Ufunuo
Sura ya 1
Obho ndo ufunuo bhwa Yesu Kristu ambabho K'yara ampelili ili kubhalasya bhatumishi bha muene mambo ambagho lazima ghah'omelayi karibuni. Akhetili ghamanyikanayi kwa kundaghisya malaika ghwa muene kwa n'tumishi ghwa muene Yohana. Yohana ah'omisye bhushuhuda bhwa khila khenu kyaabhuene kuhusiana ni lilobhi lya K'yara ni bhushuhuda bhwa bhwapisibhu kuhusu Yesu Kristu. Abarikibhu muene jhaisoma kwa sauti ni bhala bhoha bhabhakaghap'el'eka malobhi gha unabii obho ni kutii kya kilembibhu omu, kwa ndabha muda bhukaribili. Yohana, kwa makanisa saba ghaghajhele Asia: neema jhijhiaghe kwa muenga ni amani kuhomela kwa muene jhaajhele, a'ajhele, ni jhaibeta kuhida ni kuhomela kwa roho saba bhabhajhele palongolo pa kiti kya muene kya enzi, Ni kuhoma kwa Yesu Kristu ambajhe ndo shahidi mwaminifu, mzabhwa bhwa kuanda ghwa bhafu ili, ni mtawala ghwa bhafalme bha dunia ejhe. kwa muene jha atuganili ni kutubheka huru kuhoma mu dhambi sya jhotu kwa damu jha muene, atubhombili kujha ufalme, makuhani bha K'yara ni Dadimunu kwa muene kujha utukufu ni nghofu milele daima. Amina. Langayi, ihida ni mabhengu; khila lihu libeta kumbona, pamonga ni bhoha bhabhan'homili. Ni makabila ghoha gha dunia bhibeta kuomboleza kwa muene. Ena, Amina. “Nene ndo Alfa ni Omega,” ijobha Bwana K'yara, “Muene jhe ajhele ni jhaihida, jhaajhe ni nghofu.” Nene Yohana- ndongo bhinu na mmonga jhaishiriki pamonga namu mu malombosi ni ufalme ni uvumilivu thabiti bhabhujhele mwa Yesu; Najhele mu kisiwa kya kukutibhwa patimo kwandabha jha lilobhi lya K'yara ni bhushuhuda kuhusu Yesu. 10 Najhele mu Roho ligono lya Bwana. Nap'eliki kunyumba jha nene sauti mbaha kama jha tarumbeta, 11 j'hijobha, “jhandikayi mu kitabu gha mkaghabhona na ughatumayi ku makanisa saba, kulota Efeso, kulota Smirna, kulota Pergamo, kulota Thiatira, kulota Sardi, kulota Philadelphia, ni kulota Laodikia.” 12 Nageuki kulola sauti jha niani jha alongeleghe ni nene, na bho nigeuke na bhuene kinara kya dhahabu kya taa saba. 13 Pagati pa kinara kya taa ajhele mmonga kama mwana ghwa Adamu, afwalili likanzu litali jhajhifikili pasi pa magolo gha muene, ni n'kanda bhwa dhahabu kusyongoka kifua kya muene. 14 Mutu ni njwili sya muene syajhele sibhalafu kama safu sibhalafu kama theluji, ni mihu gha muene kama mwali ghwa muoto. 15 Njayu sya muene syajhele kama shaba jhejhisugulibhu nesu, kama shaba jhajhipetesibhu pa muoto, ni sauti jhiake jhajhele kama sauti jha masi mingi ghaghitiririka kwa kasi. 16 Akamulili mat'ondo saba mu kibhoko kya muene kya kuume, ni kuhoma mu ndomo ghwa muene kwajhele ni bhupanga ukali ghwaghujhele ni makali kubhele. Pamihu pa muene pang'areghe kama mwanga n'kali bhwa lijobha. 17 Bho nimbhwene, nabinili pamagolo gha muene kama munu jhaafuili. Abhekili kibhoko kya muene kya kulia panani pa nene ni kujobha, “Usitili! Nene ndo ghwa kuanda ni ghwa mwishu, 18 na jhanitama. Nafwili, lakini langayi, nitama milele! Na nijhele ni fungulu sya mauti ni kuzimu. 19 Kwa hiyo, ghalembayi gha ughabhwene, ghaghajhele henu, ni ghala ghaghibeta kutokela baada jha agha. 20 Kwandabha jhajhikifighili kuhusu matondo saba gha ughabhwene mu kibhoko kyangu kya kuume, ni khela kinara kya dhahabu Kya taa saba; Matondo saba ndo malaika ghwa ghala makanisa saba ni kinara kya taa saba ndo ghala makanisa saba.”