Sura ya 4
Henu twilondeka kujha makini ili kwamba kati jha muenga asijhi hata mmonga j'haibetakubhonekana kusindwa kufikila ahadi endelevu jha kujhingila mu lip'om'os'eku lya K'yara. Kwani tuj'hele ni habari jhinofu kuhusu p'omos'eku lya K'yara lyalyatangasibhu kwa tete kama Bhaisraeli kyabhaj'he nakhu, lakini ujumbe obhu ghwabhatangatili lepi bhala ambabho bhaup'eliki bila kuunganisya imani kwa e'lu. Kwa tete, ambabho tukyeriri-tete ndo miongoni bha bhabhibetakujhingila mu lela lip'omoseku, kama kyajhijobha, “Kama kyanilapili kwa ligoga lya nene, Bhibetalepi kujhingila mu lip'omos'eku lya nene.” Ajobhili e'le, ingabhwa mbombo syoha syaasitengenisi syajhele simalili kukamilika kuhomela kubhwandelu bhwa ulimwengu. Kwani amalili kujobha sehemu fulani kuhusu ligono lya saba, “K'yara ap'omos'iki ligono lya saba mu ghoha ghaabhombili.” Kabhele amali kujobha, “Bhibetalepi kujhingila mu lip'omos'eku kya nene.” Kwandabha ejhu, kuhomela lip'o'mos'eku lya K'yara lyakona ni akiba kwandabha jha baadhi kujhingila kwandabha jha kutokutii, K'yara abhekili kabhele ligono fulani jhajhikutibhwa, “Lelu.” Muene ajhongisi ligono e'le pa alongili kup'etela Daudi, ambajhe aj'hobhili kwa muda bhutari baada jha ghajobhibhu kubhwandelu, “Lelu kama mwibetakup'eleka sauti jha muene, musibhombi mioyo ghya muenga kujha minonono.” Kwani kama Yoshua abhapelili lip'omoseku, K'yara ngaalijobhililepi panani pa ligono l'enge. Henu kwakona kujha Sabato jha lip'om'os'eku jhajhitunzibhu kwandabha jha bhanu bha K'yara. 10 Kwani jhaijhingila mu lip'omoseku lya K'yara muene kabhele ap'om'osiki kutokana ni matendo gha muene, kama K'yara kya abhombili kwa ndabha jha muene. 11 Henu tujhelayi ni shauku jha kujhingila mu lip'om'oseku lela, ili kwamba asijhi jhaibetakubina mu aina jha uasi bhwa bhabhombili. 12 Kwa ndabha lilobhi lya K'yara likeka na lijhele ni nghofu na lijhele ni ukali kuliko bhupanga bhwobhuoha bhwabhunolibhu kubhele. Na wihoma haat kufikila kugabhwanyika kutenganisya nafsi ni roho, ni fiungo mu bhuboho. Na libhwesya kumanya fikra sya muoyo nia jhiake. 13 Kijhelepi kyakibhombiki kyakifighili pa mihu pa K'yara. Badala jhiake, khila khenu ndo dhahiri ni bhuasi kwa mihu gha mmonga ambajhe ndo lazima tupisiajhi hesabu. 14 Baadajhe kujha ni kuhani mbaha jhaajhingili mu mbingu, Yesu Mwana ghwa K'yara, kwa bhuimara tukamulilayi imani sya j'holu. 15 Kwa kujha tujhelepi ni kuhani mbaha ambajhe libhuesya lepi kuhisi ke'sa kwa ndabha jha bhudhaifu bhwa jhotu, lakini muene ambajhe kwa njela syoha ajhele ijaribibhwa kama tete, isipokujha muene ambajhe ajhelepi ni dhambi. 16 Na tuhidayi bila bhuogha mu kiti kya enzi kya neema, ili kwamba tujhambelelayi rehema ni kukabha neema jha kutusaidila wakati bhwa kalondekelu.