HEBREU AG MỸ CARTA
1
Topẽ kósin
Topẽ vỹ vãsỹ ẽg jógjóg ve ag mré vẽmén (ka)mẽ ja nĩgtĩ. Ag mỹ tóg tó mãn', tó mãn' he ja nĩgtĩ, ti vĩ tó tĩ ag mỹ, ag tỹ vẽnh kar mỹ ti vĩ kãmén jé. Ũri kurã tỹ ẽgno tóg kakó tĩ ha, kỹ tóg ũri ti kósin jẽnẽ, ti tỹ ẽg mỹ Topẽ vĩ tó jé. Ti mré tóg nén ũ kar hynhan ja nĩgtĩ. Kỹ tóg ti mỹ nén ũ kar tag vin ke mũ gé, Topẽ ti, ti tũ kar ẽn ti. Ẽg tỹ Topẽ kósin ve kỹ ẽg tóg Topẽ tỹ tỹ ũn mág nĩ ki kanhró nỹtĩ. Ti ri ke pẽ ti nĩ. Ti vĩ vỹ tar nĩ. Kỹ tóg tỹ ẽg tỹ nén vég mũ kar tag ki rĩr tĩ. Ti hã vỹ ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh ẽn tỹ tũ' he tĩ, kỹ tóg ẽg jãnhkrig kỹ ẽg fẽg ke mũ. Ẽg jagfy ter kar kỹ tóg Topẽ pẽgja tá nĩ nĩ, ũn tỹ vẽnh kar tar kãfór nĩ ẽn pẽgja tá.
Topẽ kósin tỹ ti tỹ jẽgnẽ jafã ag kãfór
Topẽ kósin vỹ Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag kãfór nĩ, kanhkã tãn ag. Ti jiji vỹ ag jigji kãfór nĩ gé. Topẽ pijé ag kã ũ mỹ: “inh kósin vỹ tỹ ã nĩ,” he ja nĩgtĩ'. “Ũri hã sóg ã mỹ: tỹ inh ã panh nĩ, he mũ,” he ja tũ ti nĩ. Kỹ tóg ag kã ũ to: “ti panh vỹ tỹ inh nĩnh mũ, kỹ tóg tỹ inh kósin nĩnh mũ,” he ja tũ nĩ gé. Ti kósin hã to tóg tag tó ja nĩ, Topẽ ti.
Ti kósin ve ẽn jẽnẽ ja ti nĩ, ẽg to, Topẽ ti. Ti tỹ ti jẽnẽn kỹ tóg tag tó gé, ha mẽ: “isỹ jẽgnẽ jafã ag vỹ ti krẽm mũg ke kãn ke mũ, ha vem nĩ,” he ja ti nĩ.
Hã ra ũ tóg: “Topẽ vỹ ti tỹ jẽgnẽ jafã ag tỹ kãka ri ke han. Kỹ tóg ag tỹ pĩ gru ri ke han mũ gé,” he mũ, Topẽ vĩ rán kỹ nĩ ki.
Kỹ tóg ti kósin to: “Topẽ vỹ tỹ ti nĩ. Ti tỹ tỹ pã'i mág nĩ vỹ tũ' henh ke tũ pẽ nĩ. Vẽjykre kuryj hã han tóg tĩ, ti krẽm ke kar ag mỹ, to ti há nĩ. Vẽjykre pãno to ti jũ nĩ. Hã kỹ tóg ti kuprẽg, Topẽ ti, ti tỹ tỹ ti kri ke nĩn kỹ. Ti tỹ tóg ũn mág han. Ti krẽm ke kar ag kãfór tóg nĩ. Kỹ ti fe tóg mrin kenh ke mũ, vẽnh kar fe tỹ mrin ke kãfór,” he ja tóg nĩ gé, Topẽ vĩ rán kỹ nĩ ki.
10 Kỹ tóg ti mỹ: “ẽg tỹ nén ũ kar han ve ki ã tóg ga han, kanhkã ti ke gé, ã nĩgé tỹ. 11 Tũ' he kãn jé tóg ke mũ, ã tỹ nén han ja tag ti. Jãvo ã hã tóg tũ' henh ke tũ pẽ nĩ. Ã tỹ nén han ja tóg ti sinsin kỹ kugnãnh ke mũ, kur ri ke. 12 Ti kókén jé ã tóg ke mũ, ẽg tỹ kur si kókén ri ke. Hã ra ã hã tóg tũ' henh ke tũ nĩ. Kófãn ke tũ pẽ ã tóg nĩ jãvo,” he ja tóg nĩ, Topẽ vĩ rán kỹ nĩ ki, ti kósin ti mỹ.
13 Hã ra Topẽ pijé ti tỹ jẽnẽ jafã ag kã ũ mỹ: “inh pẽgja tá nĩ,” he ja nĩ'. Ti kósin hã mỹ tóg: “nĩ ra ver, inh pẽgja tá, sỹ ã kato vĩ mũ ag tỹ ã krẽm vin jé,” he ja nĩ. 14 Ti tỹ jẽgnẽ jafã ag vỹ vẽnh kuprĩg ri ke nỹtĩ. Topẽ vỹ ag jẽgnẽg tĩ, ag tỹ ti tũ ag jy nĩgãn jé, ũn krenkren ke mũ ẽn ag jy.