Sura ya 8
Henu lijambo lya twijobha ndo e'le: tujhe ni kuhani mbaha jhaatamili pasi mu kibhoko kya kulia bhwa kiti kya enzi Kumbinguni. Muene ndo n'tumishi mu mahali patakatifu, lihema lya bhukweli ambalyo Bwana alibhekhili, sio munu jhejhioha ghwa kufwa. Kwa ndabha khila kuhani mbaha ibhekibhwa kuhomesya zawadi kwa dhabihu; kwa e'lu ni muhimu kujha ni khenu kya kuhomesya. Henu kama Kristu ajhele panani pa nchi, muene ngaajhelepi kuhani zaidi jha apu. Kwa kujha tayari bhala bhabhahomisi fipawa kulengana ni sheria. Bhahudumili khila ambakyo kyajhele nakala ni kivuli kya fenu fya kumbinguni, sabhwa kama Musa bho aonyibhu ni LK'yara bho ilonda kujenga lihema. “Langayi,” K'yaar akajobha, “kwamba tengenesiajhi khila khenu kul'engana ni muundo bhwa ulasibhu panani pa kidonda”. Lakini henu Kristu ajhamb'el'eli huduma jhinofu nesu kwandabha muene kabhele ndo mpatanishi bhwa liagano linofu, ambalyo limalikuimarisibhwa kwa ahadi jhinofu. Hivyo kama liagano lya kubhwandelu ngalibelikujha ni makosa, ndipo ngajhijhelepi haja jha kulonda liagano lya bhubhele. Kwa kujha wakati K'yara aghamanyili makosa kwa bhanu akajobha, “Langayi, magono ghihida, ijobha Bwana, wakati panibeta kutengenesya agano lipya, pamonga ni nyumba jha Israeli, ni nyumba jha Yuda. Libetalepi kujha kama agano lyanabhombili ni bha dadijhabhi ligono ambalyo nabhatolili kwa kibhoko kubhalongosya kuhoma nchi jha Misri. Kwa kujha bhajhendelili lepi mu liagano lya nene, ni nene nabhajali lepi kabhele, 'ijobha Bwana. 10 Kwa kujha e'lu ndo liagano nibetakubhomba mu nyumba jha Israeli baada jha magono aghu,' ijobha Bwana. 'nibetakubheka sheria sya jhoni mu mabhuasu gha bhene, na nibetakusilemba mu mioyo ghya bhene. Nibetakujha K'yara ghwa bhene, na bhene bhibetakujha bhanu bha nene. 11 Bhibetalepi kumanyisana khila mkonga ni jirani ghwa muene, ni khila mmonga ni ndongomunu, ni kujobha, “Ummanyayi Bwana,” naha bhoha bhibetakunimanya nene, kuhoma n'debe mpaka mbaha ghwa bhene. 12 Nahu nibetakulasya rehema kwa matendo gha bhene ghaghabelikujha gha haki, na nibetalepi kusikhomboka dhambi sya bhene kabhele.” 13 Kwa kujobha “Mpya,” alibhombili liagano lya kuanza kujha lilala. Ni e'lu ambalyo alitangasili kujha lilala lijhele tayari kuhoka.