Yuda
Sura ya 1
Yuda, n'tumwa ghwa Yesu Kristu, ni ndongomunu Yakobo, kwa bha, a bhabhamali kukutibhwa bhaganikibhwa mu K'yara Dadi, ni bhabhatunzibhu kwandbha j'ha Yesu Kiristu: rehema ni amani ni upendo fyongesekayi kwa muenga. Bhalongo bhangu wakati niyele nifwanyeghe kila k'henu kubhayandikila muenga kuhusu bhwokovu bhwa y'hoto twebhoha ikanilondeka kubhayandikila kwa ndabha j'ha kubhashauri ili mushindanilayi kwa bhuaminifu imani ambayo jha yele yimali kukabidhibhwa mara yimonga tu kwa bhaamini. Kwa ndabha bhanu fulani bhak'hij'hingisi mu siri kati j'ha muenga - bhanu ambabho bhasopibhu alama kwa ndabha j'ha kuhukumulibhwa - bhanu bhabhabeli kuj'ha bhataua ambabho bhibadili neema j'ha K'yara bhitu kwa ndabha j'ha uheji, ni kum'bela Bwana bhitu muene ni Bwana Yesu Kiristu. Henu nilonda kubhakhombosya muenga ingawa kuyele wakati mwamanyili kinofu kuj'ha Bwana abhaokuwili bhanu kuh'oma nchi j'ha Misri, lakini baadaye kubhayangamisya bhala bhoha bhabhabeli kumwamini. Ni malaika ambabho bhakailendi lepi enzi j'ha bhene lakini bhalekili makao gha bhene maalumu K'yara abhabhek'hili mu minyororo ghya milele mugati mu ngisi ndabha j'ha hukumu j'ha ligono lela libhaha. Kama yikayele ku Sodoma ni ku Gomora ni miji yayizungukibhu ambabho pia ikayiyikiyingisi yiene mu uasherati tamaa yayibeli kuj'ha ya muandi. Bhabhalasibhu kama mifuano ghya bhala ambabho bhiteseka mu hukumu j'ha muoto bhwa milele. Hata mebhwa kwa nj'hela y'helay'hela bhalota ndoto abha pia bhichafula mibhele ghya bhene, na bhibteela mamlaka na bhijobha udesi dhidi j'ha bhatukufu. Lakini hata Mikaeli malaika mmbaha, wakati isindana ni ibilisi ni kulongela ni muene kwa ndabha j'ha m'mbele ghwa Musa, akajaribi lepi kuleta hukumu j'ha udesi dhidi j'ha muene, lakini badala j'ha muene khujobha, “Bwana akubesiayi!” 10 Lakini bhanu bha bhileta udesi j'ha kyokyokela kyabhabelili kukimanya. Na kyabhabelili kukik'heta- k'jela ambakyo bhanyama bhabhabeli kuya ni luhala yimanyikana kwa silika- agha ndigho ghaghaharibu. 11 N'ndesi bhene! Kwa kuya bhagendili mu nj'hela j'ha Kaini ni kulikesya la Baalamu. Bhayangamuli mu uasi ghwa Kora. 12 Abha ndo fidonda mu sherehe sya muenga sa lugano, bhisherekela bila soni, bhikilesya tu bhene. Ni mafundii ghaghaduli masi ghaghip'hendibhwa ni mp'hongo, ni mab'hehe ghaghapoluwilii ghabeli kuya ni matunda imalikuy'homa kabhele, yayimali kudupulibhwa mizizi 13 Ni manyengha gha munyanja ghaghayele ni njuweghu yilela soni kwa y'homu mwibhene, ndo matondo ghigendegenda ambagho utitubhwa ngisi utunzibhu kwandabha j'ha bhene milele. 14 Enoko gha saba mu orodha j'ha Adamu atabiriri kulondekana ni bhene, “Langai! Bwana ahidili ni maelfu gha maelfu gha bhatakatifu bha muene, 15 ili akhetyi lihengu panani pa kila munu, ni kubheka hatia bhoha bhabhabelili kun'kesya K'yara panani pa matendo gha bhene ghoha ghabhamalili kubhomba mu njela syasibelili kujha sya kitauwa, ni kwa malobhi ghoha gha ukali ambagho bhabhabelikujha bhatauwa bhaghajobhili dhidi jha muene.” 16 Abha ndo bhala bhabhidada, bhabhikilombosya ambabho bhikhesya tama sya bhene sya bhuovu, bhikifuna muni, ambabho kwa faida jha bhene bhikofya bhamana. 17 Lakini muenga, bhapenzi, mukhombokayi malobhi ambagho ghajobhibhu muandi ni mitume bha Bwana Yesu Kristu. 18 bhajobhili kwa muenga,” Mu wakati bhwa mwishu kubetakujha ni bhanu bhabhidhihaki ambabho bhikesya tamaa sya bhene ambabho syasibelili kujha sya kitauwa.” 19 Bhanu abha ndo bhatenganisi, bhitabhwalibhwa ni tamaa sya asili, na bhajhelepi ni Roho. 20 Lakini muenga, bhapenzi, kama kyamukijenga mu amani jha muenga takatifu nesu, ni kama kya mwisoka mu Roho Mtakatifu, 21 mukitunzayi mu bhupendo bhwa K'yara, na mulend'el'elayi rehema jha Bwana bhitu Yesu Kristu ambajho jhikabhapela uzima bhwa milele. 22 Mulasiajhi rehema kwa bhala bhabhajhele ni shaka. 23 Mubhaokolayi bhamana kwa kubhanyakula kuh'oma mu muoto kwa bhamana mulasiajhi huruma kwa kuhofela, mwidada hata liguanda lyalisopibhu lidoa ni mb'ele. 24 Henu kwa muene jhaibhwesya kubhalenda musikikungufuli ni kubhasababisya mujhemayi palongolo pa utukufu bhwa muene, bila mawaa ni kujha ni furaha mbaha, 25 kwa muene K'yara pasima mwokozi kup'etela Yesu Kristu Bwana bhitu, bhutukufu bhujhelayi kwa muene, bhubhaha, bhuwesu ni ngofu kabla jha nyakati syoha, ni henu ni hata milele. Amina.