HEBREU AG MỸ CARTA
1
Topẽ kósin
Topẽ vỹ vãsỹ ẽg jóg'jóg ve ag mré vẽmén (ka)mẽ ja nĩgtĩ. Ag mỹ tóg tó mãn', tó mãn', he ja nĩgtĩ. Ti vĩ tó tĩ ag mỹ tóg tó ja nĩgtĩ, vãsỹ, ag tỹ vẽnh kar mỹ ti vĩ kãmén jé. Ũri tóg kakó tĩ ha, kurã tỹ ẽgno ti, kỹ tóg ũri ã kósin jẽnẽ, ti tỹ ẽg mỹ Topẽ vĩ tó jé. Ti mré tóg nén ũ kar hyn han ja nĩgtĩ, Topẽ ti, ã kósin mré. Kỹ tóg ti mỹ nén ũ kar tag vin ke mũ gé. Ti hã mỹ tóg vin sór mũ, Topẽ ti, ã tũ kar ẽn ti. Ẽg tỹ Topẽ kósin ve kỹ ẽg tóg Topẽ tỹ tỹ ũn mág nĩ ki kanhró nỹtĩ. Ti ri ke pẽ ti nĩ, ti hã pẽ, tỹ ti Topẽn hã ve nĩ, ti kósin ti. Ti vĩ vỹ tar nĩ, tỹ tóg ẽg tỹ nén kar vég mũ tag ki rĩr tĩ, ã vĩ tỹ. Ti hã vỹ ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh ẽn tỹ tũg' he tĩ, kỹ tóg ẽg jãnhkrig kỹ ẽg fẽg ke mũ. Ẽg jagfy ter kar kỹ tóg Topẽ pẽgja tá nĩ nĩ, ũn tỹ vẽnh kar tar kãfór nĩ ẽn pẽgja tá, ti kósin ti.
Topẽ kósin tỹ Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag kãfór nĩ
Topẽ kósin vỹ Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag kãfór nĩ, kanhkã tãn ag. Ti jiji vỹ ag jygjy kãfór nĩ gé. Hã kỹ ẽg tóg vég tĩ, ti tỹ ag kãfór nĩ ti. Topẽ pi(jé) ã tỹ jẽnẽ jafã ag kã ũ mỹ: “inh kósin vỹ tỹ ã nĩ,” he ja nĩgtĩ'. “Ũri hã sóg ã mỹ: tỹ inh ã panh nĩ, he mũ,” he ja tũ ti nĩ, Topẽ ti, ã tỹ jẽgnẽ jafã ag kã ũ mỹ. Kỹ tóg ag kã ũ to: “ti panh vỹ tỹ inh nĩnh mũ, kỹ tóg tỹ inh kósin nĩnh mũ,” he ja tũ nĩ gé. Ã kósin hã to tóg tag tó ja nĩ, Topẽ ti.
à kósin ve ẽn jẽnẽ ja ti nĩ, ẽg to, Topẽ ti. à tỹ ti jẽnẽn kỹ tóg tag tó gé, ha mẽ: “isỹ jẽgnẽ jafã ag vỹ ti krẽm mũg ke kãn mũ, ha vemnĩ,” he ja ti nĩ, Topẽ ti.
Hã ra ti tỹ jẽgnẽ jafã ag to vẽnh jykre tag tóg rán kỹ nĩ, ha mẽ: “Topẽ vỹ ã tỹ jẽgnẽ jafã ag tỹ kãka ri ke han, kỹ tóg ag tỹ pĩ gru ri ke han mũ gé, Topẽ ti,” he tóg mũ gé, Topẽ vĩ rán ki, kanhkã tãn ag to.
Kỹ tóg ã kósin mỹ tag tó, ha mẽ: “Topẽ vỹ tỹ ã nĩ. Ã tỹ tỹ pã'i mág nĩ vỹ tũg' henh ke tũ pẽ nĩ. Vẽnh jykre kuryj han ã tĩ, ã krẽm ke kar ag mỹ. Vẽnh jykre kuryj to ã há nĩ. Vẽnh jykre pãno to ã jũ nĩ. Hã kỹ sóg ã kuprẽg, isỹ tỹ Topẽ nĩn kỹ, isỹ tỹ ã pã'i nĩn kỹ. Ã tỹ sóg ũn mág han, ã krẽm ke kar ag kãfór ã tóg nĩ. Ã tỹ tỹ pã'i mág nĩ tugrĩn ã fe tóg mrin kenh ke mũ, vẽnh kar fe tỹ mrin ke kãfór,” he ja tóg nĩ gé, Topẽ ti, ã kósin ti mỹ.
10 Kỹ tóg ti mỹ tag tó gé, ha mẽ: “ẽg tỹ nén (ũ) kar han ve ki ã tóg ga han, kanhkã ti ke gé, ã nĩgé tỹ. 11 Tũg' he kãn jé tóg ke mũ, ã tỹ nén han ja tag ti, jãvo ã hã tóg tũg' henh ke tũ pẽ nĩ. Ã tỹ nén han ja tóg ã sinsin kỹ kugnãnh ke mũ, kur ri ke. 12 Ti kãnhpẽn jé ã tóg (ke) mũ, ẽg tỹ kur kónhpẽn ri ke. Ẽg kur kunũg ẽg tĩ, ẽg tỹ ũ kãra rãg jé. Tag ri ke han jé ã tóg ke mũ, ã tỹ han ja kar tag ti tỹ, ã tỹn kókén kỹ. Hã ra ã hã tóg tũg' henh ke tũ nĩ. Sin ke tũ pẽ ã tóg nĩ jãvo, kófãn ke tũ pẽ a tóg nĩ jãvo,” he ja tóg nĩ, Topẽ ti, ã kósin ti mỹ.
13 Hã ra Topẽ pi(jé) ã tỹ jẽgnẽ jafã ag mỹ: “inh pẽgja tá nĩ,” he ja nĩ'. “Nĩ ra ver, inh pẽgja tá, sỹ ã kato vĩ mũ ag tỹ ã krẽm vin jé, kỹ ag se vẽ sir,” he ja tũ ti nĩ, ti tỹ jẽgnẽ jafã ag mỹ. Ã kósin hã mỹ tóg tag tó. 14 Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag vỹ vẽnh kuprĩg ri ke nỹtĩ, hã ra ag tóg Topẽ rãnhrãj ti han tĩ. Topẽ vỹ ag jẽgnẽg tĩ, ag tỹ ti tũ ag jy nĩgãn jé, ũn krenkren ke mũ ẽn ag jy.