Sura ya 2
Henu ndo lazima tubhakayi kipaumbele nesu kwa ghala gha tughap'eliki, ili kwamba tusihidi kutengibhwa patali nayu Kwamana jhikajhiajhi ujumbe bhwabhulongilibhu ni malaika ndo halali, ni khila likosa ni uasi kupokela adhabu jhiene, tubetakubhwesya bhuli kujhepa kama tubetakulanga wokovu obho mbaha? —Bhwokovu ambabho kwanza bhwatangasibhu ni Bwana ni kuthibitishibhwa kwa tete ni bhala bhabhaup'eliki. K'yara kabhele abhuthibitishi kwa ishara, maajabu, ni kwa matendo mabhaha mbalimbali, ni kwa zawadi sya Roho Mtakatifu syaasigabhili kulengana ni mapenzi gha muene. K'yara abhubhekili lepi ulimwengu bhwabhwihida, ambabho tubetakulongelela habari syake, pasi pa mamlaka. Badala jhiake munu fulani ashuhudili mahali fulani akajobha, “Munu ndo niani, hata ubhwesiajhi kun'komboka? Au mwana ghwa munu, hata un'tunzayi? umbombili munu kujha n'debe kuliko malaika; umfwekili litaji lya utukufu ni litengu. (Zingatilayi: Malobhi agha, “Na umbekili panani pa mahengu gha mabhoko gha jhobhi.” ghajhelepi mu nakala sya muandi.) Ubhekili khila khenu pasi pa magolo gha jhobhi.” Henu K'yara abhekili khila khenu pasi pa munu. Alekilepi khenu kyokyoha khela ambakyo kyelepi pasi pa mueune. Lakini henu naha twilola lepi takona khila khenu kikajhelayi pasi pa muene. Hata naha, twilola ambajhe abhombiki kwa muda, pasi kuliko malaika—-Yesu, ambajhe, kwandabha jha malombosi gha muene ni kifo kya muene, afwekibhu litaji lya utukufu nilitengu. Henu naha kwa neema jha K'yara, Yesu abhonjili kifo kwa ndabha jha khila munu. 10 Jhajhele kinofu kujha K'yara, kwandabha khila khenu kijhele kwa ndabha jha muene, ni kupetela muene, alondekeghe kubhaleta bhana bhamehele mu bhutukufu, ni kwamba alondekeghe kubhomba kiongozi mu wokovu bhwa bhene kujha n'kamilifu kup'etela malombosi gha muene. 11 Kwandabha bhoha bhabhela jhola jhaibhe bhakfu ni bhala ambabho bhibekibhwa wakfu kwa K'yara ibhona lepi soni kubhakuta bhalongomunu. 12 Ijobhi, “Nibetakutangasya lihina lya jhobhi kwa bhalongobhangu, nibetakujhemba kuhusu bhebhe kuhoma mugati mu likusanyiku.” 13 Kabhele akajobha, “Nibetakukiera kup'etela muene.” Ni kabhele, “Langayi, apa nijhe ni bhana ambabho K'yara anipelili.” 14 Henu, kwa kujha bhanabha K'yara bhoha bhishiriki mb'el'e ni damu, kadhalika Yesu ashiriki fenu felafela, ili kwamba kupetela kifo akabhayi kundhohofisya jhola ambajhe ajhe ni mamlaka panani pa mauti, ambajhe ndo iblisi. 15 Ejhe jhajhele naha ili abhabhekayi huru bhala bhoha ambabho kup'etela hofu jha kifo bhaishili maisha gha bhene ghoha mu utumwa. 16 Kwa hakika malaika lepi bhabhakabhatangatila. Badala jhiake, akabhatangatila bhazao bha Abrahamu. 17 Henu, jhajhele lazima muene ajhelayi kama bhalongomunu mu njela syoha, ili abhuesiajhi kujha kuhani mbaha jhaajhe ni huruma ni mwaminifu kwa fenu fya K'yara, ni ili kwamba ajhelayi ni uwezo bhwa kupisya msamaha kwa dhambi sya bhanu. 18 Kwandabha Yesu muene atesibhu, ni kujaribibhwa, ajhe ni bhuwesu bhwa kubhatangatila bhala bhabhijaribibhwa.