2 Yohana
Sura ya 1
Kuh'oma kwa nseya kulota kwa n'dala j'ha a ateulibhu ni bhana K'yara, ambabho j'hanibhaganili mu bhukuweli na sio nene tubali ni bhoha bhola bhebhabhumanyili bhukweli. Kwa ndabha j'ha bhukweli bhwabhuj'helekesibhu mugati mwitu na j'haj'hibeta kutamesya pamonga nalu milele. Neema, rehema, amani sibetakuj'ha natu kuh'omela kwa K'yara Dadi ni kuh'omela kwa Yesu Kristu, mwana ghwa Dadi mu bhukweli ni bhuganu. Nibekuhobhoka sana kuj'ha nigunduwili baadhi j'ha bhana bhilota mu bhukweli, kama tu kyatuj'hij'hemb'elili amri e'j'he kuh'oma kwa tata. Na henu nikubh'ola bhebhe, n'dala, siyo kuj'ha nikulembela amri mpya, bali j'hela j'hatuj'h kubhwandelu, kuj'henayu kuh'omela kubhwandelu, kuj'ha twilondeka kuganana j'hoto kwa j'hoto. Niobhu ndo luganu, twatuilondeka kubhoj'hesya, kul'engana ni amri j'ha muene. Ej'he ndo amri kama kyamwaj'hip'heliki kuhomela kubhwandelu, kwamba mwilondeka kuk'hesya aghubaha. Kwa kuj'ha bhasiyobhi bhingi bhasambele pa bhulimwengu ngai ni kubhakili kuj'ha Yesu Kristu ahidili ni m'mb'ele. O'j'ho ndo nsiyobhi na j'haikam'bela Kristu. Mwilangaghe mwebhene ku'ha mwij'hesyalepi mambo ghala ghala tumalili kughabhombela mbombo. Lakini ili kuj'ha mubhwesiaghe kuij'ham'pelela tuzo kamili. J'hoj'hioha j'haij'hendelela kulongolo na itamusya lepi mulifundisyo lya Kristu, aj'he dumu nu K'yara. Muene j'haidumu mulifundisyo aj'henaku Tata ni Mean pia. 10 Kama munu ihida kwa j'homu na iletadumu lifundisu e'le, musinkaribisi mu nyumba syenu na musimponesi. 11 Kwa kuj'ha j'haikamponesya ishiriki. mu matendo ghake manyari. 12 Njenaghu mambo mingi gha kukuj'handikila, na ndondeghelepi kughalemba mulikaratasi ni bhwino. Lakini nitumaini kuhida kwa muenga ni kulongela pamihu kwa pamihu, kuj'ha furaha j'hitu j'hikabhaghe kubhomba kinofu. 13 Bhana bha dada j'hinu nteule bhikabhasalimila ni kubhaponesya.