Sura ya 6
Henu, tukalekayi kyatukimanyisi hoti kuhusu iyumbe bhwa Kristu, twilondeka kujha ni juhudi kulotela mu bhukomi, tusibheki kabhele misingi ghya toba kuhoma mu mahengu ghaghabeli kujha ni bhuoni ni imani kwa K'yara, bhwala misingi ghya mafundisu gha ubatisu, ni kubhabhekela mabhokho, bhufufuo bhwa bhafu, ni hukumu jha milele. Na twibetakukheta naha ikajhiaghe K'yara ibetakuruhusu. Kwa kujha jhibhwesekanalepi kwa bhala ambabho bhajhikabhili nuru awali, ambabho habhonjili kipawa kya kumbinguni, ni kubhombeka kujha bhashirika bha Roho Mtakatifu, ni ambabho bhabhonjili bhunofu bhwa lilobhi lya K'yara ni kwa nghofu sya wakati bhwawihida, ni kabhele bhakabina - jhibhwesekana lepi kubhakerebhusya kabhele mu toba. Ejhe ndo kwandabha bhan'sulubisi Mwana ghwa K'yara mara jha bhubhele kwa nafsi sya bhene, bhakamboka kujha khenu kya dhihaka pabhuaka. Kwa kujha ardhi jhajhipokili fula jhajhitonya mara kwa mara panani pa muene, ni kuhomesya mazao muhimu kwa abhu bhabhabhombili mahengu mu ardhi, ipokela baraka kuhoma kwa K'yara. Lakini ikajhiajhi jhihogola mifwa ni maghogho, ijhelepi kabhele thamani na ijhe mu hatari jha kulaanibhwa. Mwisho bhuake kuteketesibhwa. Japokujha twilongela naha, rafiki bhapenzi, twishawishibhwa ni mambo manofu ghaghakabhahusu muenga ni mambo ghaghihusu wokovu. 10 Kwa kujha K'yara dhalimu lepi ibetalepi kujhebhelela mahengu ghinu ni kwa bhupendo bhwa mubhulasili kwandabha jha lihina lya muene, kwa e'le mwabhatumikili bhaamini na mwakhona mkabhatumikila. 11 Na twinoghela nesu kujha khila mmonga bhinu abhwesiajhi kulasya bidii jhelajhela mpaka mwisho bhwa uhakika ujasiri. 12 Twilonda lepi mujhelayi bhololo, lakini mujhelayi bhafuasi bha bhala bhabhirithi ahadi kwandabha jha imani ni bhuvumilivu. 13 Kwa ndabha K'yara ampelili Abrahamu ahadi, alapili kwa nafsi jha muene, kwa kujha ngaalapili lepi kwa jhongi jhejhioha jhaajhe mbaha kuliko muene. 14 Ajobhili, “Bhukweli nibetakubariki na nibetakubhujhongesya bhuzao bhwa jhobhi nesu.” 15 Kwa njela ejhe, Abrahamu apokili khela kyaahidibhu baada jha kulendala kwa bhuvumilivu. 16 Ndabha mwanadamu ilapa kwa muene jha ajhele mbaha kuliko bhene, ni kwa bhene bhukomo bhwa mashindanu ghoha ndo kiapo kwa kughathibitisya. 17 Wakati K'yara aamuili kulasya kwa bhuasi nesu kwa bharithi bha ahadi kusudi lya muene linofu lyalibadilika lepi, alithibitisi kwa kiapu. 18 Abhombili naha ili kwa fenu fibhele fyafibela kubadilika, ambafyo mu efyo K'yara ibhwesyalepi kujobha bhudesi, tete jhatujhikhambelili hifadhi tubhwesiajhi kupelibhwa muoyo kukamulila kwa nghofu litumaini lyalibhekibhu palongolo pa jhotu. 19 Tujhe ni bhujasiri obho kama nanga jhajhisindamela ni jha kutegemela jha roho sya tete, ujasiri ambabho bhwijhingila sehemu jha mugati kumbele jha pazia. 20 Yesu ajhingili sehemu jhela kama mtangulizi ghwitu akamalayi kubhombeka kuhani mbaha hata milele baada jha utaratibu bhwa Melkizedeki.