Sura ya 16
Henu kuhusu michango kwa ndabha jha bhaumini, kama kyanajhelekisi mu makanisa gha Galatia, fefuefu mwilondeka kubhomba. Khila ligono lya kubhwandelu lya wiki, khila mmonga bhinu abhekayi khenu fulani kando ni kukibheka, kama kyamwibhwesya. Mubhombayi naha ili kwamba kusijhi ni michango pa nihida. Na panibetakuhida, jhejhioha jha mwibetakun'sala, nibetakundaghisya pamonga ni barua kuhomesya sadaka jha jhomu okho Yerusalemu. Ni kama jhibhwesekana ni nene kulota kabhele, bhibwta kulota pamonga ni nene. Lakini nibetakuhida kwa muenga panip'eta Makedonia. Kwa kujha nibeta kup'eta Makedonia. Labda nibhwesya kutama ni muenga au hata kumala majira gha mepu, ili kwama mubhwesiajhi kunitangatila mu safari jha nene, popoha pa nilota. Kwa kujha nitarajila lepi kubhabhona henu kwa muda bhufupi. Kwani nitumaini kutama ni muenga kwa muda fulani, kama Bwana ibetakuniruhusu. Lakini nibetakutama Efeso mpaka Pentekoste, kwa ndabha jha nene, ni kujhe ni maadui bhamehele bhabhakanip'enga. 10 Henu bho Timotheo ihida, mubhonajhi kujha ajhe ni muenga bila kutila, ibhomba mahengu gha Bwana, kama kyanibhomba. 11 Munu jhejhioha asin'jimuli. Muni'tangatilayi mu njela jha muene jha amani, ili kwamba abhwesiajhi kuhida kwa nene. Kwa kujha nikan'tarajila ahidayi pamonga ni bhalongo bhangu. 12 Henu kuhusiana ni ndongobhitu Apolo. Nampelili muoyo nesu kubhagondela muenga pamonga ni bhalongobhangu. Lakini aamuili kubela kuhida henu. Hata naha, ibeta kuhida paibetakujha ni nafasi. 13 Mujhelayi mihu, mujhemayi imara, mubhombayi kama bhagosi, mujhelayi ni nghofu. 14 Basi ghoha gha mwibhomba ghabhombekayi mu bhupendo. 15 Mujhimanyili kaya jha Stefana. Mmanyili kujha bhajhele bhiamini bha kubhwandu okhu Akaya, ni kwamba bhakibhekili bhene mu huduma jha bhaamini. Ni henu nikabhasihi, kaka ni bhal'omb'o bhangu, 16 Mujhelayi mwebhanyenyekefu kwa bhanu kama abhu, ni kwa khila munu jhaitangatila mu mahengu ni bhabhomba mahengu pamonga ni tete. 17 Na nihobhuiki kwa ujio bhwa Stefana, Fotunato, ni Akiko. Bhajhemili mahali ambapo muenga mlondekeghe kujha. 18 Kwa kujha bhajhihobhuisi roho jha nene ni muenga. Kwa hiyo henu, mubhamanyayi bhanu kama abha. 19 Makanisa gha Asia bhalaghisi salamu kwa muenga. Akila ni Priska bhikabhaponesya kup'elela Bwana, pamonga ni kanisa lyalijhele kunyumba kwa bhene. 20 Kaka ni bhalombo bhangu bhoha bhakabhaponesya. Mukiponesiajhi kwa busu takatifu. 21 Nene, Paulo, nilemba naha kwa kibhokho kya jhoni. 22 Kama jhejhioha an'ganilepi Bwana, basi laani ijhelayi panani pa muene. Bwana bhitu, hidayi! 23 Neema jha Bwana Yesu ijhelayi namu. 24 Luganu lwa nene lujhelayi pamonga ni muenga kup'etela Yesu Kristu.