3 Yohana
3 Yohana
Nseya kwa Gayo mpenzi j'hanun'ganili mubhukweli. N'ganwa, nikuso'mela ufanikibhwayi mu mambo ghoha ni kuj'ha Ni afya j'honofu, Kama vile roho j'haku kyaj'hifanikibhwa. Maana nahobhwiki sana bhwakati panabhalibhu ni bhalongo bhangu bhabhehidili ni kuh'omesya bhushuhuda juu j'ha bhukweli bhwaku, kama vile kyaghwil'ota mubhukweli. Njedumu ni furaha zaidi j'ha e`j'he, kup'heleka kuj'ha bhana bhangu bhigenda mubhukweli. N'ganwa, j'heghilota nibhueminifu pawika bhahudumila bhalongobhangu. Na bhahesya. Ambabho bah'omisi bhushuhuda bhwa luganu bhwako palongola pa kanisa. Gwik'ete kinofu kubhasafirisha mu safwari syabho kwa namna ambaj'ho j'hikan'ganisya K'yara. Kwa ndabha j'ha lihina bhalotili bila kutola khenu kyokyoha k'hela kuh'oma kwa bhenu bha mataifa. Henu twilondeka kubhakaribisya bhanu kama abha ili tuj'helayi bhabhomba mbombo bhaj'henu kwa ndabha j'ha bhukweli. Nalij'handikili likusanyiku lijambo fulani, lakini Diotrofe, j'hapeganili kuj'ha ghwa kabhwandelu mugati mwabhene, ikakubaliana lepi ni tete. 10 Henu, Kama nibetakuj'ha kuhida nibetakuj'ha kughak'homboka matendu ghake ghaibhomba, jinsi kyaijabha malobhi mabaya kinyume natu. Andhiki lepi ni matendo agha, muene akabhayambelela lepi bhalongo munu. hata ikabhabesya bhangi ambabho bhinoghela kubhakaribisya abhu bhalonngo bhinu ni kubhabhenga bhah'omeyi mu likusanyiku. 11 Mpenzi ukatakuj'hesya kyakij'hele kibhibhi, Bali j'hesiaghe byabij'hele kinofu. Muene j'haibhomba manofu night K'yara; nimuene j'haibhomba mabhibhi ambwedumu K'yara. 12 Demotrio ashuhudibhu nibhoha nibhukweli bhene. Tete pia tuj'he mashahindi, na mmanyili kuj'ha bhushuhuda bhitu bhwa bhwikweli. 13 Njenaghu mambo mingi gha kukulembela, lakini nilondalepi kukulembela kwa kalamu ni bhwino. 14 Bali nitarajila kutubhona karibuni apa, na twibetakumbona kulongela naghwe pamihu kwa pamihu. 15 Amani ij'helayi pamonga naghwe. Bhamanyani bhikuponesya. Bhaponesiayi bhamanyani kila mmonga kwa lihina lyake.