Sura ya 2
Henu awali jha ghoha, nilonda maombi, ni dua, ni maombesi, ni shukrani fibhombekayi kwa ndabha jha bhanu bhoha, kwandabha jha bhafalme ni bhoha ambabho bhajhele mu mamlaka, ili kwamba tubhwesiajhi kuishi maisha gha amani ni bhololo mu utauwa bhuoha ni litengo. E'le linofu na lyalijhedekelibhwa palongolo pa K'yara mwokozi ghwitu. Muene inoghele kujha bhanu bhoha bhaokolibhwayi na bhabhwesiajhi kujhimanya kweli. Kwa kujha ajhe K'yara mmonga, na ajhe mpatanisi mmonga kati jha K'yara ni mwanadamu ambajhe ndo Kristu Yesu. Akihomisi muene kama fidia kwa bhoha, kama bhushuhuda kwa bhwakati muafaka. Kwa ndabha ejhe, nene nemwene, nabhombiki kujha mjumbe ghwa injili ni mitume. Nijobha bhukweli. Nijobhalepi udesi. Nene ne mwalimu bhanu bha mataifa mu imani ni bhukweli. Henu, nilonda bhagosi khila mahali bhas'okayi ni kujhinula mabhoko matakatifu bila ghadhabu ni mashaka. Fefuefu, nilonda bhadala bhakifwekajhi maguanda ghaghilondeka, gha litengo ni kwifigha. Bhasijhi ni njuili syasipotibhu, au dhahabu, au lulu, au maguanda gha gharama mbaha. 10 Kabhele nilonda bhafwalayi maguanda ambagho ghakabhalondeka bhadala bhabhikiri uchaji kwa kup'et'ela matendo manofu. 11 N'dala na akimanyisiajhi mu hali jha bhololo ni kwa bhutii bhuoha. 12 Nikanduhurusu lepi n'dala kumanyisya, au kujha ni mamlaka panani pa n'gosi bali atamajhi mu hali jha kugudama. 13 Kwa kujha Adamu abhombiki hoti, kisha Eva. 14 Adamu akofibhu lepi, lakini n'dala akofibhu nesu mu bhuasi. 15 Hata naha, ibetakuokolibhwa kup'el'ela kuhogola bhana, kama bhibetakujhendelela mu imani ni luganu ni mu bhutakasu ni luhala lunofu.