PAULO TỸ CARTA HAN:
FILEMOM MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ, inh. Isỹ se kỹ jẽ ra rá vẽ. Kỹ ẽg régre tỹ Timóteo vỹ inh mré rán mũ gé. Isỹ Filemom mỹ rán hã vẽ. Ã to há tãvĩ sóg nĩ, Filemom'. Inh mré ã tóg Cristo rãnhrãj han tĩ gé. Kỹ sóg ẽg régre tỹ Áfia fi mỹ rán mũ gé, Arquipo mỹ ke gé, inh mré Cristo rãnhrãj to vãsãn tĩ tag ti. Kar kỹ sóg ũ tỹ Filemom ĩn krẽm Topẽ vĩ mẽ jé vẽnh mãn tĩ ag mỹ rán mũ gé.
Ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé, ti tỹ ãjag krĩ kuprãg jé, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh ẽn ti.
Filemom jykre
Isỹ Topẽ mré vẽmén kỹ sóg ã mĩ ẽkrég tĩ, Filemom'. Kỹ sóg ã to Topẽ mỹ vĩ há han tĩ. Ẽg Senhor tỹ Jesus ki rã há han kỹ ã tóg nẽji nĩ. Hã kỹ ã tóg nẽji Jesus ki ge kỹ nỹtĩ ag to há tãvĩ nĩ gé. Tag mẽ inh. Hã kỹ sóg Topẽ mỹ to vĩ tĩ, ti tỹ ã krĩn há han jé, ã tỹ Cristo jykre há hã mĩ tĩg ki kanhró nĩ jé, ã tỹ ẽg mré ti ki rã kỹ jẽn kỹ, ã tỹ komẽr hã ti vĩ ki króm kãn jé. Ẽg tỹ Cristo ki ge kỹ nỹtĩn kỹ ẽg tóg vẽjykre sér to tar nỹtĩ.
Jãvy', inh fe tỹ mrin ke ja ã nĩ, inh fe tỹ há' he ja ã nĩ, ã tỹ iso há tãvĩ nĩn kỹ. Kỹ Topẽ ki ge kỹ nỹtĩ kar ag vỹ ã jykre ki kanhró kar nỹtĩ. Kỹ ag fe tóg mrin ke mũ gé.
Paulo tỹ Onésimo jagfy vĩ
Kỹ sóg ã mỹ: “tag han jé ã tóg ke mũ,” henh ke mũ vẽ. Hã ra sóg ã mỹ vĩ tar han sór tũ nĩ. Komẽr hã sóg ã mỹ to vĩ sór mũ, ã tỹ iso há nĩ tugrĩn tag han jé. Ha vé, kófa inh nĩ ha, inh, hã vỹ: Paulo, he mũ. Jesus Cristo tugrĩn sóg se kỹ jẽ ha. 10 Ã mỹ sóg inh kósin tỹ Onésimo jagfy vĩ sór mũ. Inh kósin ri ke ti nĩ ha, ti tỹ isugrĩn Cristo ki rã kỹ, isỹ tag kã se kỹ jẽ hã ra. 11 Vãsỹ tóg ã tũ ki rĩr tĩ vẽ. Hã ra tóg ã mỹ nén ũ há han ja tũ nĩgtĩ. Ũri tóg há nĩ ha. Kỹ tóg ã tũ ki rĩr há han ke mũ ha, ti tỹ inh ki rĩr há han mũ tag ri ke.
12 Sỹ ã mỹ ti jẽnẽ vẽ. Inh fe vỹ tỹ ti nĩ. 13 Hã kỹ sóg ti jẽnẽ sór tũ nĩ vẽ, ti tỹ ã jẽgja ki inh ki rĩr jé, isỹ Jesus kãme sér tugrĩn se kỹ jẽn kỹ. 14 Isỹ ti tĩg kamẽg mũ ra tóg ã tỹ inh ki rĩr mũ ri ke nĩ vẽ. Hã ra ã tóg ki kagtĩg nĩ, ã tỹ inh mỹ nén ũ há han mũ tag ti. Hã kỹ sóg ã mỹ ti jẽnẽg mũ, ã tỹ ã tỹ nén han sór mũ ẽn han jé, venh jykre há ẽn ti.
15 Ã camarada ja vẽ, Onésimo ti, hã ra tóg ã tovãnh kỹ vẽnh péju kỹ vyr. Vẽnh péju sĩ han tóg. Hã ra tóg ã to vỹn ke mãn mũ ha, isỹ ti jẽnẽn kỹ. Tĩg mãn ke tũ ti nĩ ha. 16 Ti tỹ vẽnh péju kỹ tĩ mũ ẽn kã tóg tỹ ã camarada jẽ vẽ. Hã ra tóg tỹ ã jãvy jẽ ha, ũri. Ti tỹ Cristo ki rã kỹ jẽn kỹ tóg ã to há tãvĩ jẽ ha. Ti to sóg há tãvĩ nĩ gé, kỹ tóg ã tỹ ti to há nĩn kỹ há tĩ gé.
17 Kỹ, ã tỹ iso há nĩn kỹ ti mỹ komẽr hã vĩm nĩ. Ã tỹ komẽr hã inh mỹ vĩ ẽn hã han nĩ, ti mỹ, ti tỹ inh jẽgja ki ã tá jun kỹ. 18 Ti mỹ ã tỹ nén ũ péju kỹ ma vyr'? Ti mỹ ã mỹ név jẽ'? Kajãm jé sóg ke mũ, ti jagfy. 19 Vẽsóg ki sóg ã mỹ rán mũ, inh, hã vỹ: Paulo, he mũ. Kajãm jé sóg ke mũ, ti név ti. Ki hã sóg tó mũ. Hã ra ã tóg inh mỹ név jẽ gé, ã tỹ isugrĩn Jesus ki ra kỹ. 20 Ha vé, jãvy', inh fe tỹ mrin kem nĩ. Inh mỹ han nĩ, sỹ ã mỹ nén to vĩ mũ tag ti, ẽg tỹ jagnẽ mré ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩn kỹ.
21 Isỹ ã mỹ nén to vĩ mũ tag han jé ã tóg ke mũ, ki kanhró sóg nĩ. Hã kỹ sóg ã mỹ rán mũ. Isỹ ã mỹ nén to vĩ mũ tag kãfór han jé ã tóg ke mũ gé, ki kanhró sóg nĩ.
22 Kỹ ijo inh nũr jafã ti kãn nĩ gé. Topẽ vỹ kãnhmar ãjag vĩ mẽnh ke mũ. Hã kỹ sóg ãjag venh tĩg ke mũ, ag tỹ inh kavãn kỹ, ha vem nĩ.
Filemom tá ke ag mĩ ẽkrég tĩ ag
23  Epafras vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩgtĩ. Inh mré tóg se kỹ jẽ, Jesus Cristo tugrĩn. 24  Marcos vỹ ãjag mĩ ẽkrég tĩ gé, Aristarco ti ke gé, Demas ti ke gé, Lucas ti ke gé. Inh mré ag tóg rãnhrãj mũgtĩ, tag ag.
25 Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo jé ãjag tar han kãn. Hã vẽ.