Wafilipi 4
Kwa hiyo bhapendwa bhangu, ambabho nikabhatamani, ambabho ndo furaha nilitaji liyangu. Muy'hemai ngangali kwa Bwana, namu bhabieni bhapendwa. Nikusihi bhebhe Eudia, pia nikusihi ni bhebhe Sintike, mkelebhusyai mapatanu Kati ya y'homo, kwa ndabha muenga, mwabhoa muabhabhele mwilengana ni Bwana. Kwa kueli, ni kabhasihi muenga bhatendakazi bhayangu, mubhasaidilai bhadala abha kwa kuwa tatumiki tabhoa kueneza injili ya Bwana pamonga ni Kelementi ni bhatumishi bhamana bha Bwana, ambabho mahina gha bhene ghayandikibhu mukitabu kya usima. Kup'etela Bwana Mag'ono ghoa. kabhele nilajobha, muhobholelai. Upole wa y'homo na umanyikanai kwa bhanu bhoa. Bwana ayele jilani. msijisumbuli kwa lijambo lihoa lela. Badala yake, mfwanyai mambo gha y'homo ghoa kwa nj'ela ya kusali, kus'oma nani kumshukuru. Ni mahitaji gha y'homo ghamanyikai Kwa K'yara. Basi ni amani ya Bwana ya iyele ibhaa kuliko ufahamu bhuoabhola, yilenda min'teema ni mabhuwasu ghinu kwa msaada wa Yesu Kristu. Hatimaye, bhalongo bhangu; mughatafakaliai sana mambo ghoa ghagha yele ni ukweli, heshima, haki, Upendo ni unofu ni ghagha yele ni habari sinofhu, ghagha yele ni busara pamonga ni ghala ghaghilondeka kusifiwa. Mughatekelesyai mambo ghala ghanyifunzili, ghamghapokili, gham ghap'eliki nighamghabhuene kwa nene, ni dadi wa y'hoto wa imani iya ni y'homo. 10 Na niyele nifuraha ibhaa sana ni muenga kup'etela Bwana kwa ndabha muenga mulasili nia ya kujihusisha mway'homo juu ya mahaitaji gha nene. Kwa kueli muandilola mwatamhene kunijali kwa mahitaji ghayoni mwakabhili lepi fursa ya kunisaidila. 11 Nijobhelepi naa kwa kukabha khenu kwajia mahitaji ghay'honi. nijifunzile kulizika-kwa hali syoa. 12 Nimanyili kuishi kupe'etela hali ya kupohongkibhwa ni kup'etela ni hali ya kuya nifingi. Kwa mazingira ghoa agha nene nijifunzile sili jinsi ya kulya wakati wa kushiba ni jinsi ya kulya wakati wa njala, yunifingi ndomana niya mhitaji. 13 Ni bhuesya kuketa agha kwa kubhuesya kwa muene akanipela ng'hofho. 14 Ndo mana, mwaketili lamana kushiriki ni nene niudhiki syangu. 15 Namhu bhafilipi mumanyili kwamba mwanzo injili Panama bhokili Makedonia, liyelepi likanisa lalabhwesili kunibhwesesha kup'etela mambo ghaghihusu kupisya ni kupokela isipokuwa muenga mway'homo. 16 Hata panayele Thesaslonika, muenga mwanitumili msaada zaidi ya ligono limonga kwajia mahitaji gha y'honi. 17 Ni maanisya lepi nilonda msaada. nijobha naa ili mukabhai matunda gha ghileta faida ya y'homho. 18 Nipokili fhenu fyoa, nihenu nipokili fhenu fyamuenga kuhomela kwa Epafradito. fhenu finofu fya finung'ulila muthiri ya manukato, na fafi kubalika fyoa na ndo sadaka ya kumbaghanila K'yara. 19 kwajia ya ele, K'yara bhuangu abhwanili kubhajazila mahitaji gha y'homo kwa utajili ni kwa utukufu bhuake kwa Yesu Kristu. 20 Henhu kwa K'yara na ndo Dadi wa y'hotho uyelayi utukufu wa milele na milele amina. 21 salamu sanene sifikai kwakila muumini kup'etela Yesu Kristo. Bhapendwa bhaniyele nabhu apa bhaka bhasalimila. 22 Nibhaumini bhoa apa bhaka bhasalimila, hasahasa bhala bhafamiliya ya Kaisali. 23 Nahenu neema ya Bwana way'hoto iyelayi ni roho sinu.