3
Jesus jykre hã vỹ ti pin kỹ há nĩ
Inh kanhkã', vãhã sóg ãjag mỹ nén ũ tónh ke mũ gé sir, ha mẽ. Ẽg Senhor ki ãjag ge kỹ nỹtĩ. Hã kỹ mỹ sér nỹtĩm nĩ. Tag rán inh huri. Hã ra sóg rán mãn mũ. Sỹ ãjag mỹ tag tó to sóg krónh ke sór tũ nĩ. Ãjag mỹ tóg há tĩ, sỹ ti tỹ ãjag mỹ sér nĩ to ãjag jyvẽn kỹ.
Vẽnh ki rĩr. Ón kỹ Topẽ vĩ tó tĩ ag vỹ junjun ke mũ, vẽjykre pãno han mũ ag, ha vem nĩ. Inh mỹ ag tóg kasor ri ke nỹtĩ. Ón kỹ ag tóg ãjag gré fár junun kym sór mũ. Hã kỹ vẽnh ki rĩr. “Ẽg fár kym hã tugrĩn ẽg tóg tỹ Topẽ krẽ nỹtĩ,” he ag tóg tĩ, ón kỹ. Hã tũ vẽ. Topẽ kuprĩg vỹ tỹ ẽg jagrẽ nĩ, kỹ ẽg tóg ẽg jagrẽ tag tugrĩn Topẽ mỹ vĩ há han tĩ, ẽg tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩn kỹ. Hã tugrĩn ẽg tóg tỹ Topẽ krẽ pẽ nỹtĩ. Ẽg tỹ ẽg fár kym mũ ra tóg tỹ nén ũ tũ nĩ. Ẽg fár vẽ mỹr, kỹ tóg ẽg kren han ke tũ nĩ. Ẽg fár tỹ ẽg kren han ke nĩ ra sóg, tỹ inh kren han sór mũ vẽ. Moisés jykre hã tỹ ẽg kren han ke nĩ ra sóg, hã tỹ inh kren han sór mũ vẽ. Hã ra tóg ge tũ nĩ. Vãsỹ inh jykre hã vẽ, ha mẽ. Isỹ kurã tỹ 8 (ke) han kỹ ag tóg inh gré fár junun kym, isỹ tỹ povo tỹ Israel krẽ nĩn kỹ, ẽg jógjóg ve tỹ Benjamim krẽ'krẽ ag kã ũ. Kỹ inh han mũ fag vỹ tỹ Judeu pẽ nỹtĩ. Inh mog kỹ sóg tỹ Fariseu nĩ. Hã ra Fariseu ag tóg Judeu ag jykre to tar tãvĩ nỹtĩ. Sỹ ẽg jykre to tar pẽ nĩn hã kỹ sóg Jesus ki ge kỹ nỹtĩ ag vóg kónãn. Topẽ tỹ Moisés mỹ vẽjykre nĩm ja ẽn ki króm kãn ja sóg nĩgtĩ mỹr. Vẽjykre ẽn mranh ja tũ sóg nĩgtĩ. Ẽn kã sóg tỹ ũn kuryj ja nĩgtĩ. Hã kỹ sóg ag mỹ tỹ ũn hapẽ ja nĩgtĩ. Hã ra sóg ũri tag kar to: “nén ũ tũ vẽ, inh kókén jé tóg ke mũ,” he mũ sir. Sỹ Cristo ki rã kỹ sóg ẽn tovãnh kãn mũ sir. Kỹ, hã vẽ. Inh jykre si kar tóg inh mỹ kórég nĩ, ũri, ti tỹ inh kókén kỹ. Nén pir hã ne há nĩ, hã vỹ: isỹ ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ki kanhró nĩ jé, he mũ. Hã kỹ sóg inh jykre si ẽn tovãnh kãn, isỹ Cristo hã ki rã kỹ jẽn kỹ. Kỹ sóg ti hã ki rã kỹ jẽ sir. Ũri sóg Moisés jykre ki króm tugrĩn vẽsỹ ũn mág han mãn sór tũ nĩ ha. Jesus ki rã hã tugrĩn sóg tỹ ũn mág jẽ ha. Hã tugrĩn Topẽ tóg iso: “há ti jẽ ha,” he mũ. 10 Sỹ ti ki kanhrãn kỹ jẽ tag hã tóg inh mỹ há nĩ. Ti hã vỹ ti ter kar kỹ rĩr mãn, kỹ sóg ti mré rĩr mãn sór mũ gé. Hã jé sóg ti mré jagtar sór mũ gé. Iser kỹ sóg ti ter ri ke han sór mũ gé. 11 Sỹ rĩr mãn há tóg tĩ mỹr, iser kar kỹ. Hã jé sóg ti ri ke han sór tĩ.
Vẽnhvó kãme
12 Ver sóg ki kanhrãn kãn ja tũ nĩ. Ver sóg tá krỹg ja tũ nĩ. Hã ra sóg vãsãn tĩ, sỹ komẽr hã ti ki kanhrãn kãn jé, ti tỹ inh ki kanhró nĩ ẽn ri ke, isỹ tỹ Cristo tũ jẽn kỹ.
13 Inh kanhkã', ver sóg tá krỹg ja tũ nĩ. Hã ra sóg tag han mũ, ha mẽ. Vẽsỹjãm sóg mĩ ẽkrén mãn tũ nĩ ha. Vãsãn mãn', vãsãn mãn', he jé sóg ke mũ ha, isỹ kejẽn tá krỹg jé. 14 Ag tỹ jagnẽ mré pétẽ ri ke han sóg tĩ mỹr. Jagnẽ mré ag tóg pétẽ tĩ, ũ tóg gỹjỹ he sór tĩ. Ẽn ri ke han sóg tĩ. Inh gỹjỹ vỹ tỹ isỹ rĩr krỹg ja tũ venh ke ti nĩ. Hã jé Topẽ tóg ẽg kuprẽg, Jesus Cristo tugrĩn.
15 Ũ tỹ Jesus to sygsanh mũ ag jé inh kóm han kãn. Ũ tỹ hã ra to: “hã tũ vẽ,” hen kỹ Topẽ jé ti kanhrãn. 16 Kỹ ãjag tỹ ti jykre mẽg mũ tag hã jagma mũm nĩ, ãjag tỹ tá junjun jé.
17 Inh kanhkã', inh jykre hã han kãn nĩ. Kỹ ũ tỹ inh jykre ri ke han mũ ẽn jykre tugnỹm nĩ gé, ãjag tỹ ag mré hã han jé. 18 Ũ ag tóg ón kỹ Jesus Cristo ki ge kỹ nỹtĩ. Hã kỹ ag tóg ti jykre kato vãsãnsãn mũ, Jesus tỹ ẽg jagfy krunh to ter mũ ra. Ag kãmén tỹ hẽn ri ke han isóg huri, ãjag mỹ. Hã ra sóg ãjag mỹ ag tó mãn ke mũ gé sir. Inh fe kaj tóg tĩ, kỹ sóg fỹ mũ sir, ag jykre to. 19 Nũgme ki ag tóg vár ke mũ, inferno ki, ha mẽ. Jẽn há tãvĩ han sór ag tóg mũ. Tag hã tóg ag mỹ sér tĩ. Nén tỹ ẽg mỹ'a han tĩ tag hã tóg ag mỹ sér tĩ. Ẽg tỹ tag mĩ vég tĩ ẽn hã to ag tóg jykrén sór tĩ. 20 Ag jãvo ẽg jamã vỹ kanhkã tá nĩ. Kanhkã tá tóg kãtĩg ke mũ, ẽg kren han ke mũ ti, hã vỹ: ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo, he mũ. Ti hã jãvãnh ẽg tóg nỹtĩ. 21 Ti hã ne tóg ẽg han mãn ke mũ', ti kãtĩg kỹ'. Ẽg tỹ ga kri mũn kỹ ẽg tóg ver krój nỹtĩ, ẽg tỹ tỹ ẽprã ke nỹtĩn kỹ. Ti tỹ ẽg mỹ ẽg fár tãg han mãn kỹ ẽg tóg ti ri ke nỹtĩnh mũ, ti mág ri ke, ti tar ri ke, ti sĩnvĩ ẽn ri ke. Ti tar tugnĩn tóg nén kar tỹ ti krẽm ke han mãn ke mũ gé.