1Wathesalonike
Sura ya 1
Paulo, Silwano na Timotheo kwa likanisa la Bhathesalonike kup'etela K'yara Dadi ni Bwana Yesu Kristu. Neema ni imani iyelai ni muenga. Tipisya shukrani kwa K'yara muda bhuoa kwajia ya yhomo mwabhoa, patukabhataja kup'etela maombi gha yhoto. Tukaikomboka bila kukoma palongolo pa K'yara na ni Dadi was yhoto wa mbhombho said yhomo sya imani, syajuhudi ya upendo, na uvumilifu wa uyele ni ukifu kwajia ya badaye kup'etela Bwana Yesu Kristu. Ndhongo bhamganikibhu ni K'yara, tumanyili bhuito wa yhomo. Na namna injili ya yhoto yayahidili kwa yhomo so kwajia ya lilobhi to, Bali kabh'ele kup'etela nghofo, kup'etela Roho N'takatifu, ni kup'etela uhakika wa namna eyu, mmanyili kabh'ele tetetayele tabha number bha namna pamiongoni mwayhomo kwajia ya yhomo. wayele bhanu bhakutuyegha tete ni Bwana, kama kamwapokelai lilobhi kitabu ni kuhobhoka yayahomelai kwa Roho N'takatifu. Ni majibu ghake, mwayele mfwano kwa bhoa bha Makedonia na Akaya mubabho bhiamini. Kwa ndabha kuh'omela kwa yhomo lilobhi la K'yara lienili kuoa, nitee kwa Makedonia na Akaiya bhabhene. Badala yaki, kwa Kila ndema imani ya yhomo kup'etela K'yara ienili kuoa. Na majibu ghake, yilondeka lepi kujibu kihoakela. Kwa ndabha ya bhene bhiarifu ujio bhuitu wayele wa namna gani kati ya yhomo. Bhisimulila namna ya mwamgeukili K'yara kuhomela kulisanamo ni kumtumikila K'yara yaayele hai ni waukweli. 10 Bhabhapisili malobhi kujo mkandendela msuamu bhuaki kuhomela kumbinguni, yaafufulibhu kuhomela kuwafu. Na oyho ni Yesu, yakatubheka huru kuhomela mughadhabhu yayihida.