PAULO TỸ CARTA HAN: COLOSSOS TÁ KE AG MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ. Topẽ vỹ inh fẽg, sỹ tỹ Jesus Cristo apóstolo jẽ jé. Hã kỹ sóg ãjag mỹ carta tag rán mũ. Kỹ ẽg régre tỹ Timóteo vỹ inh mré rán mũ gé. Ẽg tỹ cidade tỹ Colossos tá Topẽ tũ ag mỹ rán hã vẽ, ẽg kanhkã ag mỹ, ũ tỹ Cristo ki ge tovãnh tũ ag mỹ. Ẽg jóg tỹ Topẽ jé ãjag tar han, ti jé ãjag krĩ kuprãg.
Topẽ kuprĩg tỹ ẽg tar han
Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh mỹ sóg vĩ há han tĩ, ãjag to, ti mỹ sóg agradecer he tĩ, kurã kar ki, sỹ Topẽ mré vẽmén kỹ. Ãjag tỹ Jesus Cristo ki ge tag mẽ inh, kỹ ãjag tóg nẽji jagnẽ to há tãvĩ nỹtĩ gé, Topẽ ki ge kỹ nỹtĩ ag kar to ke gé. Topẽ tỹ kanhkã tá ẽg mỹ nén (ũ) ven ke mũ ẽn hã to jykrén ãjag tóg tĩ nẽji. Ti tỹ ẽg mỹ nén ũ ven ke mũ mẽ ãjag tóg huri. Ãjag tỹ Cristo kãme sér ẽn mẽ kỹ ãjag tóg tag mẽ gé. Ga kar mĩ tóg tĩ ha, vẽnh vĩ há tag, hã kỹ tóg ãjag ki jun ja nĩ gé. Vẽnh vĩ há tag tóg Topẽ mỹ ẽkré kanẽ ri ke han tĩ, vẽnh kar tỹ ti ki ge kỹ. Hã kỹ ãjag tóg ti ki ge gé, ãjag tỹ ti vĩ mẽ vén kỹ. Ẽn kã ãjag tóg Topẽ tỹ ẽg jagãgtãn ki kanhrãn ja nĩ, kỹ ãjag tóg ki kanhró nỹtĩ ha. Ũ tỹ ãjag mỹ tó vén mũ vỹ tỹ Epafras nĩ. Jagnẽ to há tãvĩ ẽg nỹtĩ, Epafras mré. Inh mré tóg Cristo rãnhrãj han tĩgtĩ. Ãjag ki rĩr há han tóg tĩ, ãjag mỹ ti vĩ kãmén kỹ. To krónh ke tũ ti nĩgtĩ. Ti hã vỹ inh mỹ ãjag tỹ ẽg to há nỹtĩ tag tó, Topẽ kuprĩg tỹ ãjag tỹ ẽg to há nỹtĩ han mũ ẽn ti.
Epafras vĩ mẽ kỹ sóg ãjag jagfy Topẽ mré vẽmén tĩ sir. Ti mỹ sóg to vĩ tĩ, ãjag tỹ ti tỹ ãjag ki nén ve sór mũ ẽn ki kanhrãn kãn jé, ti tỹ ãjag mỹ krĩ há nĩm jé, ti tỹ ã kuprĩg tỹ ãjag kanhrãn jé. 10 Kỹ ãjag tóg ẽg mré ẽg Senhor jykre ki tỹ króm kenh ke ki kanhró nỹtĩnh mũ gé, ãjag jykre tỹ ti mỹ há nỹn jé. Ẽg tỹ vẽnh jykre há han kỹ ẽg tóg ti mỹ ẽkré kanẽ há ẽn ri ke han tĩ. Ãjag tỹ tag han kỹ tóg há tĩ. Kỹ ãjag tóg Topẽ ki kanhrãn há han ke mũ gé sir. 11 Kỹ ãjag tóg tỹ ũn tar nỹtĩnh mũ gé sir. Ti hã ne ãjag tar han tĩ', ti tar nĩn kỹ. Kỹ ãjag tóg ti to krónh ke tũ nĩgtĩ. Vẽnh kar to ãjag fe nỹtĩnh mũ. 12 Kỹ tóg ãjag mỹ sér tĩnh mũ gé. Kỹ ãjag tóg ẽg jóg mỹ vĩ há han ke mũ. Ti hã ne ãjag tỹ há' he mũ', ãjag tỹ kanhkã ve jé. Ti tỹ ẽg krĩn ken kỹ ẽg tóg kurã krỹg ja tũ ẽn venh ke mũ, kỹ ãjag tóg venh ke mũ gé, ẽg mré. 13 Ẽg kygva tóg huri, hã kỹ ẽg tóg tỹ kuty tãn ag krẽm ke tũ nỹtĩ ha. Topẽ kósin krẽm ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩ, ũri, Topẽ tỹ ũ to: inh fe, he mũ ẽn krẽm. 14 Ti hã ne ẽg kren han mũ', ti hã tugrĩn Topẽ tóg ẽg mỹ vẽnh pãte fón mũ, ẽg tỹ ti vĩ mranh ja ti.
Jesus tugrĩn nén kar tóg vẽnh ven ke mũ
15 Topẽ ri ke pẽ ti nĩ, ti kósin ti. Ẽg pi(jé) Topẽ vég tĩ'. Ẽg tỹ ti kósin ve kỹ ẽg tóg Topẽ ki kanhró nỹtĩ. Ã panh kósin ve vỹ tỹ ti nĩ. Topẽ tỹ nén (ũ) kar hyn han kỹ tóg ã panh mré nĩ nĩ, ti kósin ti. 16 Ã kósin tugrĩn tóg ã tỹ nén (ũ) kar hyn han tĩ ẽn nĩm ja nĩgtĩ gé, Topẽ ti. Kanhkã tá ke ẽn hyn han kãn ja ti nĩgtĩ, Topẽ ti, ã kósin tugrĩn, ga kri ke kar hyn han ja ti nĩgtĩ gé, ẽg tỹ nén vég tĩ kar hyn han ja ti nĩgtĩ gé, ẽg tỹ nén ve vãnh kar hyn han ja ti nĩgtĩ gé. Pã'i kar hyn han ja ti nĩgtĩ gé, ũn tar ag kar, ũn mág ag kar hyn han ja ti nĩgtĩ, ũn kãsir kar ag mré hã. Ã kósin tugrĩn tóg nén ũ kar hyn han ja nĩ, kỹ tóg ti hã mỹ hyn han kãn ja nĩ, nén (ũ) kar ti. 17 Nén kar tỹ vẽnh ven tũg ki tóg kã nĩ nĩ, Cristo ti. Ti tugrĩn nén kar tóg vãhã vẽnh ven kãn tĩ. 18 Ti ki ge kỹ nỹtĩ kar ag krĩ ri ke ti nĩ, kỹ ẽg tóg ti há ri ke nỹtĩ. Ũn ve vỹ tỹ ti nĩ, kỹ tóg rĩr mãn gé, ti ter kar kỹ, ẽg rĩr mãn ken jo. Nén (ũ) kar kri ke vỹ tỹ ti nĩ. 19 Topẽ mỹ tóg sér tĩ, ti kósin tỹ ti ri ke pẽ nĩn kỹ, ti tỹ tỹ ti ve pẽ nĩn kỹ. 20 Kỹ tóg ti ter tugrĩn vẽnh kar to há nĩ ha, Topẽ ti, Jesus tỹ cruz to sa tugrĩn, ti kyvénh jamẽn kỹ. Kỹ Topẽ tõg ẽg to jũ tũ nĩ ha, ũ tỹ ga kri mũ ag to, kanhkã tãn ag to ke gé.
21 Hã kỹ tóg ãjag to há nĩ ha, ke gé. Vãsỹ ãjag tóg vẽnh jykre kórég hã han ja nĩgtĩ, hã kỹ ãjag tóg Topẽ kato vãsãnsãn ja nỹtĩgtĩ. 22 Hã ra ti kósin tóg ẽg ri ke mur ja nĩ, kỹ tóg ẽg jagfy ter ja nĩ, hã kỹ Topẽ tóg ãjag to há nĩ ha, ãjag tỹ tỹ ti tũ nỹtĩ jé, ãjag tỹ há pẽ nỹtĩ jé, kỹ ãjag jykre si ẽn tóg tũ tĩ ha. 23 Hã jé ti ki ge tovãnh tũg nĩ. Tar nỹtĩmnĩ, ti to krónh ke tũg nĩ. Ãjag tỹ Jesus kãme sér ẽn mẽ kỹ ãjag tóg Topẽ tỹ ẽg mỹ nén (ũ) vin ke mũ ẽn kãme mẽ ja nĩgtĩ gé. Tag hã mĩ ẽkrén nĩ, tovãnh tũg nĩ. Ga kri mũ kar ag vỹ mẽg mũ ha, Jesus kãme sér ẽn. Inh rãnhrãj hã vẽ, sỹ ag mỹ tónh ke ti, inh, hã vỹ: Paulo, he mũ.
Paulo tỹ vẽsỹrénh mág ja
24 Ãjag jagfy sóg vẽsỹrénh mũ. Hã ra tóg inh mỹ sér tĩ. Cristo vỹ vẽsỹrénh mág, ẽg tỹ ti ki ge jé, kỹ ẽg tóg ti vẽsỹrénh ẽn ri ke han ke mũ gé, ũ tỹ hẽn ri ke ag tỹ ẽg tugrĩn ti vĩ ki króm sór jé. 25 Topẽ ne inh mỹ: “ha vẽnh kar mỹ inh vĩ ti tó,” he ja nĩgtĩ', sỹ ti rãnhrãj ki rĩr jé, sỹ ãjag mỹ tó jé gé, ti vĩ ti. Ti tỹ ãjag mỹ vẽnh vĩ jẽnẽ vẽ. 26 Topẽ tóg vãsỹ ã tỹ nén han ke to jykrén ja nĩgtĩ, ã tỹ nén (ũ) kar hyn han tũg ki tóg to jykrén ja nĩgtĩ. Hã ra tóg ẽn kã ũ mỹ tó ja tũ nĩ ver. Vãhã tóg ũ tỹ ti ki ge mũ ẽn ag mỹ tó mũ, ti tỹ vãsỹ nén to jykrén ja ẽn ti. 27 Ẽg hã mỹ tóg tó mũ ha, ti tỹ povo kar mỹ nén ũ há tãvĩ vin sór mũ ti, hã kỹ tóg to hã ũ mỹ tó jã tũ nĩ ver, ti tỹ ẽg hã mỹ tó sór kỹ. Ti tỹ ẽg mỹ nén vin ken hã vẽ, ha mẽ: Cristo vỹ ãjag kãtá jamãn nĩ ha, hã kỹ ãjag tóg ẽg tỹ kanhkã tá nén venh ke ẽn ti venh ke mũ gé sir, ẽg mré, ũ tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ ag.
28 Cristo jykre tag hã tó inh tĩ, vẽnh kar mỹ. Vẽnh kar kanhrãn há han sóg tĩ, Topẽ tỹ inh mỹ krĩ há nĩm jan tugrĩn. Kỹ sóg vẽnh kar jyvẽn tĩ gé, ag tỹ ti ki ge há han jé, ag tỹ kygnẽ sór tũ nĩ jé. Kỹ ag tóg há pẽ nỹtĩnh mũ, ag tỹ Cristo ki ge kỹ. 29 Hã to sóg vãsãn tĩ, kỹ sóg to ron tĩ gé. Ti hã ne isar han tĩ', ti tar nĩn kỹ.