Sura ya 16
Nikan'kabisi kwa muenga Fibi nd'omb'obhitu, ambajhe ndo mtumishi ghwa kanisa ambalyo lijhele kenkiera, ili kwamba mwibhwesya kumpokela mu Bwana. Mubhombayi naha kwa e'khu kya thamani kya bhaumini, na mujhemayi pamonga ni muene mu lijambo lyolyoha lya ibetakujha ni uhitaji nalu. Ndabha muene ajhe mhudumu ghwa bhamehele, ni kwandabha jha nene ne muene. Mponesiajhi Priska ni Akila, bhabhibhomba mbombo pamonga ni nene mu Kristu Yesu, ambabho kwa maisha gha nene bhaghahatarisi maisha gha bhene. Nibhombesya kwa bhene, na nenelepi tu, bali kabhele kwa makanisa ghoha gha mataifa. Liponesiajhi likanisa ambalyo lijhe kunyumba jha bhene. Mponesiajhi Epanieto mpendwa ghwangu, ambajhe ndo mzalibhwa ghwa kubhuandu bhwa Kristu ku Asia. Mponesiajhi Mariamu ambajhe abhombilli mbombo kwa bidii kwa ndabha jha muenga. Muponesiajhi Androniko ni Yunia, jamaa bha nene ni bhafungwa pamonga ni nene. Ndo bha muhimu miongoni mwa bha mitume, ambabho kabhele bhalongolili kumanya Kristu kabla jha nene. Mponesiajhi Ampliato, mpendwa ghwa nene kwa Bwana. Mponesiajhi Urbano, mbomba mahengu pamonga ni nene kwa Kristu, ni Stakisi mpendwa ghwangu. 10 Mponesiajhi Apele, jhaajhedekelibhu kwa Kristu. Bhaponesiajhi bhoha ambabho bhajhele mu nyumba jha Aristobulo. 11 Niposiajhi Herodioni, ndongobhangu. Niposiajhi bhoha bhabhajhele mu nyumba jha Narkiso, ambabho bhajhele kwa Bwana. 12 Niponesiajhi Trifaina ni Trifosa, bhabhibhomba mbombo kwa bidii kwa Bwana. 13 Niponesiajhi Persisi mpendwa, ambajhe abhombili mahengu nesu kwa Bwana, Nikamponesya Rufo, jhaasalibhu kwa Bwana ni nyinamunu ni wanene. 14 Mponesiajhi Asinkrito, Flegon, Herme, Patroba, Herma, ni bhalongo bhangu bhoha bhabhajhele pamonga nabhu. 15 Niponesiajhi Filologo ni Yulia, Nerea ni ndongomunu, ni Olimpa, ni bhaumini bhoha pamonga nabhu. 16 Niponesiajhi khila mmonga kwa libusu takatifu. Makanisa ghoha mu Kristu ghakabhaponesya. 17 Henu nikabhasihi, bhalongobhangu, kutafakari panani pa abhu ambabho bhisababisya mgabhwanyiku ni fip'engamisi. Bhilota kinyume ni mafundisu ambagho nimalikwinanyisya. Musanukayi mubhokayi kwa bhene. 18 Kwa ndabha bhanu kama abha bhakan'tumikila lepi Kristu Bwana, bali maleme gha bhene. Kwa malobhi gha bhene malaini ni pongezi sya udesi bhikofya mioyo gha bhadulili hatia. 19 Kwa mfano ghwa bhutii bhwa muenga mukamfikila khila mmonga. Henu nihobhuiki panani pa muenga, lakini nikabhalonda muenga mujhelayi ni busara mu hali jha bhwema, ni kubela kujha ni hatia palongolo pa ubhofu. 20 K'yara ghwa amani ibetalepi kukabhela kunjangamisya syetani pasi pa njanyu sya muenga. Neema jha Bwana Yesu Kristu ijhelayi pamonga ni muenga. 21 Timotheo, mbombambombo pamonga ni nene, ikabhaponesya, ni Lukio, Yasoni ni Sospeter, bhalongobhangu. 22 Nene, Tertio, jhanabhulembili bhwaraka obho, nikabhabhaponesya mu lihina lya Bwana. 23 Gayo jhaanitunzili ni kwa likanisa lyoha, likabhaponesya. Erasto, mtunza hazina ghwa mji, ikabhaponesya, pamonga ni Kwarto jhaajhe ndongo. 24 (Zingatilayi: Mu nakala syabhukweli sya kubhuandu, n'sitari obho ujhelepi. Langayi Warumi 16: 20. “Neema jha Bwana Yesu Kristu itamayi namu mwebhoha, Amina”) 25 Henu kwa muene jhajhe ni bhuwesu kubhomba mujhemayi kul'engana ni injili ni mafundisu gha Yesu Kristu, kul'engana ni bhufunuo bhwa siri jhajhafighibhu kwa muda bhutali, 26 lakini henu jhimali kufunulibhwa ni kubhombibhwa kumanyikana ni majhandiku gha bhunabii kul'engana ni amri jha K'yara ghwa milele, kwa bhutii bhwa imani miongoni mwa mataifa ghoha? 27 Kwa K'yara muene jhaajhe ni hekima kup'et'ela Yesu Kristu, kujhelayi ni bhutukufu milele jhioha. Amina