1Timotheo
Sura ya 1
Paulo, n'tume ghwa Kristu Yesu, kulengana ni amri jha Bwana K'yara ni mwokozi ghwa jhotu Yesu Kristu jhaajhele bhujasiri bhwitu, kwa Timotheo mwanabhangu ghwa kweli mu imani: Neema, rehema ni amani syasihomela kwa K'yara Dadi ni Kristu Bwana bhitu. Kama kyanisiili bho nibhokili kulota Makedonia, usialaghe Efeso ili kwamba ubhwesiajhi kubhaamuru bhanu fulani bhasifundisi mafundisu tofauti. Kabhele bhasipelekesi fijegu ni orodha sya nasaba syasibelikujha ni mwishu. Agha ghisababisya mabishanu nesu kuliko kubhasaidila kujhendelesya mpango bhwa K'yara bhwa imani. Basi lilengo lya lilaghisu e'le ndo bhupendo bhwabhwihoma mu muoyo bhunofu, mu dhamiri jhinofu ni mu imani jha bhukweli. Baadhi jha bhanu bhalidulili lilengo bhakaghaleka mafundisu agha ni kusanukila malongesi gha kipumbafu. Bhilonda kujha bhalimu bha sheria, lakini bhamanyilepi kyabhijobha au kyabhisisitisya. lakini tumanyili kujha sheria ndo jhinofu kama munu akajhitumila kwa usahihi. Tumanyili kujha, sheria jhatongibhulepi kwandabha jha munu mwenye haki, bali kwandabha jha bhavunja sheria ni bhaasi, bhanu bhabhabelikujha bhatauwa ni bhenye dhambi ni bhabhabelili kujha ni K'yara ni bhaovu. Jhitongibhu kwandabha jha bhabhikoma Dadi ni bhanyinabhabhi, 10 kwa ndabha jha bhauaji, kwandabha jha bhaasherati, kwa ndabha jha bhanu bhazinzi, kwandabha jha bhanu bhabhiteka bhanu ni kubhabheka bhatumwa kwandabha jha bhadesi, kwandabh jha mashahidi bha bhudesi, ni jhejhioha jha ajhele kinyume ni majhelekesu gha bhuaminifu. 11 Majhelekesu agha ghihomela ni injili jhajhijhele ni bhutukufu bhwa K'yara jha abarikibhu ambajho kwa bhene niaminibhu. 12 Nikambombesya Yesu Kristu Bwana ghwitu. Anipelili ng'hofu, kwa kujha anibhalangili nene kujha mwaminifu, na anibhekili mu huduma. 13 Najhele munu ghwa kukufuru, n'tesaji ni munu ghwa ngondo. Lakini nakabhili rehema kwandabha nabhombili kwa ujinga kwa kutokukiera. 14 Lakini neema jha K'yara ghwitu jhimemili imani ni bhupendo bhwabhujhele mwa Kristu Yesu. 15 Bhujumbe obho ndo bhwakuaminika na bhwilondeka kupokelibhwa ni bhoha jha kujha Kristu Yesu ahidili pa duniani kuokola bhenye dhambi. Nene nembimbi kuliko bhoha. 16 Lakini kwa ndabha ejhe nene napelibhu rehema ili kwamba mugati mwa nene kwanza, Kristu Yesu adhihirishiajhi bhuvumilivu bhuoha. Abhombili naha kama kielelesu kwa bhoha bhabhibetakun'tumaini muene kwa ndabha jha bhusima bhwa milele. 17 Na henu kwa mfalme jha abelikujha ni mwisu, jhaifwalepi, jhaibelakubhoneka, K'yara muene ijhelayi heshima ni bhutukufu milele ni milele. Amina. 18 Nikalibheka lilaghisu e'le palongolo pa Timotheo, mwana bhangu. Nibhomba naha kulengana ni bhunabii bhwabhwapisibhu hoti kuhusu bhebh'e, ili kwamba uhusikayi mu ngondo jhinofu. 19 Khetayi naha ili kwamba ujhelayi ni imani ni dhamiri jhinofu. Baadhi jha bhanu bhaghabelili agha bhakajhangamisya imani. 20 Kama fela Himeneyo ni Alekizanda ambabho nimpelili lisyetani ili bhamanyisibhwayi bhasikufuru.