1 Wakorintho
Sura ya 1
Paulo, yakutibhwai ni Kristu kujha mtume kwa mapenzi gha K'yara, ni Sosthene ndongo bhitu, kwa kanisa laliyele Korintho kwa bhala ambabho bhabhekuu wakfu katika Yesu Kristu. Ambobho bhakutibhu kujha bhanu bhatakatifu. Tikabhayandikhila kabhele bhala bhoa bhabhakalikutila lihina Bwana bhwa tete Yesu Kristu katika mahali poha, Bwana wa bhene ni watete. Neema ni amani ujelai kwa yhomo kuhoma kwa K'yara Dadi yhitu ni Bwana wa yhoto Yesu Kristu. Magono ghoha nikanshukuru K'yara wanene kwa ajiri ya yhomo, kwa ndabha ya neema ya K'yara ambajho Kristu Yesu abhapelili. Abhafuanyiri kuya matajiri mu khila njela, katika usemi ni pamonga maarifa ghoha. Abhafuanyiri matajiri, kama ushuhuda kuhusu Kristu ya kwamba asibitishwi kuya kweli miongoni mwa yhomo. Henu mwiphonghokiwa lefi karama sa kiroho, kama mkiyele ni hamu ya kulendelela ufunuo wa Bwana watete Yesu Kristu. Ilotakubhaimarisha muenga kabhele hadi kumwishu, ili mkolokulaumibhwa ligono lya Bwana watete Yesu Kristu. k'yara ni mwaminifu ambayi abhakutili muenga mu ushirika wa mwana munu, Yesu Kristu Bwana watete. 10 Henu nikabhasihi bhakaka ni bhadada yangu, kuphetela lihina lya Bwana watete Yesu Kristu, kwamba bhoha muyedekai, na kwamba kukolokuya ni mugawanyiko miongoni mwayhomo. Nikabhasihi kwamba muungane pamonga mu nia imonga na katika kusudi limonga. 11 Kwani bhanu bha nyumba ya Kloe bhanitaarifu kuya kuyele mgawanyiko wiyeudelela miongoni mwayhomo. 12 Niyele nimaana eye: Khila mmonga wayhomo ijobha, “Nene ni wa Paulo,” au “Nene ni wa Apolo”, au “Nene ni wa Kefa” au “Nene ni wa Kristu”. 13 Je! Kristu agawanyiki? Je! Paulo asulibibhu kwa ajiri yatete? Je! Abatisibhu kwa lihina lya Paulo? 14 Nikanshukuru K'yara kwa ndabha nambatisilepi yeyoha yhola, isipokuwa Krispo na Gayo. 15 Eye yayele kwamba ayelelepi yeywoha yhola ngajobhili mwabatisibhu kwa lihina lya nene. 16 (Kabhele nabhabatisi bha nyumba ya Stephania. Zaidi ya apabahu, nimanyili lepi kama nabatisi munu yhongi yeywoha yhola). 17 Kwa ndabha, Kristu anitumilepi kubatisya bali kuhubiri injili. Anitumilepi kuhubiri kwa malobhi gha hekima gha kibinadamu, ili kwamba nghofho ya msalaba wa Kristu ikolokubhosibhwa. 18 Kwa ndabha ujumbe wa msalaba ni upuuzi kwa bhala bhabhifwa. Lakini kwa bhala ambabho K'yara akabhaokola, ni nghofho ya K'yara. 19 Kwa ndabha iyandikibhu, “Nilotakuiharibu hekima yabhabhayele ni busara. Nilota kuharibu ufahamu wa bhayele ni akili.” 20 Ayele ndaku munu yayele ni busara? Ayendaku yayele ni elimu? Ayendaku nsemaji nshawishi wa dunia eye? Je, K'yara aigeuzi lepi hekima ya dunia eye kuya ujinga? 21 Tangu dunia iyele mu hekima ya muene yammanyililepi K'yara, yampendisi K'yara mu ujinga wa bhene wa kuhubiri ili kuokola bhala bhabhiamini. 22 Kwa Bhayahudi bhikota ishara sa miujiza ni kwa bhayunani bhilonda hekima. 23 Lakini tikamhubiri Kristu yasulibibhu yayele kikwazo kwa bhayahudi na ni ujinga kwa bhayunani. 24 Lakini kwa bhala ambabho bhabhakutibhu ni K'yara, Bhayahudi ni Bhayunani, tikamhubiri Kristo kama nghofho ni hekima ya K'yara. 25 Kwa ndabha ujinga wa k'yara iyele ni hekima kuliko ya bhanadamu, ni udhaifu wa K'yara uyele ni nghofho zaidi ya bhanadamu. 26 Mulangayi wito wa K'yara yhomo, bhakaka ni bhadada bhangu. Si bhingi kati ya yhomo ni hekima hekima mu fiwango fya kibinadamu. Si bhingi kati ya yhomo mwahogoliki mu ukuu. 27 Lakini K'yara achaguili fhenu fijinga fya dunia ili kufiaibisya kakujele ni nghofho. 28 K'yara achaguili khela kakujele kya hali ya pasi na kakidharaulibhu mu dunia. Achaguili hata fhenu ambafyo fabelili kubhalangibhwa kuya khenu, kwa kukifuanya sikhenu fhenu fafujele ni samani. 29 Afuanyili naha ili akolokuya yeywoha yhola yaayele ni sababu ya kwifuna mbele sa muene. 30 Kwa ndabha ya khela K'yara kaakhetili, henu muyele mugati mwa Kristu Yesu, ambajhe afuanyiki hekima kwa ajili yatete kuhoma kwa K'yara. Ayele haki yetete, utakatifu ni ukombozi. 31 Kama matokeo, kama andiko likijobha, “Yakisifu, ajisifwai katika Bwana.”