2Wakorintho
Sura ya 1
1-2 Paulo n'tumee wa kristu Yesu kwa mapenzi gha K'yara, ni Timotheo ndongho bhitu, kwa likanisa la k'yara laliyele korintho, ni kwa bhaumini bhoa bhabhayele mu mkoa bhuoa wa Akaya. Neema na iyelai kwa yhomo ni amani kuhomela kwa K'yara Dadi wayhoto ni Bwana Yesu Kristu. 3-4 Na afifibhuayi K'yara ndo Dadi wa Bwana Yesu Kristu. Muene Dadi wa rehema ni K'yara wa faraja syoa. K'yara katufaliji tete kup'etela mateso gha tete ghoa, ili yakuwa tubhwesyai kubhafaliji bhala bhabhayele mmateso. Tukabhafariji bha mana kwa falaja yelayela ambayo K'yara atumili katufaliji tete. Kwa kuya Katya kabhele mateso gha Kristu ghiyongeseka kwajia ya tete, kabhele falaja ya tete yiyongeseka kup'etela Kristu. Lakini Katya titaabishwa, ni kwajia ya falaja ya yhomo ni wokovu wayhomo. Ni kitya tifalijibhwa, ni kwajia ya falaja ya yhoto. falaja ya yhomo yifuanya mbhombho kikamilifu pamwishiliki mateso kiuvumilivu kabhele Katya tete katiteseka. Ni ujasili bhuitu panani pa muenga uye thabiti. Tumanyili yakuwa Katya kela kwa mwishiliki mateso, kelakela ka mwishiliki falaja. Kwa ndabha tilonda hee nimuenga muyela bhajinga, kup'etela matatiso ghataye naku okho Asia. Twabhonilibhu zaidi ya kela katibhuesya kuphenda, yibhonekana twa yehe ni tumaini la kuishi kabhele. Kueli, twayele ni hukumu panani mu kifo kitu. Lakini eye yayele kutuketa tete tukotokuya ni tumaini panani pa yhoto tayhoto, badala yaki tubhekai tumaini kup'etela k'yara, yaifufula wafu. 10 Atuokuili tete kuhomela agha maafa gha mauti, na akatuokola kabhele. Tu bhekili ujasili bhuitu kup'etela muene kujo alatuokola kabhele. 11 Alaketa naa Katya kabhele muenga kamkatusaidila kwa maombi ghinu. Naa bhingi bhalapisya shukrani sabhene kwa nia ba ya tete kwajia ya upendeleo wa neema yatupelibhu tete kup'etela maombi gha bhingi. 12 Tukajifunila ele: ushuhuda wa dhimiri yhitu. Yakuwa ni kup'etela nia inofu ni unofu wa K'yara yakuwa talotili tayhoto ku dunia. Tuketili naa henu ni muenga, na so kup'etela hekima ya ulimwengu, lakini badala yaki ndo kup'etela neema ya K'yara. 13 Tukabhayandikila hee kyoakela ambacho ka mwibhuesya lepi kusoma au kuyelebhwa. Niyeniujasili Ndabha kwa upandi mumalili kuyelebhwa. 14 Na niyele ni ujasili yakuwa kup'etela ligono la Bwana Yesu tulaya ndabha ya yhomo kwajia ya kiburi kya yhomo, katya kamlaya kwa tete. 15-16 Kwa ndabha uayele ni ujasili kup'etela ele, nilondeghe kuhida kwa muenga nosi, ya kuwa mubhwesyai kuyopa faida ya kugendelibhwa mala mbili. Nayele kupanga kubhagendela magono gha nielekelelai Makedonia. kabhele nilondeghe kubhagendela magono ghanikelebhuka kuhomela Makedonia, ni kabhele muenga kunituma nene magono ghanilota kuuyaudi. 17 Panayele kufikilila namna eye, ko, nayele kujo nabela belai? ko nipanga mambo kulengana ni fiwango fya kibinadamu, yakuwa nijobhai”Ena, ena” na”Lepi, lepi” kwa ligono limonga? 18 Katya kabhele K'yara kya ayele mwaminifu, tijobha hee fyoe”Ena” ni“Lepi”. 19 Kwa ndabha muana wa K'yara, Yesu Kristu, ambaye silvano, Timotheo ni nene tantangese miongoni mwa yhomo, so”Ena” ni” Lepi”. Badala yaki, muene magono ghoa ni”Ena” 20 kwa ndabha ahadi syoa sya K'yara”Ena” kup'etela muene. Ele kabhele kup'etela muene tijobha”Amina” kwa utukufu wa K'yara. 21 Henu ndo K'yara yaatuthibisisha tete ni muenga kup'etela Kristu, na atutumili tete. 22 Abhekili mihuri panani pa yhoto na atupelili Roho mumiteema yhitu katya dhamana ya khela kya angetupelili badaye. 23 Badala yaki, nikansii K'yara kunshuhudila nene ndabha yainifwanyili nisihidi korintho yakuwa ni sibhalemeli muenga. 24 Eye so ndo ndabha ya kubhajalibu kusibitisya namna imani ya yhomo kayilondeka kuya. Badala yaki, tiketa pamonga ni muenga kwajia ya furaha yhinu, katya kamwiyhema mu imani ya yhomo.