PAULO TỸ CARTA HAN:
COLOSSOS TÁ KE AG MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ. Topẽ vỹ inh fẽg, sỹ tỹ Jesus Cristo apóstolo jẽ jé. Hã kỹ sóg ãjag mỹ carta tag rán mũ. Kỹ ẽg régre tỹ Timóteo vỹ inh mré rán mũ gé. Ẽg tỹ ẽmã tỹ Colossos tá Topẽ tũ ag mỹ rán hã vẽ, ẽg kanhkã ag mỹ, ũ tỹ Cristo ki ge tovãnh tũ ag mỹ. Ẽg jóg tỹ Topẽ jé ãjag tar han, ti jé ãjag krĩ kuprãg.
Topẽ kuprĩg tỹ ẽg tar han
Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh mỹ sóg vĩ há han tĩ, ãjag to, kurã kar ki, sỹ Topẽ mré vẽmén kỹ. Ãjag tỹ Jesus Cristo ki ge tag mẽ inh. Kỹ ãjag tóg nẽji jagnẽ to há tãvĩ nỹtĩ gé, Topẽ ki ge kỹ nỹtĩ kar ag to ke gé. Topẽ tỹ kanhkã tá ẽg mỹ nén ũ ven ke mũ ẽn hã to jykrén ãjag tóg tĩ nẽji. Ti tỹ ẽg mỹ nén ũ ven ke mũ mẽ ãjag tóg huri, ãjag tỹ Cristo kãme sér ẽn mẽ kỹ. Ga kar mĩ tóg tĩ ha, vẽnh vĩ há tag. Hã kỹ tóg ãjag ki jun ja nĩ gé. Vẽnh vĩ há tag tóg Topẽ mỹ ẽkré kanẽn ri ke nĩ, vẽnh kar tỹ ti ki ge kỹ. Hã kỹ ãjag tóg ti ki ge gé, ãjag tỹ ti vĩ mẽ vén kỹ. Ẽn kã ãjag tóg Topẽ tỹ ẽg jagãgtãn ki kanhrãn ja nĩ. Kỹ ãjag tóg ki kanhró nỹtĩ ha. Ũ tỹ ãjag mỹ tó vén mũ vỹ tỹ Epafras nĩ. Jagnẽ to há tãvĩ ẽg nỹtĩ, Epafras mré. Inh mré tóg Cristo rãnhrãj han tĩgtĩ. Ãjag ki rĩr há han tóg tĩ, ãjag mỹ ti vĩ kãmén kỹ. To krónh ke tũ ti nĩgtĩ. Ti hã vỹ inh mỹ ãjag tỹ ẽg to há nỹtĩ tag tó, Topẽ kuprĩg tỹ ãjag tỹ ẽg to há nỹtĩ han mũ ẽn ti.
Epafras vĩ mẽ kỹ sóg ãjag to Topẽ mré vẽmén tĩ sir. Ti mỹ sóg to vĩ tĩ, ãjag tỹ ti tỹ ãjag ki nén ve sór mũ ẽn ki kanhrãn kãn jé, ti tỹ ãjag mỹ krĩ há nĩm jé, ti tỹ ti kuprĩg tỹ ãjag kanhrãn jé. 10 Kỹ ãjag tóg ẽg mré ẽg Senhor jykre ki króm ke ki kanhró nỹtĩnh mũ gé, ãjag jykre tỹ ti mỹ há nỹn jé. Ẽg tỹ vẽjykre há han kỹ ẽg tóg ti mỹ ẽkré kanẽ há ẽn ri ke han tĩ. Ãjag tỹ tag han kỹ tóg há tĩ. Kỹ ãjag tóg Topẽ ki kanhrãn há han ke mũ gé sir. 11 Kỹ ãjag tóg tỹ ũn tar nỹtĩnh mũ gé sir. Ti hã ne ãjag tar han tĩ', ti tar nĩn kỹ. Kỹ ãjag tóg ti to krónh ke tũ nĩgtĩ. Vẽnh kar to ãjag fe nỹtĩnh mũ. 12 Kỹ tóg ãjag mỹ sér tĩnh mũ gé. Kỹ ãjag tóg ẽg jóg mỹ vĩ há han ke mũ. Ti hã ne ãjag tỹ há' he mũ', ãjag tỹ kanhkã ve jé. Ti tỹ ẽg krĩn kỹ ẽg tóg kurã krỹg ja tũ ẽn venh ke mũ. Kỹ ãjag tóg venh ke mũ gé, ẽg mré. 13 Ẽg kygva tóg huri, hã kỹ ẽg tóg tỹ kuty tãn ag mré ke tũ nỹtĩ ha. Topẽ kósin mré ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩ, ũri, Topẽ tỹ ũ to: inh fe, he mũ ẽn mré. 14 Ti hã ne ẽg kren han mũ'. Ti hã tugrĩn Topẽ tóg ẽg mỹ vẽnh pãte fón mũ, ẽg tỹ ti vĩ mranh ja ti.
Jesus tugrĩn nén kar tóg vẽnh ven
15 Topẽ ri ke pẽ ti nĩ, ti kósin ti. Ẽg pijé Topẽ vég tĩ'. Ẽg tỹ ti kósin ve kỹ ẽg tóg Topẽ ki kanhró nỹtĩ. Ti panh kósin ve vỹ tỹ ti nĩ. Topẽ tỹ nén ũ kar hynhan kỹ tóg ti panh mré nĩ nĩ. 16 Ti kósin tugrĩn tóg nén ũ kar hynhan ja nĩgtĩ gé. Kanhkã tá ke ẽn hynhan kãn ja ti nĩgtĩ, ga kri ke kar ke gé, ẽg tỹ nén vég tĩ kar, ẽg tỹ nén ve vãnh kar ke gé. Pã'i kar hynhan ja ti nĩgtĩ gé, ũn tar ag, ũn mág ag, ũn kãsir ag mré hã. Kỹ tóg ti hã mỹ hynhan kãn ja nĩ, nén ũ kar ti. 17 Nén kar tỹ vẽnh ven tũg ki tóg kã nĩ nĩ, Cristo ti. Ti tugrĩn nén kar tóg vãhã vẽnh ven kãn. 18 Ti ki ge kỹ nỹtĩ kar ag krĩ ri ke ti nĩ, kỹ ẽg tóg ti há ri ke nỹtĩ. Ũn ve vỹ tỹ ti nĩ. Kỹ tóg rĩr mãn gé, ti ter kar kỹ, ẽg rĩr mãn ken jo. Nén ũ kar kri ke vỹ tỹ ti nĩ. 19 Topẽ mỹ tóg sér tĩ, ti kósin tỹ ti ri ke pẽ nĩn kỹ, ti tỹ tỹ ti ve hã pẽ nĩn kỹ. 20 Kỹ tóg ti ter tugrĩn vẽnh kar to há nĩ ha, Jesus tỹ krunh to sa tugrĩn. Ti kyvénh jamẽn kỹ tóg ẽg to jũ tũ nĩ ha, ũ tỹ ga kri mũ ag to, kanhkã tãn ag to ke gé, Topẽ ti.
21 Hã kỹ tóg ãjag to há nĩ ha ke gé. Vãsỹ ãjag tóg vẽjykre kórég hã han ja nĩgtĩ, hã kỹ ãjag tóg Topẽ kato vãsãnsãn ja nĩgtĩ. 22 Hã ra ti kósin tóg ẽg ri ke mur ja nĩ. Kỹ tóg ẽg jagfy ter ja nĩ. Hã kỹ Topẽ tóg ãjag to há nĩ ha, ãjag tỹ tỹ ti tũ nỹtĩ jé, ãjag tỹ hapẽ nỹtĩ jé. 23 Hã kỹ ti ki ge tovãnh tũg nĩ. Tar nỹtĩm nĩ, ti to krónh ke tũg nĩ. Ãjag tỹ Jesus kãme sér ẽn mẽ kỹ ãjag tóg Topẽ tỹ ẽg mỹ nén ũ vin ke mũ ẽn kãme mẽ ja nĩgtĩ gé. Ga kri mũ kar ag vỹ mẽg mũ ha, Jesus kãme sér ẽn. Inh rãnhrãj hã vẽ, sỹ ag mỹ tónh ke ti, inh, hã vỹ: Paulo, he mũ.
Paulo tỹ vẽsỹrénh mág ja
24 Ãjag jagfy sóg vẽsỹrénh mũ. Hã ra tóg inh mỹ sér tĩ. Cristo vỹ vẽsỹrénh mág, ẽg tỹ ti ki ge jé. Kỹ ẽg tóg ti vẽsỹrénh ẽn ri ke han ke mũ gé, ũ tỹ hẽn ri ke ag tỹ ẽg tugrĩn ti vĩ ki króm sór jé. 25 Topẽ ne inh mỹ: “ha vẽnh kar mỹ inh vĩ ti tó,” he ja nĩgtĩ', sỹ ti rãnhrãj ki rĩr jé, sỹ ãjag mỹ tó jé gé, ti vĩ ti. Ti tỹ ãjag mỹ vẽnh vĩ jẽnẽ vẽ. 26 Topẽ tóg vãsỹ ti tỹ nén han ke to jykrén ja nĩgtĩ. Ti tỹ nén ũ kar hynhan tũg ki tóg to jykrén ja nĩgtĩ. Hã ra tóg ẽn kã ũ mỹ tó ja tũ nĩ ver. Vãhã tóg ũ tỹ ti ki ge mũ ẽn ag mỹ tó mũ. 27 Ẽg hã mỹ tóg tó mũ ha, ti tỹ povo kar mỹ nén ũ há tãvĩ vin sór mũ ti. Hã kỹ tóg to hã ũ mỹ tó jã tũ nĩ ver, ti tỹ ẽg hã mỹ tó sór kỹ. Ti tỹ ẽg mỹ nén vin ken hã vẽ, ha mẽ: Cristo vỹ ãjag kã ki ẽmã nĩ ha, hã kỹ ãjag tóg ẽg tỹ kanhkã tá nén venh ke mũ ẽn ti venh ke mũ gé sir, ẽg mré, ũ tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ ag.
28  Cristo jykre tag hã tó inh tĩ, vẽnh kar mỹ. Vẽnh kar kanhrãn há han sóg tĩ, Topẽ tỹ inh mỹ krĩ há nĩm ja tugrĩn. Kỹ sóg vẽnh kar jyvẽn tĩ gé, ag tỹ ti ki ge há han jé, ag tỹ kygnẽ sór tũ nĩ jé. Kỹ ag tóg hapẽ nỹtĩnh mũ, ag tỹ Cristo ki ge kỹ. 29 Hã to sóg vãsãn tĩ, kỹ sóg to ron tĩ gé. Ti hã ne isar han tĩ', ti tar nĩn kỹ.