Sura ya 3
Kwa nj'hela ej'he, muenga ambabho ndo bhadala mwilondeka kwih'omesya kwa bhagosi bhinu mwej'homu, ili hata kama bhaadhi j'ha bhene bhabelili kulitii lilobhi, kup'hetela tabia sya bhadala bhabhi bhibhwesya kufutibhwa bila litobhi. Kwa ndabha bhene bhibekuj'ha bhaj'hibhwene tabia j'hinu j'hinofu pamonga ni litengo. Ej'he j'hibhombeka j'hi sio kwa mapambo gha kwibhala—-kusuka njwili, vito vya dhahabu, au mavazi gha mtindo. Lakini badala j'hiake j'hibhombekai kwa utu bhwa mugati mu n'teema, ni kuzidi mu bhonofu bhwa bhunyenyekevu ni bhutulivu bhwa n'teema, ambabho ndo bhwa thamani pamihu pa k'yara. Kwa kuj'ha bhadala bhatakatifu bha kipambili bhene kwa nj'hela ej'he. Bhaj'hele ni imani kwa k'yara na bhabhatilii bhagosi bhabhu bhene. Kwa nj'hela ej'he Sara alimtii Ibrahimu ni kunkuta muene “N'gosi” ghwa muene. Muenga henu ndo bhanabhabhi kama bhib'eta kubhomba ghaghaj'hele manofu na kama mwitila lepi mabhibhi. Kwa nj'ela ej'hu muenga bhagosi mwilondeka kutama ni bhadala bhinu Mkamanyai kujobha bhene ndo bhaenzi bhinu bhadala dhaifu, mkabhamanyai bhene kama bhapokelaji bhaj'hinu bha zawadi j'ha bhusima. Mubhombagha naha ili kuj'ha maombi ghinu, ghasibesibhu. Hatimaye, muenga mwebhoha, muj'hiage ni nia j'himonga, bha bhejhe ni k'hesa, Luganu kama bhulongo, bhanyenyekevu ni bhapole. Musilepi bhuovu kwa bhuovu, au lilighu kwa lilighu. kinyume kyake muj'hendelelaghe kubariki kwandabha ej'he mwabarikibhu ni kukutibhwa, ili mubhwesiaghe kurithi baraka. 10 “Muene j'hailonda kugana maisha ni kubhona ligono linofu lazima aubesyagha lulimi lwake kwa mabhibhi ni milomo ghiake kujobha hila. 11 Na ageukaghe ni kuleka mabhibhi ni kubhomba ghaghaj'hele manofu. Alondai amani ni kuj'hifuata. 12 Mihugha Bwana ghakambona j'heaj'he ni haki ni mbol'okhoto syake sikamp'heleka maombi ghake. Lakini pamihu pa Bwana uj'he kinyume kya bhala bhabhomba maovu”. 13 Niani ibeta kubhazuru muenga, ikajhiaghe mwitamani ghaghaj'hele manofu? 14 Lakini kama mwibetakutesibhwa kwa haki, m'barikibhu. Musitili ghala ambagho bhene bhitila. Musij'hi ni wasiwasi. 15 Badala j'hiake mumb'ekaghe Kristu Bwana mu mi'teema ghinu kama n'takatifu. Kila bhwakati muj'hiaghe tayari kun'jibu kila munu j'haikabhakhota muenga kwandabha j'hakiki mwikiera kwa k'yara. Mubhombaghe naha kwa bhololo ni litengo. 16 Muj'hiagha ni dhamiri j'hinofu ili bhanu bhabhiligha maisha ghinu manofu mu Kristu bhabhwesiaghe kuaibika kwandabha bhilongela kinyume dhidi j'hinu kama mwaj'hele bhabhomba maovu. 17 Ni kinofu kit'opu, ikaj'hiaghe k'yara ingonywa, kuj'ha mwiteseka kwa kubhomba manofu kuliko kwa kubhomba mabhibhi. 18 Kristu pia atesiki mara j'himonga kwandabha j'ha dhambi. Muene ambaj'he ndo nkolo haki atesiki kwa ndabha j'hitu, ambabho bhibeta kuj'ha bhenye haki, ili kuj'ha atuletayi tete kwa k'yara. Afwili ni m'mb'ele, lakini abhonibibhu nsima mu roho. 19 Mu roho alotili ni kusihubiri roho ambasyo henu si j'hele mu kifungu. 20 Syajhelepi tiifu bhwakati bhuvumilivu bhwa k'yara ghwilenda bhwakati bhwa Nuhu, ligono lya bhujenzi bhwa safina, ni k'yara abhaokwili bhanu bhadebe —nafsi nane— kuh'omela mmasi. 21 Ej'he ndo alama j'ha bhubatiso bhwabhwikabhaokola muenga henu, siyo kama kusuka bhuchafu kuh'omela mu m'mb'ele, lakini kama ombi la dhamiri j'hinofu kwa k'yara, Kup'hetela bhufufuo bhwa Yesu Kristu. 22 Muene aj'hele mu kibhoko kya kuume bhwa k'yara. Alotili kumbinguni. Malaika, mamlaka, ni ngofu lasima vimtii muene