2
Ẽg tỹ Topẽ vĩ to é henh ke tũ
Hã kỹ tóg há tĩ, ẽg tỹ ti vĩ mẽ kỹ ti jykre hã han kỹ, ẽg tỹ tỹ prãnh ke tũ nĩ jé. Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag vỹ vãsỹ Moisés mỹ Topẽ vĩ ma kãmũ ja nĩgtĩ. Kỹ ag tóg ũ tỹ ag vĩ ki króm tũ ẽn vóg kónãn ja ti nĩgtĩ. Kỹ ẽg tóg ũri kren ke tũ nĩ gé, ẽg tỹ ti to é hen kỹ. Nén ũ mág pẽ vẽ mỹr, Topẽ tỹ ẽg krenkren han sór mũ tag ti. Ẽg Senhor vỹ ti mré mũ tĩ ag mỹ tó vén. Ũ tỹ ti vĩ mẽg mũ ag vỹ ẽg mỹ tó ja nĩgtĩ gé. Hã kỹ ẽg tóg ki kanhró nỹtĩ ha. Kỹ Topẽ vỹ ũ tỹ ẽg mỹ ti vĩ tó mũ ẽn ag vĩ to: “há ti nĩ,” he ja nĩ gé. Hã kỹ tóg ag tar han, ag tỹ ẽg tỹ nén han vãnh ẽn hynhan jé, milagre ti, ẽg tỹ vẽsóg ki nén han ki kagtĩg ẽn. Kỹ tóg ag mỹ ti kuprĩg jẽnẽ gé. Ti hã ne to jykrén kỹ: “tag tar han jé sóg ke mũ, ẽn to. Kỹ sóg ũ ẽn tar han ke mũ, ũ to,” he ja nĩ, ti vĩ tó tĩ ag to.
Topẽ kósin tỹ ẽg tỹ ũn mág han ke
Topẽ vỹ nén kar ẽn han mãn ke mũ. Kỹ tóg tỹ ũ tãg nỹtĩnh mũ. Ẽn kri ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩnh mũ, ẽg tỹ tỹ ẽprã ke nỹtĩ ra. Ti tỹ jẽgnẽ jafã ag pijé tỹ ga tãg kri pã'i nỹtĩnh mũ'. Hã kỹ ti vĩ tó tĩ ũ vỹ tag rán ja nĩ, ti vĩ rán ki, ha mẽ. Topẽ mỹ tóg: “tỹ ẽg tóg nén ũ tũ nỹtĩ vẽ, ẽg tỹ tỹ ẽprã ke nỹtĩn kỹ. Hã ra ã tóg ẽg hã mĩ ẽkrén kỹ nĩ nĩ. Hã kỹ ã tóg ẽg ki rĩr tĩ,” he ja nĩ. “Kỹ ã tóg prỹg pipir ki ẽg tỹ ũn kãsir han ja nĩ. Kỹ ẽg tóg ẽn kã ã tỹ jẽgnẽ jafã ag krẽm nỹtĩ. Tag pãte ã tóg ẽg tỹ ũn mág han ke mũ, ũn tar, pã'i mág tỹ tỹ ũn há nĩ ẽn ri ke. Kỹ ã tóg ẽg krẽm nén ũ kar vin kãn ke mũ,” he ja tóg nĩ, Topẽ mỹ, Topẽ vĩ tó tĩ ti.
Ha vé, Topẽ vỹ ẽg krẽm nén ũ kar vin ja nĩ, ẽg tỹ tỹ nén ũ kar kri ke nỹtĩ jé. Kỹ nén ũ kar vỹ ẽg krẽm nỹtĩ. Hã ra ẽg tóg ver vég tũ nĩgtĩ. Hã ra ẽg tóg Jesus hã tỹ tỹ ũn mág nĩ ẽn vég tĩ, ũri, ti tỹ tỹ ũn há nĩ ẽn. Prỹg pipir ki Jesus tóg tỹ Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ẽn ag krẽm ke ja nĩ. Kỹ tóg ẽg kar jagfy ter ja nĩ, Topẽ tỹ ẽg jagãgtãn kỹ. Kỹ tóg ũri tỹ ũn mág pẽ nĩ, ti tỹ ẽg jagfy ter ja ẽn tugrĩn.
10 Topẽ vỹ tỹ nén ũ kar kri ke nĩ, kỹ nén ũ kar vỹ ti tugrĩn rĩnrĩr nỹtĩ. Hã kỹ tóg vẽnh mỹ tũ nĩ, Topẽ tỹ Jesus mỹ: “ã jagtar tugrĩn ã tóg tỹ ũn há tãvĩ nĩnh mũ,” hen kỹ. Hã kỹ tóg jagtar nĩ ja nĩgtĩ, ti tỹ tỹ ũn há tãvĩ nĩn jé. Kỹ tóg ũn e krenkren han mũ sir, ẽg tỹ ti ri ke há nỹtĩ jé gé, ẽg tỹ Topẽ jamã sĩnvĩ ẽn tá junjun jé, ti mré.
11 Ha vé, Jesus vỹ ẽg tar han tĩ, ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh mãn sór tũ nĩ jé. Kỹ ũ tỹ ẽg tar han mũ vỹ ẽg mré jóg pir nĩ. Hã kỹ tóg ẽg to: “ ijãvy ag, inh ve fag,” he tĩ. Ẽg to tóg mỹ'ãg tũ nĩ. 12 Ẽg to tóg: “ijãvy ag mỹ sóg ã jiji tónh ke mũ, jóg',” he ja nĩ. “Ag rĩnve sóg ã tỹ tỹ ũn há nĩ ẽn kãmén ke mũ,” he ja tóg nĩ, Jesus ti, ẽg to. 13 Kỹ tóg: “Topẽ ki sóg rã kỹ jẽ,” he mũ gé. Kar kỹ tóg: “inh mré ke ag hã vẽ. Topẽ tỹ inh mỹ ũn vin mũ ag hã vẽ, fag ke gé,” he ja nĩ gé.
14  Jesus mré ke ẽn ag hã vỹ tỹ ẽprã ke ag nỹtĩ, fag ke gé. Hã kỹ tóg ag mré tỹ ẽprã ke nĩ ja nĩ gé. Hã kỹ tóg ẽg jagfy ter ja nĩ. Ti tỹ Japo tũg ke vẽ, ti ter tugrĩn. Japo vỹ ẽg tén sór to tar nĩ, hã ra Jesus vỹ ti tỹ tũ' henh ke mũ. 15 Kỹ tóg ẽg krenkren han ke mũ, ẽg tỹ ẽg ter ke kamẽg kỹ. Ẽg ter ke tugrĩn ẽg tóg nén tỹ ẽg tén ke mũ kar kamẽg tĩ. Hã ra Jesus tóg ẽg krenkren han mũ. Kỹ ẽg tóg nén ũ kamẽg mãn ke tũ nĩ ha. 16 Ti pijé Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag krenkren han mũ', kanhkã tãn ag'. Abraão krẽ'krẽ ag hã krenkren han tóg mũ, hã kỹ tóg rán kỹ nĩ. 17 Hã jé tóg ti jãvy ag ri ke nĩ ja nĩgtĩ, Jesus ti. Tỹ tóg ẽg hã pẽ ja nĩgtĩ. Ẽg tỹ nén han mũ kar ve kãn ja ti nĩgtĩ, ẽg jagtar mré hã. Hã kỹ tóg ẽg jagfy vẽnh fẽg, kỹ tóg ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh tỹ tũ' he ja nĩ. Topẽ tũ ki rĩr tĩ to pã'i mág vỹ tỹ ti nĩ, hã kỹ tóg ẽg jagãgtãn tĩ. 18 Ẽg mré tóg jagtar ja nĩgtĩ, Jesus ti. Japo vỹ ti tỹ Topẽ vĩ mranh han sór ja nĩgtĩ gé, ẽg ri ke, hã ra tóg mranh ja tũ nĩgtĩ inhhã. Hã kỹ tóg ki kanhró nĩ, ẽg tỹ nén ũ vég mũ kar ki. Hã kỹ tóg tag kar to ẽg tar han ki kanhró nĩ gé, inhhã.