Sura ya 2
Henu, mubhekai palubhafu bhuovu bhuoha, bhusiobhi, bhunafiki, bhuifu ni kashfa. Kama bhana bhadebe, mnyonyuaghe maziwa manofu gha kiroho, ili kuj'ha mubhwesiaghe kuk'hola mugati mwu bhokovu, Kama mmbonjili kuj'ha Bwana ndo mwema. Muhidai kwa muene j'haaj'hele liganga hai lyalitema ambalyo libelekelibhu ni bhanu, lakini e'lu lisalibhu ni k'yara ni lya thamani kwa muene. Muenga pia ndo kama maganga ghaghaj'hele hai ghaghijengibhwa panani kuj'ha nyumba j'ha kiroho, ili kuj'ha bhukuhani ambabho bhwih'omesya dhabihu sya kiroho syasiyetek'helibhwa kwa k'yara kup'hetela Yesu Kristu. Lyandiku lijobha naha, Mlangai nibhekhili mu sayuni liganga lya palubhafu, kuu na lyalisalibhu ni lya thamani. J'hej'hioha j'haikiera kwa muene ibetadumu kubhona soni”. Henu litengo lyinu kwa muenga j'ha mwikiera. Lakini, “liganga lyalilelibhu ni bhajenzi, E'le lij'hele liganga lik'holo lya palubhafu”- ni, “liganga lya kwikungufula ni mwamba bhwa kwikungufula”. Bhene bhikwikungufula, bhabhakalibela lilobhi, kwa lela ambalyo pia bhasalibhu, Lakini muenga ndo lukholo lwalusalibhu, bhukuhani bhwa kifalme, taifa takatifu, bhanu bha miliki j'ha k'yara, ili kwamba mubhwesiagha kutangasya matendo gha ajabu nu j'hola j'ha abhakatili mu ngisi kuhida kwa muenga mu nuru j'hiake j'ha ajabu. 10 Muenga kwanza mwaj'helepi bhanu, lakini henu mwenga ndo bhanu bha k'yara. Muenga mwaj'hembelili lepi rehema, Lakini henu mj'hambelili rehema. 11 Bhapendwa, nibhakhutili kama bhahesya ni bhazururaji kwij'hima kuh'oma mu tamaa sibhibhi sya sambi ambasyo sikhomana vita ni roho syinu. 12 Mwilondeka kuj'ha ni tabia j'hinofu kati j'ha mataifa, ili kuj'ha kama bhibeta kujobha kama mmbombili maovu, bhibeta kusilola mbombo syinu sinofu ni kunsifu k'yara mu ligono lya kuhida kwa muene. 13 Mukieragha kila mamlaka gha mwanadamu kwa ndabha j'ha Bwana, ikaj'hiaghe mfalme kama m'mbaha, 14 ikaj'hiaghe bhatawala bhabhatumibhu kubhaadhibu bhabhomba mabhibhi ni kubhasifu bhala bhabhibhomba manofu. 15 Kwa kuj'ha ndo mapenzi gha k'yara, kuj'ha kwa kubhomba manofu mwigudamisya malongesi gha kipuuzi gha bhanu bhapumbafu. 16 Kama bhanu huru, msiutumili bhuhuru bhwinu kama kifuniku kwa maovu bali muj'hiaghe kama bhatumishi bha k'yara. 17 Mubhaheshimu muaghe bhanu bhoha. Mubhaganai bhalongobhinu. Muntilayi k'yara. Munheshimuaghe mfalme. 18 Bhatumwa mutiayi bha bwana bhinu, kwa lutengo luoha, siyo tu bwana bhabhaj'hele bhanofu ni bhapole, lakini pia ni bhaovu. 19 Kwa kuj'ha ni sifa kama j'hia ghbeta kuvumilila maumivu bhwakati ghwiteseka pasipo haki kwa ndabha j'ha dhamiri j'hiake kwa K'yara. 20 Ndo faida gani j'ha ij'hele kama mwidumu kubhomba sambi kisha muj'hendelalaghe kutobhibhwa? Lakini kama mmbombili manofu na ndipo mwilolombosibhwa kwa kuhukumibhwa, Ej'he ndo sifa j'hinofu kwa K'yara. 21 Kwa e'le mwakutibhu, kwa ndabha Kristu pia atesibhu kwa ndabha j'hinu kukonga gha ak'hatili. 22 Muene abhombi lepi dhambi bhwala bhwabhonekana lepi bhudanganyifu bhobhuoha bhola kwa muene. 23 Wakati muene ilighibhwa, aghomwisilepi malighu, bhoatesibhu, abhatisisye lepi bali akih'omisi muene kwa j'haihukumu kwa haki. 24 Muene ap'henelili dhambi syitu mu m'bele bhwake mu lib'ehe, ili tusibhwi ni ni sehemu kabhele mu dhambi, ni kuj'ha tutamaghe kwa ndabha j'ha haki. Kwa kutobhibhwa kwa muene muenga muponili. 25 Mwebhoha mwa mutangeghe kama n'gosi j'heaj'haghili, lakini henu muk'herebhwiki kwa mchungaji na mlinzi ghwa roho syinu.