Sura ya 4
Mabwana, mpisyai kwabhatumwa mambo ghahalai ni ghamaadili. Mmanyili kujobha myele ni Bwana wa kumbinguni. Myendelelai kuya ngangali kup'etela maombi mtamai mihu kup'etela ele kwa hukrani. Msomayi kwapamonga kwa ajili ya yh'oto, ili kwa ndabha Kyala afungulai ndyangu kwajili ya lilobhi, kujobha Siri sauukweli sa Kristu. Kwandabha ya ele nifungibhu minyororo. Na msomayi ili kulibheka wazi, kama kayilondeka kujobha. Mlotayi kwa hekima kwa bhala bhabhayele kwibhala, na muuokolai muda. Malobhi ghayomo ghayela ni neema muda bhuowa, na ghakolelayi mwinyu muda bhuowa, ili kwa ndabha mubhesiyayi kumanya jinsi kakitakiwa kumjibu kila munu. Kwa mambo ghakanihusu nene, Tikiko ilota kuketa ghamanyikanai kwa mwenga. Mwene ndongho mpendwa, ntumishi wa kuaminika, ntumwa njitu kup'ela Bwana. Ni kantuma kwayomo kwa jili ya ele, ili mubhwesiyayi kumanya mambo kuhusu tete nikabhele abhesyayi kutup'ela muoyo. Nikantuma pamonga ni Onesmo ndongho bhitu mpendwa na wa kuaminika, ni njinu mmonga. Bhilota kubhajobela kila kinu kakihomili apa. 10 Aristarko, mfungwa njangu, akabhasalimila, Marko binamuyake Barnaba mwampokili utaratibu kuhomela kwa mwene, “Kama ahidili kwa mwenga, munjhop'holelayi, “ 11 Na kabhele Yesu yaikutibhwa Yusto. Abha bhene bhatohara bhatenda kazi bhayangu kwaajiya ufalume wa Kyala. Abha ndo faraja kwa nene. 12 Epafra akabhasalimila. Muene ni mmonga bhitu wa bhatumwa bha Yesu Kristu. Muene ifuanya maombi kwa bidii ili kwa ndabha mubhwesyayi kuyhema ngangali kuhakikisya kikamilifu kup'etela mapenzi ghoa gha Kyala. 13 Kwa ndabha nikamshudila ifuanya mbhombho kwa bidii kwajili ya yhomo, kwa bhala bhabhayele Laodekia, ni bhabhayele Hierapoli. 14 Luka tabibu mpendwa yhola ni Dema bhakabhasalimila. 15 Bhasalimilai bhalongo bhangu bhabhayele Laodekia, na nimfa, walikanisa laliyele kunyumba kwa mwene. 16 Barua eye payilota kusomibhwa miongoni mwah mwenga, isomiwayi kabhele nimulikanisa la bhalaodekia, ni muenga mmhakikisyai barua eye mkaisoma yayihomela Laodekia. 17 Jobha kwa Akripo, “Langai huduma ya upokila mugati mwah Bwana, yayilondeka kuitimisya. “ 18 Salamu eye ni kwa kibhoko kya nene nayhoni-Paulo. Muikombhokai minyororo yanene. Ni neema iyelai ni muenga.