Sura ya 2
Kwa kuj'ha nilonda mmanyai jinsi ambagho njele ni mal'ombosi gha mahele kwa ndabha j'hinu, kwa bhoha bhabhayele laokidia na kwa bhoha ambabho bhabhaloli Lepi pa mihu pangumu m'mbele. Nibhomba mbombo ili ndebha mitema ghya bhene ghibhwesiayi kufanjibhwa kwa kulatibhwa pamonga muluganu ni mu bhutajiri bhuoha, bhwingi bhwa bhuhakika kamili bhwa maarifa, katika kuimanya siri j'ha bhukweli j'ha k'yara, ambaj'he ndo krsitu. Kwa muene hazina syoha sya hekima ni maarifa sifighilihu. Nijhobha naha ili ndabha munu j'hej'hioha y'ola alihioli akabhabhombela hila kwa hotuba j'hiyele ni bhushawishi. Na ingawa njele dumu pamonga namu mumb'ele, lakini njele namu mu roho. Nibekuhobhoka kulola bhutaratibu bhwinu unofu nighofu j'ha imani j'hinu mu kristu. Kame kyamwampokelili Kristu Bwana, mugendai mwa apeti muene. Mukomalisibhwayi Kama muene, mjengibhwayi Kama muene mkomalisibhyapayi mu imani Kama tu kyammanyisihbu, ni kufungibhwamu shukrurani j'himehele. Mlangai j'ha kuj'ha munu j'hej'hioha ij'ola asebhakamulikwa falsafa ni malobhi mat'hop'ho gha bhudeli kulengana ni mapokelelu gha bhanaolamu, kulengana na kanuni sya kidunia, na sio kulengana ni Kristu. Kwa kuj'ha kwa muene bhukamilifu bhuobha bhwa k'yara bhwitama mu m'mb'ele. 10 Namu mmemesibhu ni muene. Muene ndo mutu bhwa kila bhuweza ni mamlaka. 11 Kwa muene pia mwatahinibhu kwa tohara j'ha j'hitwanyibhu lepi ni bhana damu katika kubhosibhwa m'mb'ele bhwa nyama lakini ni mu tohara j'ha Kiristu. 12 Mwasyelibhu pamonga ni muene, mu bhubatatizo. Ni kwa NJ'ela j'ha imani mwa muene mwafumulibhu kwa bhuweza bhwa bhwa K'yara, j'ha amfufuwili kulioma kwa bhafu. 13 Na pamj'hele mfawili mu mmakosa ghinu ni kubela kutahiriwa mu mibhele gha muenga, abhefwanyili hai pamonga ni muene ni kutusamela makosa ghitu ghoha. 14 Afutili kumbukumbu j'ha madeni ghaghayandikibhu, ni taratibu syasyaj'hele kinyume natu. Abhosili ghoha ni kuj'hikomelela pa n'salaba. 15 Asibhosili nghofu ni mamlaka. Aghebhikili bhuwazi ni kughabhomba kuj'ha sherehe j'ha ushindi kwa nj'hela j'ha nsalaba bhwake. 16 Henu, munu j'hej'hioha y'ola asbhahukumu muenga mu kulya au mu kunywa, au kuhusu ligono lya sikukuu au mwezi mpya au ligono lya sabato. 17 e'fe ndo fivuli fya Mambo gha ghihiola, lakini kiini ndo Kristu. 18 Munu j'haibhomba ghoha asinyakibhu tuzo j'ha muene kwa kutaman bhunyenyekevu ni kwa kuabudu malaika. Munu gha jinsi ej'hu ij'hingela mu mambo gha aghabhuene ni kushawishibhwa ni mabhuwazo ghake gha m'mb'ele. 19 Muene akakikamulila lepi mutu. Ni kuhoma mu mutu kwamba m'mb'ele bhuoha kup'etela fiungo fya muene ni mafupa ghil'ong'eka ni kukamulisibhwa kwa pamonga; ni kuk'hola kwa ak'holaji bhwa wipisilibhwa ni k'yara. 20 Ikayelayi mwa fuwili pamonga ni Kristu kwa tabia sya dunia, mbone mwitama Kama mwibhwajibika kwa dunia: 21 “Msikamuli, bhwala kubhonja, bhwala kugusa”? 22 Aghaghoha ghaamuribhu kwa ndabha j'ha bhuharibifu bhwa bhwihida ni matumizi, Kul'hengana ni maelekezo ni mafundisu gha bhanadamu. 23 Sheria e'se iyele nihekima sya dini syasitengenesibhu kwa ubinafsi ni bhunyenyekevu ni mateso gha m'mb'ele. Lakini sij'hele lepi ni thamani dhidi j'ha tamaa sya m'mb'ele.