Wafilipi
Sura ya1
Pauli ni Timoti, bhatumishi bha Kristu Yesu, kwa bhala bhatengibhu mwa kristu bhabhitema Filipi, pamonga ni bhabhiyangilila ni mashemasi. Neema na j'hiyelayi kwa muenga ni amani j'hayih'omela kwa K'yara dadiyetu ni Bwana bhitu Yesu kristu. Nikammbombesya K'yara bhengu kila pa nikabhak'homb'hoka muenga mwebhoha. Mara syoha kila liombi lyangu kwa ndabha j'ha mwenga mwebhoha, huwa nikobhoka panikabhas'omela. Niyele ni shukrani limehele kwandabha j'ha ushirika bhw'henu muinjili kuh'omela ligono lya lya kubhwandelu mpaka lelu. Niyele nibhuhakika kuj'ha muene j'haoyandisi lihengu linofu mugati mwa muenga ibeyendelela kuj'hikamilisya mpaka ligono lya Bwana YesuKristu. Ni sawa kwa nene kujip'heleka naha nalabha j'hamuenga mwabhoha kwa nakbha mmbabhakhili mun'teema bhwangu. Kwandabha muenga muyele bhashirika bhayinu mwa neema mukifungu kyangu ni mu utetezi ni bhuthibitishaji bhwangu bhwa injili. K'yara ndo shahidi ghwa nene, ndabha kyaniyele ni shauku ndabha j'ha muenga mwebhoha mu ugati ghwa pendo lya Yesu kristu. Na nis'oma kuj'ha: lugano lwinu bhuyongesekai zaidi ni zaidi mu maarifa ni luhala lwoha. 10 Nis'oma kwandabha j'ha e'le muyelai kinofu ni bhuwezo bhwa kup'hema ni kuchagula mambo ghaghayele kinofu sana. Pia nikihabhas'omela ili muyelai kinofu bila kuj'ha nihatia j'hoj'hioha y'hela muligono lya Kristu. 11 Na pia ili mmemesibhwaya ni litunda lya haki lyalipatikana mwa Yesu Kristu, kwa bhutukufu ni sifa j'ha K'yara. 12 Henu bhalongobhangu, nilonda mmanyayi kuj'ha mambo ghaghah'omili kwa nene ghaghaifwanjili injili iyendelelayi sana. 13 Ndo maana fifungu fyangu mu Kristu, fimanyik'hene kwa bhalinzi bha ikulu iyoha ni kwa k'hila munu pia. 14 Ni bhalongo bhingi mu Bhwana kwandabha j'ha fifungu fyanene bhashawishiki nikuthubutu kulihubiri lilobhi bila khutila. 15 Bhamana kuweli hata bhikhanta ngasya Kristu kwa fitina ningondo, na pia bhamana kwa nia yinofu. 16 Bhala bhabhakantangasya Kristu kwa lugano bhamanyili kuj'ha nibhekhibhu apanai kwa ndabha j'ha kuitetela injili. 17 Bali bhangi bhikantangasya Kristu, kwa bhubinafsi ni kwa nia yibaya. Bhidhanila kuj'ha bhisababisya matatizo kwa nene muminyororo ghyangu. 18 Henu? nijali lepi aidha nj'hela iyelai ni kwa hilarious au kwa bhukweli, Kristu itangasibhwa ni mu e'le nihobhok'hela! Ndo, nibekuhobhokila. 19 kwa kuj'ha nimanyili e'le libekutokula kubhopolibhwa kwa nene. like Jambo e'le libekutokula kwandabha j'ha maombi ghinu ni kwa msaada bhwa Roho j'ha yes Kristu. 20 kul'hengana ni matajio ghangu ghabhuhakika ni ibhukweli ni kwamba, nibebhona lepisoni. Badala yiake, kwabhujasiri bhuoha, Kama ambavyo magono ghoha ni henu, nitarajila kuj'ha Kristu ibekuyinulibhwa mu mb'hele bhwangu, ikayelaye mu bhusima au mu kafwelelu. 21 kwa maana kwanene kuishi ni Kristu na kufwa ni faida. 22 lakini Kama kutama mu m'mb'hele wihogola litunda mu lihengu lyangu, kwahenu nd'hesi l'el'eku lya kuchagula. 23 Maana nisukumibhwa sana ni mawazo agha mab'hele. Niye ni hamu j'ha kuleka m'mb'hele ni kuj'ha pamonja ni Kristu, k'henu ambakyo ni kya thamani sanasana. 24 Ingawa, kubakila mu m'mb'hele obho nik'henu kya mhimu sana kwa ndabha j'ha muenga. 25 kwa kuj'ha niyele ni bhuhakika kwa ndabha j'ha e'le nimanyili nibhebakila nikuj'hendelela kuj'ha pamonja namu mwe bhoha, kwa ndabha j'ha maendeleo ni furaha j'ha muenga. 26 Na e'le libeleta furaha j'ha muenga ibhaha mwa kristu Yesu, kwa ndabha j'ha kuj'ha kwa nene yibekuyongeseka, kwa ndabha kuj'ha kwa nene kabhele pamonja namu. 27 Mwilondeka kutama maisha gha muenga mu mwenendo unofu ghwaghukayilonda injili j'lia Kristu. Mkhetayi mebhu ili nikahialayi kubhalanga au nikabelayi kuhiola, nip'helekai kuj'ha my'emili kinofu mu Roho yimonga. Natamani kup'eleka kuj'ha myele ni Roho yimonga, mkayikhomanela imani j'ha injili kwa pamonga. 28 msitisibhu ni k'henu kyokyok'hula kyakifwanyibhwa ni maadui bha muenga. Ey'e kwa bhene n'do ishara j'ha uharibifu. Bali kwa muenga n'do ishara j'ha bhwokovu kuh'oma kwa K'yara. kwa maana muenga mpelibhu kwa 29 ndabha j'ha Kristu, sio kumwamini tu, bali ni kutesibhwa pia kwa muene. 30 kwa maana muye ni ngondo y'elay'ela Kama kyamkayibhwene kwa nenga na mwip'eleka kuj'ha niyenabhu hata h'enu.