Sura ya 8
Jhajhele naha Melkizedeki mfalme ghwa Salemu, Kuhani ghwa K'yara jhaajhele kunani, jhaabhonene ni Abrahamu ik'erebhuka kuhoma kubhakhoma bhafalme na ampelili. Abrahamu alimpa moja jha kumi jha khila khenu kya amalili kukiteka. Lihina lya muene “Melkizedeki” ndabha jhiake” mfalme ghwa haki” ni kabhele “mfalme ghwa Salemu” ambajhe ndo “mfalme ghwa amani.” Ajhelepi ni Dadijhe, ajhelepi ni nyinamunu, ajhelepi ni bhazazi ajhelepi ni mwanzo ghwa ligono wala mwishu ghwa maisha gha muene. Badala jhiake ibakila kuhani milele, kama mwana ghwa K'yara. Henu fikirilayi jinsi munu ojho kyaajhele mbaha. Mzazi ghwa j'hoto Abrahamu ampelili moja jha kumi jha fenu finofu fyaafitolili ku ngondo. Na bhuhakika lukholo kwa Bhalawi bhabhajhamb'elili ofisi sya kikuhani bhajhele ni amri kuhoma ku sheria kubhonganiya moja jha kumi kuhoma kwa bhanu, ambajho ndo, kuhoma kwa Bhaisraeli bhaj'hinu, pamonga ni kwamba bhene, kabhele, ndo lukholo kuhoma kwa Abrahamu. Lakini Melkizedeki, ambajhe ajhelepi ni lukholo kuhoma kwa Bhalawi ajhamb'elili moja jha kumi kuhoma kwa Abrahamu, na ambariki, muene ajhele ni ahadi. Apu j'hibelekelibhwalepi kwamba munu n'debe ibarikibhwa ni mbaha. Kwa lijambo e'le munu j'ha ij'hambelela moja j'ha kumi ibetakufwa ligono limonga, lakini kwa lijambo l'enge mjunu j'haapokili moja j'ha kumi kuhoma kwa Abrahamu akajhelekesibhwa kama kyajhiishi. Ni kwa namna jha kulongela, Lawi j'haaj'hambelili moja j'ha kumi, kabhele al'epili moja j'ha kumi kwa Abrahamu, 10 kwa ndabha Lawi ajhele mu fiuno fya dadimunu Abrahamu bho Melkizedeki abhonene ni Abrahamu. 11 Henu kama bhukamilifu bhwawesekene kup'elela bhukuhani bhwa Lawi, (naha pasi a muene bhanu bhij'hamb'elela sheria), kwaj'hele ni lihitaji leleku kwa kuhani j'hongi kutupuka baada jha mfumu ghwa Melkizedeki, na sio kukutibhwa baada jha mpangililu bhwa Haruni? 12 Henu bhukuhani bhukasanusibhuajhi, ijhelepibudi kabhele sheria nij'hiene kusanisibhwa. 13 Kwa mmonga ambajhe mambo agha jobhibhu kuhusu likabila l'enge, kuhoma kwa muene ajhelepi jhaadumuili mu madhabahu. 14 Henu ndo bhuasi kujha Bwana bhitu ahomili mu Yuda, likabila ambalyo Musa alitajilepi kuhusu makuhani. 15 Ni agha ghatwijobha ndo bhuasi kujha hasa jhikajhiaghe kuhani j'hongi ibetakuhomela kwa mfano ghwa Melkizedeki. 16 Kuhani ojho mpya sio mmonga ambajhe ajhele kuhani panani pa misingi ghya sheria syasihusiana ni bhuzao bhwa munu, lakini mu misingi ghya nghofu ghya maisha ghaghabhwesilepi khonangeka. 17 Mabadiliku agha ghishuhudila kuhusu muene: “Bhebhe ndo kuhani milele baada jha mfumo bhwa Melkizedeki.” 18 Kwa kujha amri jhaj'halongolili jhabhekibhu palubhafu kwandabha jhajhele dhaifu na j'hifwajheghe lepi. 19 Naha sheria j'habhombilepi kyokyoha kikamilifu. Isipokujha, kwajhele ni bhujasiri n'nofu kwa aghu tukan'hegela K'yara. 20 Ni bhujasiri obho bhunofu bhwahomili lepi bila kulongelelela kiapu, kwa e'le makuhani bhamana bhatolili lepi kiapu kyokyoha. 21 Lakini K'yara atolili kiapu bho ajobhili kuhusu Yesu, “Bwana alapili na ibetalepi kusanusya abhuasu gha muene.' bhebhe ndo kuhani milele.” 22 Kwa e'le Yesu kabhele ahidili kujha dhamana lya agano linofu. 23 Kwa hakika, kifo kizuila makuhani kuhudumu milele. Ej'he kwandabha bhaj'hele makuhani bhamehele mmonga baada jha j'hongi. 24 Lakini kwandabha Yesu iishi milele bhukuhani bhwa muene bhwikisanusya lepi. 25 Henu ni muene kabhele ibhwesya kwa ukamilifu kukamilisya kubhaokola bhabhakan'karibila K'yara kup'et'ela muene, kwa kujha muene iishi daima kwa kusoka kwa ndabha jha bhene. 26 Henu kuhani mbaha ghwa namna ejhe dhambi hatia, n'nofu, j'haatengibhu kuhoma kwa bhenye dhambi, na ajhele panani kuliko mbingu. 27 Muene ajhelepi ni bhuhitaji, mfano ghwa makuhani bhabhaha, kupisya dhabihu khila ligono, hoti kwa dhambi jha muene, ni baadajhe kwa dhambi sya bhanu. Abhombili naha mara jhimonga kwa bhoha, bho akihomisi muene. 28 Kwa sheria akabhasalanu bhadhaifu kujha makuhani bhabhaha, lakini lilobhi lya kiapu, lyalyahidili baada jha sheria, an'teuili Muana, jhaabhombiki kujha n'kamilifu milele.