2
Ha vé, ãjag jagfy sóg vẽnh rãnhrãj mág pẽ to vãsãn tĩ, Laodicéia tá ke ag jagfy ke gé, ũ tỹ inh ve ja tũ ag jagfy ke gé. “Ag tỹ inh vãsãn tag mẽ kỹ ag hỹn tóg nén ũ kamẽg ke tũ nĩ. Kỹ ag hỹn jagnẽ to há kar nỹtĩnh mũ,” he sóg tĩ. Inh mỹ tóg ãjag tỹ tag ki kanhrãn kãn há tĩ. Topẽ tỹ nén to jykrén jan hã vỹ tỹ Cristo nĩ. Ẽg tỹ ti ki kanhrãn kỹ ẽg tóg Topẽ ki kanhró nỹtĩnh ke mũ gé. Ti pãte ẽg tóg vẽnh vĩ sér ũ ve mãn ke tũ nĩ. Ti hã tugrĩn ẽg tóg Topẽ ki kanhrãn kỹ nỹtĩ.
Tag kãmén sóg mũ, ãjag mỹ, ũ tỹ ãjag krĩn kónãn tũ nĩ jé. Ũ tỹ ãjag krĩn kónãn sór mũ vĩ tóg há nĩ ve nĩ. Hã ra tóg tỹ hã tũ nĩ. Ãjag vég tũ sóg nĩ. Hã ra sóg ãjag ki ẽkrég tĩ, kỹ tóg sỹ ãjag ve ẽn ri ke nĩ. Inh mỹ tóg sér tĩ, ãjag tỹ Cristo ki ge tovãnh tũ nĩn kỹ, ãjag tỹ ti to tar tãvĩ nỹtĩn kỹ.
Cristo jykre
Ha vé, Jesus Cristo ki ge kỹ ãjag nỹtĩ, ẽg Senhor ki. Kỹ ti jykre hã han nĩ. Ti hã vỹ ẽg mỹ ga ri ke nĩ. Ti ki jãre han nĩ, ka jãre ẽn ri ke. Ti ki ge tovãnh tũg nĩ. Tag hã mẽ ãjag, ãjag tỹ ti vĩ mẽ vén kỹ. Kỹ to tar nỹtĩm nĩ, Topẽ mỹ vẽnh vĩ há tó kỹ.
Ha vé, vẽso jykrén. Inh mỹ tóg ũ tỹ ón kỹ ãjag krĩn kónãn sór ha mẽ tĩ. Ũ tóg krĩg tãn tó tĩ. Ũ tóg nén ũ tãn tó tĩ gé. Kỹ ũ tóg ẽprã ke jykre tó tĩ gé. Cristo jykre tũ vẽ, ẽprã ke jykre kar ti. Hã kỹ ũ tỹ ãjag mỹ tag tó sór mũ ag vĩ jẽmẽ tũg nĩ. 9-10  Cristo vỹ tỹ nén ũ kar kri ke nĩ. Pã'i kar kri ke vỹ tỹ ti nĩ. Ti fár vỹ ẽg ri ke ja nĩgtĩ, ti tỹ ga kri tĩ mũn kã. Hã ra tóg tỹ Topẽ jẽ nĩ, ti fár kã kã. Topẽ pẽ hã vẽ sir. Kỹ ãjag tóg ãjag tỹ ti ki ge kỹ há tãvĩ nỹtĩ gé sir.
11 Kỹ, ẽg tỹ ẽg gré fár junun kym mũ vỹ ge nĩ, ha mẽ. Judeu ag tóg ag fár kym ja nĩgtĩ, vẽnh kar tỹ ag tỹ Topẽ jykre hã han mũ ẽn ki kanhró nỹtĩ jé. Ũri ẽg tóg ẽg jykre pãno tovãnh mũ, vẽnh kar tỹ ẽg tỹ Topẽ jykre han mũ ki kanhró nỹtĩ jé. Kỹ ẽg tóg ẽg tỹ nén ũ to én mũ ẽn han mãn ke tũ nĩ. Ẽg tỹ Cristo mỹ vẽnh fẽg to ken hã vẽ. 12 Ti mré ter ri ke han kỹ ẽg tóg vẽnh kej kã kã nỹ ri ke han mũ gé. Vẽnh kype to ken hã vẽ, batismo to ken hã vẽ. Kỹ ẽg tóg ti mré rĩr mãn ri ke han mũ gé sir, ẽg tỹ goj kã tá kãkutẽ kỹ. Topẽ vỹ Cristo rĩn mãn, ti ter kỹ. Ẽg tỹ ti ki ge kỹ tóg ẽg rĩn mãn mũ gé sir. 13 Vãsỹ ãjag tóg vẽser ri ke ja nỹtĩgtĩ, ãjag tỹ ti vĩ mranh tugrĩn. Hã ra Cristo tóg ãjag rĩn mãn ja nĩgtĩ, Topẽ mré hã. Ãjag mỹ tóg hur vẽnh pãte fón, ãjag tỹ vẽjykre kórég han ja ẽn ti tỹ. 14 Ẽg név rá ẽn tỹ tóg tũ' hé huri, ẽg mỹ. Rán kỹ tóg nĩ ja nĩgtĩ, hã vỹ: ẽg tỹ ti vĩ mranh, he mũ. Tag to tóg ẽg to jũ ja nĩ vẽ. Hã ra Cristo tóg tỹ tũ' hé. Krunh to tóg ti sa, ẽg név ti. Kỹ tóg tỹ tũ' hé. Kajãm kãn tóg huri. 15 Kỹ tóg Japo pã'i kar ag tỹ tũ' he ja nĩgtĩ gé, ũn tar ja ẽn ag tỹ. Krunh to sa kỹ tóg ag tar tỹ tũ' hé, ũ tỹ ti kato vãsãnsãn mũ ẽn ag tỹ. Kỹ ẽg kar tóg ag venh ke mũ. Kỹ ẽg tóg ag to é henh ke mũ sir. Cristo tóg ag pan kar kỹ ag tatĩn tĩg kãn ke mũ, nũgme ki ag vãm jé. Tag ve jé ẽg tóg ke mũ.
16 Kỹ ũ tỹ vẽjẽn há to ãjag mỹ: “ã tỹ tag kon kỹ Topẽ tóg ã to jũnh mũ,” hen kỹ hã ra kri nĩm tũg nĩ. Kurã kórég tó sór ag tóg tĩ gé, fénhta kar, kysã sa tãg ke gé, vẽnh kán ke kurã ke gé. 17 Vãsỹ ke ja vẽ, vẽjykre tag. Cristo kãtĩg ke jo ke ja vẽ. Cristo kãtĩg kỹ ẽg tóg vẽjykre tãg vég nỹtĩ ha. 18 Ũ tóg ãjag mỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ag tó sór mũ gé. “Topẽ tỹ jẽnẽ jafã vég sóg tĩ. Kỹ sóg ag hã mỹ jãn sór tĩ,” he ag tóg tĩ, ón kỹ. Hã ra ag tóg tag hã to tỹ ũn mág nỹtĩ sór mũ. Ãjag kãfór nỹtĩ sór ag tóg mũ. 19 Ag pijé Cristo jykre han sór mũ'. Cristo jykre hã tóg ti pir mỹ tar nĩ. Ẽg krĩ ri ke ti nĩ, Cristo ti. Kỹ ẽg tóg ti há ri ke nỹtĩ, ẽg tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩn kỹ. Kỹ ẽg tóg Cristo jykre han ke mũ, ti tỹ ẽg krĩ ri ke nĩn kỹ. Hã ra ag tóg tag han sór tũ nĩ, ũ tỹ ãjag krĩn kónãn tĩ ag.
Jesus mré ẽg rĩnrĩr nỹtĩnh
20 Hã kỹ ãjag tóg Cristo mré ter ri ke han. Krĩg tãn kórég ag pijé ãjag tỹ hẽ ri ke mãn mũ ha', nén ũ ũ kar tãn kórég ag ke gé. Ãjag pijé tỹ ag mré ke nỹtĩ'. Ãjag tỹ ne jé ag tỹ ãjag mỹ vĩ jẽmẽ sór nẽ, ag tỹ ón kỹ vẽjẽn há to: 21 “tag vóg tũg nĩ, Topẽ mỹn kórég nĩ. Tag ko tũg nĩ, ẽn vóg tũg nĩ,” hen kỹ? Ag vĩ tag jẽmẽ tũg nĩ. 22 Ẽprã ke ag jykre vẽ, tag ti. Tag mĩ ke vẽ, ẽg tỹ nén ũ vóg mũ ti. Tũg kãn jé tóg ke mũ, kejẽn. Hã kỹ ẽg tóg Topẽ vĩ hã jẽmẽg tĩ. 23 Ag jykre vỹ há nĩ ve nĩ. Krĩ há nỹtĩ ve ag nĩ. Kanhkã tãn to ag há nỹtĩ, ag to ag jãn tĩ. Tag hã to jykrén kỹ ag tóg vẽsỹ ũn mág han sór mũ, jãvo. Ag tỹ nén to én mũ ẽn han ag tóg tĩ. Hã kỹ ag vĩ jẽmẽ sór tũg nĩ.