹ tóg ter ke mũ. Isỹ ũ mỹ: “ter ke tũ ã tóg nĩ,” hen kỹ tóg ter ke tũ nĩ gé, kỹ tóg vẽser jamã venh ke tũ nĩ gé,” he tóg. 19 “Rán nĩ, ã tỹ nén vég mũ tag ti, ẽprã ke ag tỹ ũri nén vég mũ ti, ag tỹ kar kỹ nén venh ke mũ ti ke gé,” he tóg. 20 “Krĩg ag vég ã tóg jẽ nĩ, inh nĩgé kãki. Kỹ ã tóg néj tỹ kri vin jafã ag vég mũ gé, ouro tỹ vela tỹ kri vin jafã tỹ 7 (ke) tag ag. Nhỹ ã mỹ kãmén, ã tỹ nén vég mũ tag ti. Krĩg tỹ 7 (ke) tag ri ke ag nỹtĩ, Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag. Inh ki ge kỹ nỹtĩ ag ki ag tóg rĩr tĩ, Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã tag ag. Sỹ ã mỹ cidade tỹ 7 (ke) tó mũ ẽn tá ag nỹtĩ, inh mré ke ag, ag tỹ ũn ki rĩr mũ ag. Kar kỹ néj tỹ kri vin jafã ri ke ti nỹtĩ, ũ tỹ inh ki ge kỹ nỹtĩ tag ag,” he tóg, ũ tỹ tỹ ẽprã ke nĩ ve ẽn ti.