Wakolosai
Sura 1
Pauli n'tumwa ghwa Kiristu ghwa mapenzi gha k'yara, ni Timoti ndongo bhitu, kwa bhaumini ni bhalongo bhaaminifu mu Kiristu bha bhaji'hele kolosai. Neema ij'helayi kwa mwenga, ni amani kuliomela kwa k'yara dadi yitu. Twih'omesya kabhombelilu kwa k'yara, Dadi ghwa Bwana bhitu Yesu Kristu, na twikabhas'omela mara siyoha. Tup'heliki imani j'hamwenga mu Yesu Kristu ni luganu lwa mj'he na lu kwa bhala bhoha bhabhatengibhu kwa ndabha j'ha k'yara. Muyele ni luganu obho kwa ndabha j'ha litaraja lya bhuhakika lyalibhekibhu kunani kwa ndabha j'ha mwenga. Mwap'heliki kuhusu litaraja e'lu lyabhuhakika kabla j'ha lineno lya bhukweli, injili, ambaho j'haj'hididili kwa mwenga. Injili ej'he j'hihogola litunda na liyenela pakisu poha. ij'hele j'hik'heta naha mugati mwah mwenga piano kuliomela ligono mp'heliki ni kumanyila kuhusu neema j'ha k'yara mubhu kuweli. E'jhe ndo injili j'ha mumanyili kuh'oma kwa Epafra n'ganwa ghwitu ntumwili njitu, ambajhe ndo n'tumishi n'kweli ghwa kiristu kwa ndabha j'ha twenga. Epafra auk'hetili umenyikanayi kwa tete luganu lwa mwenga mu Roho. Kwa ndabha j'ha luganu o'lo, kuliomela ligono lyatup'eleghe naha, tulekili lepi kubha j'ohomela. Tujhele twis'oma kuj'ha mbeta kumemesibhiwa ni bhuj'huzi bhuwa mapenzi ghake muhekima yioha ni bhumanyanu bhwa Roho. 10 Tujhele twis'oma kuj'ha mbeta kugenda kwa j'hilondeka kwa Bwana much NJ'hela syasilondeka. Tuyele twisoma kuj'ha mmbeta kuhogola litunda mu kila lihengu linofu nikuj'ha mbeta kuj'ha mu maarifa gha K'yara. 11 Twisoma mbwesiyayi kusopibhiwa ng'ofu mu kila bhuwezo kulengana ni ng'hofusya bhutukufu bhwake mu bhuvumilivu ni bhwabhwisindamalu bhwoha. 12 Twis'oma kuj'ha, kwa kuhobhoka, m'beta kuh'omesya kabhombesitu kwa dadi, yeabhakhetili mwenga muyelayi ni sehemu mu urithi bhwa bhaumini mu nuru. 13 Atuokwili kulioma much bhutawala bhwa ngisi nikutusamisya much bhufalme bhwa mwana munu n'ganwa. 14 Mwa mwana munu tuyele ni bhukombozi msamaha bhwa dhambi. 15 Muana ndo mfuano bhwa K`yara yaibela kubhonekana. Ndo ghwa kuanza kuhogoleka au bhuumbaji bhuoha. 16 kwa kuj'ha kwa muene fenu fyoha fya bho mbiki, f'hela fya fiye kumbinguni ni fya fiyela paduniani, f'hemu fyafibhonekana ni fyafibela kubhonekana. Ikayela ifya enzi au mamlaka au bhutawala au bhwabhuye ni nghofu, f'hemu fyoha fyabhombibhu ni muene kwa ndabha j'ha muene. 17 Muene aj'hele kabula j'ha f'hemu fyoha, ni kuj'ha kwa muene f'hemu fyoha fikamulana pamonga. 18 Na muene ndo mutual ghwa mbhele yaani kanisa, muene ndo mwanzo ni mzalibhwa ghwa kubhwandelu kulioma mu bhafu, henu, ayele ni nafasi j'ha kubhwandelu mu f'henu fyoha. 19 Kwa kuj'ha K'yara aganilikuj'ha bhutimilifu bhwake bhwoha bhutamai mugati mwah muene. 20 Ni kupatanisya f'hemu fyoha kwa muene kwa NJ'hela j'ha mwanamunu. K'yara abhombili amani kup'hetela muasi bhwa nsalaba bhwake. k'yara apatanisi f'henu fyoha kwa muene, ikayelai ni f'henu fya paduniani, au f'henu fyafya kumbinguni. 21 Ni mwenga pia, kwa bhwakati bhumonga mwaj'hele bhageni kwa K'yara na mwaj'hele bhasomani bhamuene much akili ni matendo ghaghaleli kuj'ha manufu. 22 Lakini henu abhapatanisi mu enga mu mb'hele bhwa muene kup'hetela kufwa. Akhetili neha idi kubhelete mwenga bhatakatifu, bhabhabelikuya ni lawama ni bilateral dosari palongolo pa muene. 23 Kama mbete kuyendelela mu imani ya mkomele ni j'ha kinofu, bilateral kubhosibhwa patali kulioma mutaraja lya bhaisisya lya injili j'hamu yipeliki. Enya ndo injili ambaho kwayo nene Pauli, njele mmbombeli. 24 Henu nihobhokili matesu ghangu kwa ndabha j'hinu. Nani ni timisya mu m'mbele bhuangu kyakip'honghoka kwa matesu gha Kiristu kwa ndabha j'ha m'mbele bhwa muene, ambabho ndo kanisa. 25 Nene ne mmbombeli bhwa likanisa e`le sawasawa ni bhua jibu bhwanipelibhu kuh'oma kwa K'yara kwa ndabha j'hinu, kulimemesya lilobhi lya K'yara. 26 O'bho ndo bhukweli bhwa siri j'haiyele j'hifighibhu kwa miaka mingi ni kwavizazi. Lakini henu j'hifunuhbhu kwa bhona bhabhikiera kwa muene. 27 Ni kwa bhala ambabho K'yara alondeghe kufunula kwa kuj'hele ni bhutajiri bhwa utukufu bhwa siri j'ha bhukweli O'bho mugati mu mataifa. Ndo kujobha Kristu ajihele mugati mwinu, bhujasiri bhwa bhutukufu bhwa wihida. 28 O'yo ndo j'hatukantangasya. Tukansihi kila munu, ni kummanyisya kila munu kwa hekima j'hioha, ili kwamba tundetaj'hi kila munu nkamilifu kwa Kristu. 29 Kwa ndabha e`jhe nene nikajitenga ni kujitangatila kul'engana ni nghofu j'ha muene j'hajhifuanya mbombo mugati mwa nene mu bhuweza.