Sura ya 6
Bhana mbhatila bhazazi bhayomo kup'etela Bwana, kwa ndabha eye ndo haki. “Mheshimuayi Dadi waku ni nyongo waku” (Mana eye ndo amuli ya kuanza yaiyele ni ahadi), “ili iyela heli kwa yhomo na mubhwesyai kuishi maisha matali panani pan'dema. “Ni muenga bha dadi, msibhadadi si bhanabhinu ni kubhasababishila ligoga, badala yaki, mbhalelai ki maonyo Ni maadili gha Bwana. Emu bhatumwa, muyela bhatii kwa mabwana bhayomo bha apa paduniani kwa heshima ibhaa ni kutetemekwa kwa kutila mu miteema ya yomo. Muyela mbhatiifu kwa bhene katya kamkatii Kristu. Utii bhinu usiyi tu pala mabwana bhinu pabhakabhalanga ili mbhafulaishai. Badala yaki, muyela bhatiifu Katya bhatumwa bha Kristu. Mketai kimapenzi gha K'yara kuhomela mu miteema ya yhomo, mbhatumikilai kwa miteema ya yhomo iyoa, kwa ndabha mkamtumikila Bwana wala si bhanadamu, Yilondeka kumanya ya kuwa kup'etela kila litendo lyema munu ya akaliketa, alapokela, zawadi kuhomela kwa K'yara, ikayela n'tumwa au munu huru. Ni muenga mabwana mketai eke mebhwa kwa bhatumwa bhinu. Msibhatishili ni kumanya ya kuwa muene yaayele Bwana bhatabhoa ndo yhola yaayele kumbinguni. Mkamanyai ni kujo uyehee upendeleo mugati mwa muene. 10 Kabhele, muyela ni nghofo kup'etela Bwana ni kup'etela ubhueso wa nghofo syamuene. 11 Mfwalai silaha syoa sya K'yara, ndabha mubhwesyai kuyema kinyume ni hila sa lisyetani. 12 Kwa ndabha Vita yatete si kwa muasi ni nyama, ni kwa falume ni mamlaka gha roho ni bhatawala bhaulimwengu muovu wa mukitita, zidi ya mapepo mu sehemu sya kumbinguni. 13 Kwa ele mfwalai silaha soa sa K'yara, ili mbhwesyai kuyema ngangali zidi ya uovu kup'etela magono agha ghauovu. Badala ya kumala kila khenu, mlayema ngangali. 14 Kabhele mmyemai ngangali. Niketai naa baada ya kuwa mkongili mkanda wa ukueli ni haki mkifua. 15 Mketai naa khoni mfwalili utayali mmagolo ghinu kwa kuitangasya injili ya amani, 16 yaibhwanili kubhabwesesha kuisima migoa ya yhola mwovu. 17 Mfwalai kofia ya bhuokovu ni upanga wa Roho, laliyele lilobhi la K'yara. 18 Pamonga ni maombi ni dua. Ms'omayi kwa Roho mda bhuoa. Ni kubhonekana na kwa naa muyela bhayangalifu magono ghoa kwa uvumilivu bhuoa ni maombi kwajia ya bhiamini bhoa. 19 Ms'omayi kwa jia ya nene, ili nipelibhuayi ujumbe panifungulai ndomo wa yhoni. Ms'omayi ya kuwa nibhuesya kuyelebheasya ki ukifu wa ukueli wa ujifighili kuhusu injili. 20 Ndabha ya Injili nene nabalozi yanikongibhu minyololo, yakuwa mugati mwa bhene nijobha ki ukifu kanilondeka kujobha. 21 Ni muenga kabhele mmanyai mambo ghanene na jinsi kaniyendela, Tikiko ndongho bhangu kipenzi na n'tumishi wa kuaminika kup'etela Bwana, ala bhajulisha kila khenu. 22 Nin'tumili kwa yhomo kusudi ya maaulumu eye, ya kuwa mmanyai mambo gha ghihusu tete, abhwesyai kabhafaliji mumiteema yhinu. 23 Amani naiyela kwa bhalongo, ni upendo pamonga ni amani yayihomela kwa K'yara Dadi ni Bwana Yesu Kristu. 24 Neema naiyela pamonga ni bhoa yabhamganili Bwana Yesu Kristu kwa lipendo lela lalibelili kufwa.