JOÃO TỸ ẼG TỸ NÉN VENH KE MŨ RÁ
1
Topẽ vỹ Jesus Cristo mỹ nén ũ tỹ hẽn ri ke ven, ẽg tỹ kãnhmar nén venh ke mũ ti. Kỹ Jesus vỹ ẽg mỹ ven, ẽg tỹ tỹ ti mỹ rãnhrãj tĩ nỹtĩn kỹ. Kỹ tóg ti tỹ jẽnẽ jafã jẽnẽ, ti tỹ ti mỹ rãnhrãj tĩ tỹ João mỹ tó jé gé. João vỹ, Topẽ tỹ ti mỹ nén ven mũ ti ve kãn ja nĩ, Jesus Cristo tỹ ti mỹ nén ven mũ ẽn ti ke gé. Ti tỹ ve kỹ tóg rán ja nĩ. Hã vỹ nĩ. Ũ tỹ vẽnh rá tag to ke mũ ag mỹ tóg vĩ há han ke mũ, ũ tỹ vẽnh vĩ tag mẽg mũ ag mỹ ke gé. Topẽ tỹ tó mũn hã vẽ, ẽg tỹ ti vĩ ki króm jé. Kãnhmar ẽg tóg rán kỹ nĩ tag ve kãn ke mũ. Kakó tãvĩ tóg tĩ ha.
Ẽmã tỹ 7 (ke) tá ke ag mỹ rá
João tỹ rán hã vẽ. Isỹ ga tỹ ÁsiaJesus mré ke ag mỹ rán hã vẽ, ẽmã tỹ 7 (ke) tá ke ag mỹ.
Topẽ jé ãjag tỹ tar' hé. Kỹ ãjag jé krĩ kãnhvy nỹtĩ. Topẽ vỹ vãsỹ nĩ ja nĩgtĩ. Kỹ tóg ũri nĩ nĩ. Hã ra tóg kãtĩg ke mũ gé. Ti kuprĩg vỹ ti mré nĩ gé, kỹ tóg tỹ ũ tỹ 7 (ke) ve nĩ. Topẽ nĩgja tá tóg nỹtĩ. Ti jé Topẽ mré ãjag krĩ tỹ kãnhvy' hé. Jesus vỹ Topẽ vĩ tó há han ja nĩgtĩ. To tóg krónh ke ja tũ nĩgtĩ. Kỹ tóg ti ter kar kỹ rĩr mãn ja nĩ. Kỹ tóg ẽprã pã'i ag kri tỹ ũn mág jẽ gé.
Ẽg to há tãvĩ ti nĩ, Cristo ti. Ti kyvénh tóg ẽg jagfy ti ki kãkutẽ. Tỹ tóg ẽg krenkren han, ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh ja to. Kỹ tóg ẽg tỹ pã'i han ke mũ gé, ti krẽm. Topẽ tũ ki rĩr jé ẽg tóg ke mũ gé, ti jóg tũ ki. Ti hã ne ti pir mỹ tỹ ũn mág nĩ', Jesus ti. Ti hã ne ti pir mỹ tar nĩ', ũri. Kỹ tóg tũ' henh ke tũ nĩ, ti tar nĩn kỹ. Hã vẽ.
Ha vé, kãtĩg mãn jé tóg ke mũ, kanhkã góg kã mĩ. Vẽnh kar vỹ ti venh ke mũ, ẽn kã, ũ tỹ ti kusón mũ ag mré hã. Kỹ povo kar vỹ ti tugrĩn jagtar kãn ke mũ. Vẽsỹrénh jé ag tóg ke mũ, ha vem nĩ. Hã vẽ.
“Ũn ve vỹ tỹ inh nĩ. Hã ra sóg tỹ ẽgno nĩnh ke mũ gé,” he tóg, ẽg pã'i mág ti. Vãsỹ tóg nĩ ja nĩgtĩ. Kỹ tóg ver ũri nĩ gé. Kỹ tóg kãtĩg ke mũ gé, ũ tỹ nén kar han ki kanhrãn mũ ẽn ti.
João tỹ Jesus ve
Ãjag mré ke vỹ tỹ inh nĩ, inh, hã vỹ: João, he mũ. Jesus mré ke vỹ tỹ inh nĩ. Jagtar inh nĩ gé, ãjag jagtar ri ke. Hã ra sóg ãjag kóm to krónh ke tũ nĩgtĩ gé. Kỹ sóg ãjag mré Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ venh ke mũ gé. Goj vãso kã inh nĩ nĩ, ti jijin hã vỹ: Patmos, he mũ. Kã sóg se kỹ nĩ nĩ, isỹ Topẽ vĩ tó ja tugrĩn.
10  Domingo ũ kã Topẽ kuprĩg tóg inh mỹ nén nẽ ven. Inh pãnĩ tá sóg vẽnh vĩ mẽ. Jamã há ra tóg vĩ mũ. Kỹ tóg tỹ trombeta kyr mẽ ja nĩ, vẽnh vĩ ẽn ti. 11 Kỹ tóg inh mỹ: “rán nĩ, ã tỹ nén vég mũ tag ti,” he ja nĩ. “Livro ki rán nĩ. Inh mré ke ag mỹ jẽnẽm nĩ, ẽmã tỹ Éfeso ra, ẽmã tỹ Esmirna ra, ẽmã tỹ Pérgamo ra, ẽmã tỹ Tiatira ra, ẽmã tỹ Sardes ra, ẽmã tỹ Filadélfia ra, ẽmã tỹ Laodicéia ra ke gé,” he ja tóg nĩ, vẽnh vĩ ẽn ti.
12 Kỹ sóg jé vĩrĩn ke kỹ tá ẽvãnh mũ, sỹ ũ tỹ inh mré vĩ mũ ẽn ve jé. Kỹ sóg néj tỹ kri vin jafã tỹ 7 (ke) vé. Ouro tỹ tóg hynhan kỹ nỹtĩ. 13 Néj tỹ kri vin jafã ag kuju kã ũ tóg jẽ nĩ. Hã ra tóg tỹ ẽprã ke nĩ ve nĩ. Kur téj tu kỹ tóg jẽ nĩ. Ouro tỹ tóg vẽsóg fĩn kỹ jẽ nĩ gé, ti fe kri, ũ tỹ tỹ ẽprã ke nĩ ve ẽn ti. 14 Gãnh kupri pẽ tóg jẽ. Vẽnh mẽg tỹ carneiro kyki kupri ri ke tóg nĩ, kukryr kó ri ke. Kanẽ gru tóg jẽ nĩ, pĩ gru ri ke. 15 Pẽn jẽngrẽ tóg jẽ nĩ. Ẽg tỹ pĩ ki ouro fón kỹ ti tỹ jonh ke kỹ jẽngrẽ sĩnvĩ han ẽn ri ke ti nĩ, ti pẽn ti. Ti vĩ vỹ krog tỹ óóh he ẽn ri ke nĩ. 16 Krĩg tỹ 7 (ke) génh kỹ tóg jẽ nĩ, ti pẽgja tỹ. Ti kakã vỹ kókov nĩ, rã tỹ ẽg nĩno kã sa kỹ kókov ẽn ri ke. Kỹ rógro vỹ ti jẽnkã tá kãkutẽ mũ. Jã régre ti nĩ, jã há, rógro ti.
17 Sỹ ti ve kỹ sóg ti pẽn krẽm kutẽ mũ, ga kri. Ter ve inh. Hã ra tóg ti pẽgja tỹ inh mẽ kỹ inh mỹ: “inh kamẽg tũg nĩ,” he mũ. “Ũn ve vỹ tỹ inh nĩ, ẽgno ke gé. 18 Rĩr inh jẽ nĩ. Ter ja inh nĩ, hã ra sóg rĩr jẽ nĩ, kỹ sóg ter mãn ke tũ pẽ nĩ. Isỹ ũ mỹ: “ter jé ã tóg ke mũ,” hen kỹ tóg ter ke mũ. Isỹ ũ mỹ: “ter ke tũ ã tóg nĩ,” hen kỹ tóg ter ke tũ nĩ gé, he tóg. 19 “Rán nĩ, ã tỹ nén vég mũ tag ti, ẽprã ke ag tỹ ũri nén vég mũ ti, ag tỹ kar kỹ nén venh ke mũ ti ke gé,” he tóg. 20 “Krĩg ag vég ã tóg jẽ nĩ, inh nĩgé kã ki. Kỹ ã tóg néj tỹ kri vin jafã tỹ 7 (ke) tag vég mũ gé. Nhỹ ã mỹ kãmén, ã tỹ nén vég mũ tag ti. Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag vỹ krĩg tỹ 7 (ke) tag ri ke nỹtĩ. Inh ki ge kỹ nỹtĩ ag ki ag tóg rĩr tĩ. Sỹ ã mỹ ẽmã tỹ 7 (ke) tó mũ ẽn tá ag nỹtĩ. Kar kỹ ag néj tỹ kri vin jafã ri ke nỹtĩ gé,” he tóg, ũ tỹ tỹ ẽprã ke nĩ ve ẽn ti.