3
Ha vé, Cristo mré ãjag tóg rĩnrĩr mãn. Hã kỹ ti jykre hã han sórm nĩ. Kanhkã tá tóg nĩ nĩ, Topẽ pẽgja tá. Kỹ ti hã mĩ ẽkrén nĩ, ãjag tỹ ti mré tá junjun jé. Ũ tỹ kynhmỹ nĩ ẽn jykre hã han sórm nĩ. Ẽprã vẽjykre to jykrén tũg nĩ. Ter jé ẽg tóg ke mũ, ẽg fár tag ti. Hã ra ẽg tóg Cristo mré Topẽ ki vẽnh péju ri ke han. Ti tỹ ẽg jy nĩgãn to ken hã vẽ, ẽg ter pẽ han tũ nĩ jé, ẽg tỹ ti mré rĩnrĩr nỹtĩ jé. Kejẽn tóg vẽnh ven ke mũ, Cristo ti, ẽg rĩnrĩr han mũ ti. Kỹ vẽnh kar tóg venh ke mũ, ẽg tỹ ti mré rĩnrĩr nỹtĩ ti, ẽg tỹ tỹ ũn mág nỹtĩ ti.
Ẽg jykre pãno
Ãjag jykre pãno tovãnh nĩ. Ãjag tỹ nén to én mũ ẽn mỹ vẽnh nenh nĩ. Ẽg jykre pãno hã vẽ, ha mẽ: ẽg prũ tũ mré nỹ, ẽg mén tũ mré nỹ, nén vẽnh mỹ kar han, Topẽ tỹ nén ũ to: “han tũg nĩ,” he mũ ra to én mũ, ẽg tỹ nén e hã tỹ vãsãn mẽ. Vẽnh kãgrá to jãn ẽn ri ke ti nĩ, ẽg tỹ ẽg tỹ nén e hã tỹ vãsãn sór kỹ. Tag tugrĩn Topẽ tóg ẽg to jũ mũ. Ti vĩ mranh hã vẽ. Tag han ja ãjag tóg nĩgtĩ, vãsỹ, ãjag tỹ vẽjykre kórég tag mĩ mũn kỹ. Hã kỹ tovãnh kãn.
Fe gỹv mẽ han tũg nĩ. Jagnẽ to krĩ rỹ han tũg nĩ. Ũ to jykrén kónãn tũg nĩ. Ũ mỹ vĩ kónãn tũg nĩ. Ũ to vĩ kónãn tũg nĩ gé. Jagnẽ mỹ ón tũg nĩ gé. Ãjag jykre pãno ẽn tovãnh kãn nĩ. Kỹ tóg ẽg tỹ ẽg kur kórég fón ri ke nĩ. 10 Kỹ vẽjykre tãg hã han kãn nĩ gé. Kỹ tóg ẽg tỹ kur tãg tu ri ke nĩ. Ẽg tỹ tóg ũ tãg han sór mũ, Topẽ ti, ẽg tỹ tỹ ti kãnhvég ri ke nỹtĩ jé, ẽg tỹ ti ki kanhrãn pẽ han jé. 11 Kỹ ẽg tóg tỹ ũn pir nỹtĩ ha, fóg ag, Judeu ag, kanhgág ag, patrão krẽm ke ag, ag patrão mré hã. Ẽg tỹ Cristo ki ge kỹ ẽg tóg tỹ ũn pir nỹtĩ. Kỹ Cristo hã vỹ tỹ ẽg kar kri ke nĩ.
12 Topẽ vỹ ãjag kuprẽg, ãjag tỹ tỹ ti tũ nỹtĩ jé, ti tỹ ãjag to há tãvĩ nĩn kỹ. Kỹ ti jykre hã han nĩ. Jagnẽ jagãgtãn nĩ. Jagnẽ mỹ vĩ há han nĩ. Vẽsỹ ũn mág han sór tũg nĩ. Komẽr hã vĩm nĩ. Jagnẽ to fe nỹtĩm nĩ. 13 Jagnẽ to jũ tũg nĩ. Jagnẽ mỹ vẽnh pãte fón nĩ, ũ tỹ ãjag mỹ vĩ kónãn kỹ. Ẽg Senhor vỹ ẽg mỹ vẽnh pãte fón tĩ gé. Kỹ jagnẽ mỹ vẽnh pãte fón nĩ, ti ri kén. 14 Ãjag tỹ jagnẽ fe ri ke nỹtĩn kỹ tóg há tĩ. Kỹ ãjag tóg vẽjykre pir han ke mũ. 15  Cristo jé ãjag krĩ kuprãg. Kỹ ãjag tóg krĩ kãnhvy nỹtĩnh mũ ha. Ẽg krĩ kuprã nĩn kỹ ẽg tóg jatun mỹ jagnẽ mré nỹtĩnh mũ, ẽg tỹ Cristo há ri ke nỹtĩ jé. Hã jé tóg ẽg jé prẽr, Topẽ ti. Kỹ ti mỹ tag to vĩ há han nĩ. 16  Cristo vĩ hã tỹ jagnẽ mỹ tóm nĩ, hã ki kanhrãn sórm nĩ. Tag tỹ jagnẽ jyvẽn nĩ, tag hã to krĩ há han nĩ. Ti mỹ jãn nĩ. Ti jé hã tóm nĩ, ti kuprĩg tỹ ãjag mỹ nén tó mũ ti. Ti hã mỹ vĩ há han nĩ. Ti mỹ: “inh mỹ tóg há tĩ, ã tỹ inh mỹ nén han mũ ti,” hem nĩ. 17 Ãjag tỹ nén ũ han ken kỹ ẽg Senhor mré vẽmén kar kỹ han nĩ. Kỹ ãjag tỹ nén ũ tó sór kỹ ti hã mỹ tó vén nĩ gé. Ẽg Senhor tỹ Jesus jykre hã han jé ẽg tóg ke mũ. Kỹ ẽg tóg ti hã tugrĩn ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ vẽnh vĩ há tónh ke mũ gé sir.
Ẽg jykre tãg
18 Kỹ sóg ũn mén nỹtĩ fag mỹ: “ãjag mén jykre mĩ mũm nĩ. Ẽg Senhor jykre hã vẽ,” he mũ.
19 Ãjag mén mỹ sóg: “ãjag prũ to há tãvĩ nỹtĩm nĩ. Jagnẽ jykre mĩ mũm nĩ. Fag mỹ vĩ tar han tũg nĩ,” he mũ.
20 Kỹ sóg ãjag krẽ mỹ: “ãjag han mũ fag vĩ jẽmẽm nĩ. Ẽg Senhor vỹ tag ve sór mũ, ãjag ki,” he mũ.
21 Kỹ sóg ũn sanh ag mỹ: “ãjag krẽ mỹ vĩ tar pẽ han tũg nĩ, ag tỹ ãjag to jũ tũ nĩ jé,” he mũ gé. Krónh ke jé ag tóg ke mũ, ãjag tỹ ag mỹ vĩ tar pẽ han kỹ.
22 Ãjag kã mĩ ũ tóg patrão mỹ rãnhrãj tĩ, fagrĩnh mỹ. Ãjag mỹ sóg: “ãjag patrão vĩ ki hã han nĩ,” he mũ. Ũ tóg kejẽn ti patrão tỹ ti mỹ vĩ há han hã jé ti tũ ki rĩr tĩ, ón kỹ. Tag han tũg nĩ. Ti tũ ki rĩr hapẽ han nĩ, ãjag tỹ ẽg Senhor kamẽg kỹ. Vẽjykre pir hã han nĩ, ãjag patrão mỹ. 23 Ti rãnhrãj ki rĩr kỹ mỹ sér nỹtĩm nĩ. Ãjag tỹ ẽg Senhor tỹ Jesus rãnhrãj han ri ke ti nĩ. 24 Ẽg Senhor vỹ ãjag mỹ ãjag rãnhrãj kajãm ke mũ, ãjag tỹ ti tũ kar ag mré tá junjun kỹ. Tá ti vin han kỹ nỹtĩ, ti tỹ ãjag mỹ nén vin ke mũ ẽn ti. Ãjag patrão pẽ vỹ tỹ ẽg Senhor tỹ Jesus nĩ. Ti hã mỹ ãjag tóg rãnhrãj tĩ. 25 Ũ tỹ vẽjykre pãno han mũ ẽn vóg kónãn jé tóg ke mũ, Topẽ ti, ag tỹ tỹ ũn mág nỹtĩ hã ra. Topẽ mỹ ẽg tóg jagnẽ ri ke kar nỹtĩ, tag ki ũn mág ag mré ũn kãsir ag. Vẽnh kar vóg kónãn jé tóg ke mũ, vẽjykre pãno to, Topẽ ti.