Sura ya 2
Kwa ele naamuili mu sehemu ya nene nayhoni Kujo nganihidili lepi kabhele kwa muenga ki hali ya uchungu. Kutya nabha sababishili muenga maumivu, niani ngaanifulahishi nene, lakini ndo yhola yaalamasibhu ni nene? Nayandiki kutya kanaketili ya kuwa ligono la kuhida kwa yhomo nisibhuesi kulamala ni bhala nga bhabhwesi kunifuanya nifulahibhuayi. Niyele ni ukifu kup'etela muenga mwabhoa ya kuwa fulaha ya nene ndo fulaha yela yela ya muyenayo muenga mwabhoa. Kua ndabha nabhayandikili muenga kubhonekana ni mateso mabhaa, ni ziki ya mumiteema, ni kwa mahosi mingi. Nalonda hee kubhasababisila muenga maumivu mingi. Badala yaki nalondai mmanyai upendo wakina naniyenabhu kwajia ya yhomo. Katya aye yuoayola yaasababishi maumivu, hasababishi hee kwa nene tu, lakini kwa kiwango fulani- bila kubheka ukali zaidi- kwa muenga mwabhoa. Azabu eye ya munu oyho kwa bhingi yitosya. Kwa ele henu badala ya azabu, yilondeka kunsamehe Ni kumfaliji. Mketai naa ili ya ndabha asibhuesi kusindwa ni huzuni ya izidili. Kwa ele ni kabhapela n'teema bhwa kusibitisya upendo wa yhomo hazalani kwajia ya muene. Eye ndo ndabha yakuyandika, ya kuwa nibhuesya kubhajalibu ni kumanya kutya mwitu kup'etela fhenu fyoa. 10 Kutya mlanjebhelela yuoayola, ni nene kabhele nilamsamehe munu oyho. Kila kanikisamehili- katya nikisamehili kila khene- kisamebhuhili kwa faida ya yhomo kup'etela ubhuepo wa Kristu. 11 Eye ndabha lisije lisyetani akatu tu kofya. Kwa ndabha tete so tabhajinga kup'etela mpango wa muene. 12 Ndiangu wafungulibhu kwa nene ni Bwana panahidili ku mji wa Troa kuhubili injili ya kristu lola. 13 Hata efe, Nayele lepi ni amani ya mun'teema, kwa ndabha nankolili lepi ndongho bhangu Tito pala. Efyo nabhalekili ni kukelebhuka Makedonia. 14 Lakini ashukulibhuayi K'yara, ambaye kupetela Kristu mala syoa katulongosya tete mu ushindi. kup'etela tete isambasya alufu inofu ya mataifa ghaki mahali poa. 15 Kwa ndabha tete kwa K'yara ndo harufu inofu kwa kristu, tabhoa kati ya bhala bhabhaokolibhu ni kati ya bhala bhabhiangamila. 16 a bhanu bhala bha bhiangamila, ndo halufu kuhomela mu kifo hadi kifo. Ni kwabhala bhabhiokolibhwa, ndo halufu inofu kuhomela mu usima hadi usima. Ndo Niani yaistahili fhenu efe? 17 Kwa ndabha tete so kutya bhanu bhingi bhabhigolesya lilobhi la K'yara kwa faida. Badala yaki, kwa unofu wa nia, tinena kup'etela Kristu, kutya kela katitumibhwa kuhomela kwa K'yara, ni palongolo pa K'yara.