4
Paulo tỹ ẽg jyvẽn
Inh kanhkã', tỹ ãjag tóg inh mỹ inh jãvy ri ke nỹtĩ. Kỹ tóg sỹ ãjag venh há tĩgtĩ, sỹ ãjag to há nĩn kỹ. Ãjag hã tugnĩn inh fe tóg mrin ke tĩ. Ãjag hã tugrĩn sóg tỹ ũn mág jẽ. Ãjag to sóg hapẽ nĩ. Hã kỹ tar nỹtĩm nĩ, ẽg Senhor jykre to.
Vãhã sóg Evódia fi jyvẽn sór mũ, Síntique fi ke gé, ha mẽ. “Jagnẽ mré vẽjykre pir hã han nĩ,” he sóg mũ, ãjag mỹ. “Jesus mré ke vỹ tỹ ãjag nỹtĩ, kỹ jagnẽ kato vãsãn tũg nĩ,” he sóg tĩ. Kỹ sóg ã mỹ ke mũ gé, vỹ. Inh mré ã tóg ẽg Senhor rãnhrãj han tĩ. Kỹ fag jyvẽn nĩ, fag tỹ jagnẽ to há nỹtĩ jé. Clemente ag mré fag tóg Topẽ vĩ ti tó tĩ gé, vẽnh kar mỹ. Fag jigji vỹ ránrán kỹ nỹtĩ, Topẽ livro ki. Hã kỹ tóg vẽnhmỹ nĩ, fag tỹ jagnẽ to jũ ti.
Ẽg Senhor mré ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩ, kỹ mỹ sér nỹtĩm nĩ. Tag tó inh huri, hã ra sóg tó mãn ke mũ sir, ha mẽ. Mỹ sér nỹtĩm nĩ mỹr, ha mẽ.
Vẽnh kar to fe nỹtĩm nĩ. Ẽg Senhor kãtĩg mãn ke vỹ kakó tĩ ha, ha mẽ. Krĩ kufy nỹtĩ tũg nĩ. Nén kar tóm nĩ, Topẽ mỹ, ti mré vĩn kỹ. Kỹ ti mỹ nén kar to vĩm nĩ gé, ãjag tỹ nén ve sór mũ kar to. Kỹ ti mỹ nén kar to: “há ti nĩ,” hem nĩ gé, ãjag tỹ ti mỹ agradecer hen kỹ. Kỹ Topẽ vỹ ãjag krĩ tỹ kuprã' henh ke mũ. Ẽg tỹ nén kar to jykrén há ra ẽg tóg vẽsóg ki ẽg krĩ kuprãg ki kagtĩg nỹtĩ. Ti hã ne ẽg fe tỹ há' he tĩ'. Ti hã ne ẽg krĩ kuprãg tĩ'. Kỹ tóg kuprã pẽ nĩgtĩ sir, ẽg tỹ Jesus Cristo ki ge kỹ nỹtĩn kỹ.
Inh kanhkã', vãhã sóg ãjag mỹ nén ũ tó sór mũ gé. Nén ũ há hã to jykrén nĩ, hã vỹ: “ki hã tó,” he mũ. Ẽg tỹ nén ũ to: “há ti nĩ,” he ẽn hã to jykrén nĩ. Vẽjykre kuryj hã to jykrén nĩ, nén ũ jãnhkri hã to jykrén nĩ. Nén ũ sĩnvĩ kar to jykrén nĩ gé, ki hã ke kar to. Tag kar to ẽg tóg: “sér ti tĩ,” he tĩ. Hã kỹ to jykrén mág han nĩ. Ãjag kanhrãn mág sóg huri, sỹ ãjag mỹ ti jykre kãmén kỹ. Kỹ ãjag tóg inh jykre tugnỹm ja nĩ gé. Kỹ isỹ nén han mũ ẽn hã han nĩ. Kỹ ũ tỹ ẽg krĩ kuprãg mũ ẽn hã vỹ ãjag tar han ke mũ, Topẽ ti.
Paulo tỹ ag mỹ vĩ há han
10 Ha vé, inh fe tóg mrin ke mũ, ãjag tỹ inh mỹ nén ũ jẽnẽn kỹ. Kỹ sóg to Topẽ mré vĩ há han', vĩ há han' he mũ. Inh mĩ ãjag tóg ẽkrég mũgtĩ. Vãsỹ ãjag tỹ inh mỹ ne jẽnẽnh ke tóg tũ tĩ. Hã kỹ ãjag tóg inh mỹ nén ũ jẽnẽ ja tũ nĩgtĩ. 11 Hã ra sóg ãjag mỹ isỹ nén ve sór mũ ẽn ti tó ja tũ nĩ. Sỹ nén vég mũ kar vỹ inh mỹ há nĩ. 12 Isỹ nén ũ vég tũ ra tóg inh mỹ há nĩgtĩ gé. Isỹ nén ũ e ven kỹ tóg inh mỹ há nĩgtĩ gé. Nén kar tag ve sóg huri. Kejẽn sóg tógá nĩgtĩ. Kejẽn sóg kókĩr nĩgtĩ. Kejẽn sóg nén ũ kar vég tĩ. Kejẽn sóg nén ũ vég tũ nĩgtĩ. 13 Nén kar to sóg tar nĩ, ẽg Senhor tỹ isar han kỹ.
14 Hã ra tóg há nĩ, ãjag tỹ inh jagãgtãn kỹ, ãjag tỹ inh jagtar nĩ tag to jykrén kỹ. 15 Vãsỹ ãjag tóg inh mỹ nén ũ nĩm ja nĩgtĩ gé, isỹ ãjag mỹ Jesus kãmén vén kỹ. Sỹ ga tỹ Macedônia ki kutẽ kỹ ãjag hã tóg inh mỹ nén ũ jẽnẽ ja nĩgtĩ, ãjag pir mỹ, ãjag, hã vỹ: Filipos tá ke ag, he mũ. Ũ pijé ãjag mré isỹ nén vég mũ to jykrén ja nĩgtĩ'. Ãjag pir mỹ ãjag tóg inh mré to jykrén inhhã. Tag ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ. 16 Isỹ ẽmã tỹ Tessalônica tá nĩn kỹ ãjag tóg inh mỹ nén ũ jẽnẽ mãn ja nĩgtĩ gé. Kar kỹ ãjag tóg ũ jẽnẽ mãn', ũ jẽnẽ mãn' he ja nĩgtĩ gé, ãjag tỹ inh ki rĩr há han jé. 17 Hã ra sóg isỹ jãnkamy venh ke ẽn to jykrén sór tũ nĩgtĩ. Ãjag tũ mág nỹtĩ kỹ tóg inh mỹ há tĩ. 18 Nén kar vỹ inh ki junjun há han. Sỹ nén ve sór mũ ẽn ve kãn inh huri. Epafrodito vỹ inh mỹ vin kãn. Topẽ mỹ nĩm ja vẽ, ãjag tỹ inh mỹ nén nĩm ja ti. Kỹ tóg ti mỹ sér tĩ sir. Ti mỹ tóg ãjag tỹ ti mỹ nén ger há pũn ẽn kãfór nĩ sir. 19 Ẽg jóg tỹ Topẽ vỹ ãjag mỹ nĩm kãn ke mũ, ãjag tỹ nén ve sór mũ ẽn ti. Ti hã ne tóg nén kar tỹ tũ nĩ', kanhkã tá nĩ ẽn ti'. Hã kỹ tóg ãjag mỹ nén kar nĩm ke mũ, Jesus Cristo tugrĩn. 20 Ẽg kar jé ẽg jóg tỹ Topẽ to: “tỹ ti ũn mág nĩ, tỹ ti ũn tar nĩ,” hé. Kỹ ẽg tỹ ti mỹ vĩ há han vỹ tũ' henh ke tũ nĩ. Hã vẽ.
Paulo tỹ ag mĩ ẽkrén
21 Ũ tỹ Jesus Cristo ki ge kỹ nỹtĩ kar ag mĩ sóg ẽkrég tĩ. Ẽg kanhkã tỹ tag ki inh mré nỹtĩ ag vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ gé. 22 Kar kỹ tag mĩ ũ tỹ Topẽ ki ge kỹ nỹtĩ kar ag vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ gé, pã'i tỹ imperador ĩn mág krẽm nỹtĩ ag kar ke gé.
23 Ẽg pã'i tỹ Jesus Cristo jé ãjag tar han. Hã vẽ.