Sura ya 2
Kwa malaika bha kanisa lya Efeso jhandikayi: 'Agha ndo malobhi gha jhola jhaikamu ila matonda ghala saba mu kibhoko kya muene kya kuume. Muene jhaigenda mu finara fya dhahabu fya taa saba ijobha naha,” “Nimanyili kyaukhelili ni bidii jha jhobhi jha mbombo ni uvumilivu bhwa jhobhi thabiti, ni kwamba ghwibhwesya lepi kuhusiana nabhu bhabhajhele bhaovu, na ubhajaribu bhoha bhabhikikuta kujha mitume kumbe lepi, na bhabhonekene kujha bhadesi. Nimanyili kujha ujhe ni subira ni uvumilivu, na ubhwesi ghamehele kwa ndabha jha lihina lya nene, na utondilepi bado. Lakini ele ndo lyanijhe nalu dhidi jha jhobhi, ughulekili upendo ghwa jhobhi bhwa kubhwandelu. Kwa hiyo ukhombokayi pa ubinili, ukatubuajhi ni kubhomba matendo ghaubhombeghe kuh'omela kubhuandu. Ukabelayi kutubu, nibeta kuhida kwa bhebhe ni kukibhosya kinara kya jhobhi kuh'oma mahali pa kyene. Lakini bhebhe ujhe ni ele, ghwidada ghala ambagho Bhanikolai bhaghabhombili, ambagho hata ni ghadadili. Kama ujhe ni mb'olokoto, pelekesiajhi ghala ambagho Roho akaghajobhela makanisa. Na jhaibeta kushinda nibeta kumpela kibali kya kulya kuhoma mu libehe lya uzima lyajhele mu Paradiso jha K'yara.' “Kwa malaika bha kanisa lya Smirna jhandikayi: 'Agha ndo malobhi gha jhola. ambajhe ndo mwanzo ni mwishu ambajhe afuili ni kujha hai kabhele: “Nimanyili malombosi ghako ni umaskini bhwa jhobhi (lakini bhebhe ndo tajiri), ni udesi bhwa bhala bhabhikikuta bhayahudi (lakini lepi - bhene ndo sinagogi lya syetani). 10 Usitili malombosi ghaghibeta kukabha. Langayi! Ibilisi ilonda kubhatagha baadhi jha muenga muligereza ili mubhwesiajhi kujaribibhwa, na mwibeta kutesibhwa kwa magono kumi. Mujhelayi mwebhaaminifu hadi kufwa, na nibeta kubhapela taji jha uzima. 11 Kama ujhe ni mb'olokoto, pelekesiajhi Roho kyaakaghajobhela makanisa. Muene jha ibeta kushinda ibetalepi kukabha mauti gha pili.' 12 Kwa malaika bha kanisa lya Pergamo jhandikayi: 'Agha ndo ghaijobha muene jhaajhe ni upanga obhu mkali, bhwabhujhe ni makali kubhele. 13 “Nimanyili mahali paghwitama mahali pa kijhele kiti kya enzi kya shetani. Hata naha bhebhe ulikamuili sana lihina lya nene, na ghwajhibelili lepi imani jha jhobhi jhaijhele kwa nene hata magono ghala gha Antipasi shahidi ghwa nene, mwaminifu ghwa nene, jhaakhomibhu miongoni mwa jhomu, apu ndo syetani itama. 14 Lakini nijheni mambo madebe dhidi jha bhebhe: ujhe nabhu okhu bhanu bhabhikamula mafundisu gha Balaamu, muene jhaamfundisi Balaki kubheka fikwazo palongolo jha bhene bha Israeli ili bhaliajhi fyakulya fya fipisibhu sadaka kwa masieto ni kuzini. 15 Mu hali ejhu hata bhebhe ujhe ni baadhi jha bhene bhikamula mafundisu gha Bhanikolai. 16 Basi tubuajhi! Na ubelili kukheta naha, nihida manyata, na nibeta kukheta vita dhidi jha bhene kwa upanga bhwa bhwihomela mu kinywa kya nene. 17 Kama ujhe ni mb'olokoto, pelekesiajhi Roho kya ikabhajobhela makanisa. Muene jha ibeta kushinda nibeta kumpela baadhi jha jhela mana jhajhafighibhu, kabhele nibeta kumpela liganga libhalabhu lya litembibhu lihina lipya panani pa liganga, lihina ambalya ajhelepi jha alimanyili isipokujha muene jhaakalipokela.' 18 Kwa malaika bha kanisa lya Thiatira jhandikayi: “Agha ndo malobhi gha mwana ghwa K'yara, muene jha ajhe ni mihu gha muene kama mwali ghwa muoto, ni jhayu kama shaba jhajhisugulibhu nasu: 19 Nimanyili gha ubhombili - upendo bhwa jhobhi ni imani ni huduma ni uvumilivu bhwa jhobhi thabiti, ni kujha khela kya ukhetili naha karibuni ndo zaidi jha khela kya abhombili kubhuandu. 20 Lakini nijhe ni e'le dhidi jha bhebhe: ukamvumilila n'dala Yezebeli jhaikikuta muene nabii n'dala. Kwa mafundisu gha muene, akabhapotosya bhatumishi bha nene kuzini ni kulya kyakulya kya kipisibhu sadaka kwa sanamu. 21 Nampelili muda bhwa kutubu, lakini ajhelepi tayari kutubila uovu bhwa muene. 22 Langayi! Nibetakun'tagha mu kitanda kya maradhi, ni bhala bhabhibhomba uasherati naku mu malombosi makali, vinginevyo bhatubuajhi kwa kyabhakhetili. 23 Nibeta kubhatobha bhana bhabhi bhafuajhi ni makanisa ghoha ghibetakumanya nene ndo nikaghalangilila mawazo ni tamaa. Nibeta kumpela khila mmonga bhinu kadri jha matendo gha muene. 24 Lakini kwa baadhi jha muenga jhamubakili mu Thiatira, kwa bhala mwebhoha jha mkamuili lepi lifundisu e'le, na jha mumanyilepi khela ambakyo baadhi bhikuta mafumbo gha shetani, nijobha kwa muenga, 'Nibeta lepi kubheka kwa muenga n'sighu ghoghuoha ghola.' 25 Kwa lijambo lyolyoha, lazima mujhelayi imara mpaka panibeta kuhida. 26 Jhejhioha jhaibeta kushinda ni kubhomba khela kya nibhomba I mpaka kumwisu, muene nibeta kumpela mamlaka panani pa mataifa. 27 'Ibetakubhatawala kwa ndongo jha chuma, kama makaburi gha udongo, ibetakubhatenya fipandi.' 28 Kama kyanipokili kuhoma kwa Dadi jhangu, nibeta kumpela kabhele litondo lya lukhela. 29 Ukajhelayi ni mb'olokoto, pelekesiajhi khela ambakyo Roho akaghajobhela makanisa.'