Sura ya 3
Kwa malaika bha kanisa lya Sardi jhandikayi: 'Malobhi gha jhola jhaikamulila sela roho saba sya K'yara ni matondo saba. “Nimanyili kya ubhombili. Ujhe ni sifa jha kujha hai, lakini ghwe mfu. Jhumukayi ni kuimarisya ghaghasiele, lakini ghajhe karibu kufwa, kwandabha naghabhwene lepi matendo gha jhobhi ghakamiliki pa mihu pa K'yara ghwangu. Kwa hiyo, khombokayi ghala ghaughapokili ni kup'eleka. Ghatiajhi ni kutubu. Lakini ukabelayi kujhumuka, nibeta kuhida kama mmeji na wibeta lepi kumanya saa jheleku jhanibetakuhida panani pa bhebhe. Lakini ghajhele mahina madebe gha bhanu mu Sardi ambabho bhachafwilepi nghobho sya bhene. Bhibeta kugenda pamonga ni nene bhafwalili nghobho sibhalafu, kwandabha bhakastahili. Muene jhaibeta kushinda ibeta kufwatikibhwa maguanda mabhalafu, ni kamwe nikalifutalepi lihina lya muene kuhoma mu kitabu kya uzima, na nibetakulitaja lihina lya muene palongolo pa Dadi jhangu, ni palongolo pa malaika. Ukajhelayi ni mb'olokoto pelekesiajhi Roho kya akaghajobhela makanisa.” “Kwa malaika bha kanisa lya Philadefia jhandikayi: Malobhi gha ajhele mtakatifu ni kweli - jhaajhe ni fungulu sya Daudi, ifungana ijhelepi ghwa kudendula, ifunga na ajhelepi jhaibhwesya kudendula. Nimanyili gha ukhetili. Langayi, nikubhokili palongolo pa jhobhi ndiangu bhwabhudendulibhu ambabho ajhelepi jha ibhwesya kubhudendula. Nimanyili ujhe ni nghofu kidogo, lakini ulijhedekili lilobhi lyangu na ulibelililepi lihina lya nene. Langayi! Bhoha bhabhajhele bha sinagogi lya syetani, ni bhala bhabhijobha bhene Bhayahudi na kumbe lepi, bhadala jhiake bhikofya. Nibetakubhafwanya bhahidayi ni kusujudu palongolo pa magolo gha jhobhi, na bhibetamanya jha kujha nikuganili. 10 Kwandabha utunzili amri jhangu kwa uvumilivu bhwa uthabiti, nibetakulenda kabhele mu saa jha jhobhi jha kujaribibhwa ambajho jhihida mu ulimwengu bhuoha, kubhajaribu bhala bhoha bhabhiishi mu nchi. 11 Nihida manyata kikamulilayi sana khela kya ujhe naku ili asijhi munu ghwa kutola taji jha bhebhe. 12 Nibetakheta muene ashindayi mu nguzo mu hekalu jha K'yara ghwangu, na ibetalepi kupita kwibhala kamwe. Nibetakulilemba lihina lya K'yara ghwangu (Yerusalemu mpya, jhaghwiselela pasi kuhoma kumbinguni kwa K'yara ghwangu), ni lihina lya nene lipya. 13 Muenga jha ajhele ni mbol'okoto, na apelekayi khela ambakyo Roho ijobha kwa makanisa.' 14 “Kwa malaika bha likanisa lya Laodikia jhandikayi: 'Malobhi gha muene jha amini, bhakutegemilibhwa ni shahidi mwaminifu, mtabhwala panani pa bhwa K'yara. 15 Nimanyili kyaukhetili, ni kujha bhebhe ghwe mepu lepi wala muoto, ninogheleghe kujha ngaujhele ghwa mepu au muoto! 16 Efyo, kwandabha bhebhe ndo vuguvugu, ghwa muoto lepi wala ghwen'sisimu, nibeta kufunya upitayi mu ndomo mwa nene. 17 Kukujha wijobha, “Nene ne tajiri, nijhele ni mali simehele, na nilonda lepi kyokyoha.” Lakini umanyililepi kujha bhebhe ghwe duni sana, ghwakuhuzunikibhwa, maskini, kipofu ni ngoli. 18 Pelekesiajhi ushauri bhwa nene: Hemelayi kwa nene dhahabu jhajhisukibhu kwa muoto ili abhwesiajhi kujha tajiri, ni nghobho sibhalafu sya kumelemele ili ukifwekayi ghwe muene na usilasi soni jha ngoli jha jhobhi, ni mafuta gha kubakala mu mihu gha jhobhi ghabhwesiajhi kulola. 19 Khila jhanin'ganili, nikanjelekesya ni kubhafundisya namna jhajhilondeka kutama; henu, jhelayi ghwa mkweli ni kutubu. 20 Langayi nijhema pandiangu ni kuhodisya. Jhejhioha jha ipelekayi sauti jha nene ni kudendula ndiangu, nibeta kuhida ni kujhingila munyumba jha muene ni kulya kyakulya pamonga ni muene ni muene pamonga ni nene. 21 Muene jhaishinda, nibeta kumpela haki jha kutama pasi pamonga ni nene nani panani pa kiti kyangu kya enzi, Kama vile nene kyanishindili ni kutama pasi ni Dadi jhangu panani pa kiti kya enzi. 22 Muene jha ajhele ni mbol'okoto, na apelekesiajhi ambakyo Roho ikaghajobhela makanisa.”