Sura ya 2
kayelayi kuye kupelibhwa n'teema mu Kristu. ikayelayi kuye ni faraja kuh'omela mu lugano lwa muene. ikayelayi kuye bhushirika bhwa Roho ikayelayi kuye rehema ni k'hesa. Kuikamilisyai, furaha j'ha nene kwa kunia mamonga mkayelaye ni lugano lumonga, mkayelayi pamonga mu Roho ni kuj'ha ni likusudi limonga. Mkatakuk'heta bwa bhubinafsi nilik'homo. Ikabelekuj'ha kwa bhunyenyekevu mkabhabhona bhangi kuj'ha bhanofu zaidi j'ha muenga. Kila mmonga bhinu akatakulanga tu mahitaji gha muene pasima, Bali alangai nighabhayinu. Muyelayi ni nia Kama j'ha ayeneyu Kristu Yesu. Inghawa muene n'do sawa ni Mungu. Lakini akajalilepi kuj'ha sawa ni Mungu ndo k'henu Kya kukamulana naku. B'hadala yiake, akiselisi muene. Atolili liumbo lya bhutumishi. Akakiliomisi mu mfano bhwa bhanadamu. Abhnekene mwanadamu. Muene akitengulili ni kuj'ha mtii hadi kufwa, kafwelelu ka n'salaba. H'enu basi K'yara an'tukuzili sana. Ampelili lihina lik'holo lalibeta kup'heta Kila lihina. 10 Ak'heti naha ili ndabha mu lihina lya Yesu Kila lifungumilu sharti li yinamayi. Mafungumilu gha bhayele kwa K'yara ni bhabhayela pa Nani pa lifu na pasi palifu. 11 Na ak'hetili naha ili ndabha Kila lumilu sharti limanyayi kuj'ha Yesu Kristu ndo bwana, kwa bhutukufu bhwa K'yara dadi yetu. 12 H'enu basi, bhaganwa bhangu Kama kyamuy'ed'ekela magono ghoha, sio tu, mu kuj'ha kwa nene lakini h'enu ndo zaidi sana hata nikabelayi kuj'ha nene, bhuwajikalayi bhwokovu bhwinu mwejihomu kwa kuhofela ni k'hutemeka. 13 kwa kuj'ha ni K'yara yaik'heta lihengu mugati mwinu ili kubhabhwezesya kunia ni kuk'heta mambo ghala ghaghakamfwanyi muene. 14 Muk'hetayi mambo ghoha bila mal'ombosi ni luk'hani. 15 Mkihetagi mebhu ili ndabha msil'ombosibhu ni kuj'ha bhana bha Mungu bhaaminifu bhabhalelikuya ni mal'ombosi. muk'hetayi mebhu ili ndabha muyelayi nuru j'ha dunia, mu kizazi Kya bhuasi ni bhuovu. 16 Muk'hemulayi sana lilobhi lya bhuzima I'll ndabha j'ha kutukusya ligono lya kristu. Kisha nibekumanya kuj'ha natophi lepi lubh'elu mebhwa Wala kuhenyeka mebhu. 17 Lakini hata Kama niyakiminibhwa Kama sadaka kunani pa dhabihu ni huduma j'ha imani j'hinu, nihobhoka, na nihobhoka pamonga namu mwe bhoha. 18 Kabhele ni muenga pia muhobhwiki, na mwihobhoka pamonga nani 19 Lakini nis'obhela mwa Bwana Yesu antumili Timotheo kwa j'homu karibuni ap'ha, ili ndabha nibhwesiyai kus'opibhwa n'teema panib'heta kumanya mambo ghinu. 20 Kwa kuj'ha niyedumu niyongi j'ha aye ni mtazamo Kama bhwamuene, j'ha aye ni nia j'ha bhukweli kwa ndabha j'ha muenga. 21 Bhangi bhoha ambabho nganibhatumilikwa j'homu bhilonda mambo gha bhene pasima tu, na sio mambo gha Kristu. 22 Lakini myimanyili thamani j'ha kwa muene kwa ndabha Kama muana kujainkanjanglila dadi munu ndo jinsi lyaatumiki pamonga nani mu injili. 23 Henu nitegemela kuntuma manyata pindi tu pa nibetakumanya k'heleku kuh'omela kwa nenga. 24 Lakini nibhuhakika mwa Bwana ku j'ha nene nemuene pia nibetakuhiela karibuni tu. 25 Lakini nibhwasya ni muhimu kunkerebhusya kwa nj'homu Epafrodito. Muene ndogo bhangu na mmbomba mbombo njangu na asikari njangu, mjumbe na n'tumishi njinu kwa ndabha j'ha mahitaji ghangu. 26 Kwa ndabha ayele ni bhuogha na anogheleghe kuj'ha pamonja namu mwebhona, kwa kuj'ha mwap'heliki kuj'ha ayele n'tamu. 27 Maana bhuhakika ayele n'tamu ap'hetenisi kiasi Kya kufwa. Lakini k'yara an'hurumiri, ni bhunofu obhu ukayelepi panani pa muene tu, lakini pia payele panani panenga, ili nikatayi kuj'ha nen'kebha panani pa bhukebha. 28 H'enu nikan'kerebhusya mu hangara j'ha jibhwesekana, ilipamwibetakumbona kabh'ele mkabhayi kuhoboka ni nene nibetakuj'ha nibhosibhu bhuogha. 29 Munkaribisiyagha Epafrodito pagati pa bwana kwa kahobhokelu koha. Mubhahesimu waghe bhana Kama muene. 30 kwa kuj'ha ayele kwa ndabha j'ha lihengu lya Kristu kwamba akan'biri kufwa. Akanj'hoghobhisi maisha gha muene ili kunitangitila nene na akabhomba mu kunihudumila nene kwa kuj'ha patali nani.