Sura ya 5
Kwani khila kuhani mbaha, jhaasalibhu kuhoma miongoni mwa bhanu, asalibhu kuj'hema badala jha bhene kwa fenu fyafihusiana ni K'yara, ili abhwesiajhi kupisya kwa pamonga jha dhambi. Ibhwesya kwishughulisya kwa bhololo ni bhajinga ni bhabhishi kwa kujha muene kabhele asyonghokibhu ni bhudhaifu. Kwandabha jha e'le, ajhe ni bhwajibu bhwa kuhomesya sadaka kwandabha jha dhambi sya muene kama kyaibhomba kwa dhambi sya bhanu. Na ajhelepi munu jhaitola litengu e'le, kwa ndabha jha muene, lakini badala jhiake, lazima akutibhwayi ni K'yara, kama kyaajhele Haruni. Hata Kristu akipelili lepi litengu muene kwa kwibheka muene kujha kuhani mbaha. Badala jhiake, K'yara ajobhili kwa muene, “Bhebhe ghwe mwanabhangu, lelu nijhele ne Dadijhu.” Ndo kama kyaijobha kabhele sehemu jhenge, “Bhebhe ndo kuhani milele baada jha mfumo bhwa Melkizedeki.” Wakati bhwa kipindi kya muene mu mb'ele, K'yara kwa mahosi, kwa muene jha ibhwesya kun'hokola mu kifo. Kwa ndabha jha bhunyenyekevu bhwa mueune kwa K'yara, ap'elekibhu. Ijapokujha ajhele muana, akimanyisi kutii kwa mambo ghaghan'tesisi. Akamilisibhu ni kwa nj'ela ejhe jhabhombiki kwa khila munu jha akan'kiera kujha sababu jha bhwokovu bhwa milele, 10 kwa kutengibhwa ni K'yara kama kuhani mbaha baada jha zamu jha Melkizeedeki. 11 Tujhe ni ghamehele gha kujobha kuhusu Yesu, lakini panonono kubhajhelesya kwa kujha muenga mwe bhololo bha kup'el'eka. 12 Ijapokujha kwa kipindi e'khe mlondekeghe kujha bhalimu, kabhele kujha ni umuhimu bhwa munu kubhamanyisya mafundisu gha awali gha kanuni sya lilobhi lya K'yara. Mwilonda lukama na sio kyakulya kinonono. 13 Kwa kujha jhejhioha jhainywa lukama luene ajhelepi ni bhuzoefu mu ujumbe bhwa haki, kwa kujha akona muana. 14 Kwa lubhafu l'ongi kyakulya kinonono ndo kya bhanu bhazima bhala ambabho kwa ndabha jha uzoefu bhwa bhene mu kutofautisya haki ni bhubhibhi bhafundisibhu kumanya linofu ni libhibhi.