Sura ya 3
Henu, bhalongo bhatakatifu, bhashiriki bha bhwitu bhwa kumbinguni mu mfikirilajhi Yesu, Mtume ghwa Kuhani Mbaha ghwa ukiri ghwa tete. Ajhele mwaminifu kwa K'yara jhaan'teuili, kama Musa kyaajhele mwaminifu kabhele mu nyumba jhioha jha K'yara. Kwa kujha Yesu abhalangibhu kujha ni litengu libhaha kuliko lyaajhenalu Musa, kwandabha jhola jha ijenga nyumba ibhalangibhwa kujha ni litengu libhaha kuliko nyumba jha muene. Kwa kujha khila nyumba jhijengibhwa ni munu fulani, lakini j'hola jha ijenga khila khenu ndo K'yara. Hakika Musa ajhele mwaminifu kama n'tumishi mu nyumba jhioha jha K'yara, akabhosya bhushuhuda kuhusu mambo ghaghibetakujobhibhwa wakati bhwawihida. Lakini Kristu ndo Muana mu bhusimamizi bhwa nyumba j'ha K'yara. Tete ndo nyumba j'ha muene kama twibetakukamulila manyata mu kwiamini ni fahari j'ha kwij'hiamini. Henu, ndo kama Roho Mtakatifu kyaijobha, “Lelu, kama wibetakup'eleka sauti jha muene, Usibhokheli muoyo bhwa j'hobhi kujha bhunonono kama Bhaisraeli kyabhakhetili mu uasi, mu wakati bhwa kujaribibhwa mu nyika. Obho bhwajhele wakati ambabho bhadadi jhinu bhaniniasili kwa kunighela, ni bhwakati, kwa miaka arobaini, bhabhuene matendo gha nene. 10 Henu nakihobhokili lepi kizazi e'khu. Najobhili, 'Bhij'hagha khila mara mu mioyo ghya bhene, na bhamanyilepi njela sya bhene. 11 Ndo kama vile kyandelapili mu hasira sya nene: bhibetalepi kujhingila mu raha jha nene.” 12 Mujhelayi bhaangalifu, ndongo, ili kwamba usihidi ukajha ni muoyo bhukonyofu bhwa kubelakukiera kwa mmonga bhinu, muoyo bhwa wibetakutola patali ni K'yara jhaajhele muomi. 13 Bhadala jhiake, mukihamasiajhi khila ligono khila mmonga ni njhinu, ili khila j'haj'hikutibhwa lelu mnoghelayi, ili kwamba mmonga bhinu asibhombekhi kuj'ha n'nonono kwa bhudesi bhwa dhambi. 14 Kwandabha tuj'hele bhashiriki bha Kristu ikajhiajhi tubetakukamulana ni bhuthabiti bhwitu kwa nghofu kwa muene kuhom kubhwandelu hadi kumwishu. 15 Kuhusu e'le limalili kujobhibhwa, “Lelu kama mwibetakujhipelekesya sauti jha muene, musijhibhombi mioyo ghya muenga kujha minonono, kama Bhaisraeli kyabhabhombili wakati bhwa uasi.” 16 Ndo bhaniani abhu bhabhamp'eliki K'yara ni kuasi? Bhajhelepi bhala bhoha ambabho Musa ajhele abhalonguisi kuhomela Misri? 17 Na bhaniani ambabho K'yara abhadadili kwa miaka arobaini? Sio pamonga ni bhala bhabhabhombili dhambi, ambabho mibhele ghya bhene ghyaghifuili ghyagonili mu jangwa? 18 Ndo bhaniani bhabhalapili K'yara kujha bhibetalepi kuj'hingila mu raha j'ha muene, kama bhalalepi ambabho bhabelikun'tii muene? 19 Twilola kujha bhabhwesililepi kuj'hingila mu raha j'ha muene kwandabha j'ha kutokukiera.