Sura ya 9
Henu hata agano lya kubhwandelu lyalijhele ni sehemu jha ibada pa duniani apa ni taratibu sya ibada. Kwani mulihema kwajhele ni kichumba kyakaandalibhu, kuchumba kya kwibhala, pakutibhu mahali patakatifu. Mu lieneo l'ela pajheke ni kinara kya taa, meza ni mikate ghya wonyesho. Ni kumbele jha pazia lya bhubhele kwajhele ni kichumba kh'enge, pakutibhu mahali patakatifu nesu. Mwajhele ni madhabahu gha dhahabu kwa kufukizila uvumba. Kabhele mwajhele ni lisanduku lya agano, ambalyo lajhele lijhengibhu kwa dhahabu sitopo. Mugati mwajhele ni bakuli lya dhahabu lyalijhe ni manna, ndonga jha Haruni jhajhameli mat'ondo ni s'ela mbao sya maganga gha agano. Panani pa lisanduku lya agano maumbo jha maserafi gha utukufu kug'upika mababatilu gha bhene palongolo pa kiti kya upatanisu, ambakyo kwa henu twibhwesya lepi kujhelesya kwa kina. Baada jha fenu efe kujha fimaliku andalibhwa, Makuhani kawaida bhijhingila kichumba kya kwibhala kya lihema kuhomesya huduma sya bhene. Lakini kuhani mbaha ijhingila khela kichumba kya bhubhele muene mara jhimonga khila mwaka, ni bila kuleka kupisya dhabihu kwa ndabha jha muene binafsi, ni kwa dhambi sya bhanu bhabhasibhombili bila kusudila. Roho Mtakatifu ishuhudila kujha, njela jha mahali patakatifu nesu jhakona kufunulibhwa kwa fela lihema lela lya kubhwandelu lyakona lijhema. E'le ndo kielelesu kya muda obhu kwa henu. Fyoha zawadi ni dhabhihu ambafyo fihomesibhwa henu fibhuesya lepi kukamilisya dhamiri jhaiabudu. 10 Fyakula ni finywaji fiene fiunganisibhu kwa namna jha taratibu sya ibada jhakwisuka. Fyoha efe fyajhele taratibu sya mb'el'e fyaandalibhu hadi ihidajhi amri mpya jhajhibetakubhekibhwa mahali pa muene. 11 Kristu ahidili kama kuhani mbaha ghwa mambo manifu ambagho ghahidili. kup'etela ubhaha ni ukamilifu bhwa lihema libhaha ambajho jhabhombili lepi ni mabhoko gha bhanu, ambabho bhaulimwengu lepi obhu bhwabhubhombibhu. 12 lepi sio kwa damu jha mene ni litoli, bali kwa damu jha muene kujha Kristu ajhingili mahali patakatifu nesu mara jhimonga kwa khila mmonga ni kutuhakikishila ukombozi bhwa tete bhwa milele. 13 Kama kwa damu jha mene ni makambaku gha ng'ombi ni kunyunyisibhwa kwa malienge ghya lilobhi kati jha abhu bhabhabeli kujha kinofu bhatengibhu kwa K'yara ni kubhomba mibhele ghya bhene minofu, 14 Je nesu lepi damu jha Kristu ambajhe kup'etela Roho ghwa milele akwihomisi muene bila mawaa kwa K'yara, kusudi dhamiri sya tete kuhoma matendo mafu kun'tumikila K'yara jhaajhe muomi? 15 Kwa ndabha ejhu, Kristu ndo mjumbe ghwa agano jipya. Ejhe ndo sababu ambajho mauti jhibhalekili huru bhoha bhabhajhele bha agano lya kubhwandelu kuhoma mu hatia sya dhambi sya bhene, ili kwamba bhoha bhabhakutibhu ni K'yara bhabhwesiajhi kujhamb'el'ela ahadi jha urithi bhwa bhene bhwa milele. 16 Kama lijhele agano lyalisindamala, ndo lazima kuthibitishibhwa kwa kifo kya munu jhola jhaalibhombili. 17 Kwani agano libetakujha ni nghofu mahali kwihomela mauti kwa ndabha jhijhelepi nghofu wakati n'kolo kulibhomba akonaiishi. 18 Hivyo sio lela liagano lya kwanza lyabhakibhu bila damu. 19 Bho Musa ahomisi khila lilaghisu lya sheria kwa bhanu bhoha, atolili damu jha ng'ombi ni mene, pamonga ni masi, kutambala kidung'u ni hisopo, ni kubhanyunyisili gombo lyene ni bhanu bhoha. 20 Kisha ajobhili, “Ejhe ndo damu jha agano ambajho K'yara abhapelili amri kwa muenga”. 21 Mu hali j'helaj'hela, anyunyisili damu panani pa lihema ni fenu fyoha fyafyatumibhu kwa huduma jha ukuhani. 22 Ni kul'engana ni sheria, karibila khela khenu kitakasibhwa ni damu. Bila kujhitisya damu bhujhelepi msamaha. 23 Henu jhajhele lazima kujha nakala sya fenu fya kumbinguni sharti fisukibhwayi kwa ejhe dhabihu jha bhanyama. Hata nahu, fenu fya kumbinguni fyene filondekeghe kusukibhwa kwa ejhe dhabihu jhajhijhele bora nesu. 24 Kwani Kristu ajhingilepi mahali patakatifu nesu papabhombiki ni mabhoko, ambajho ndo nakala jha khenu halisi. Badala jhiake ajhingili mbingu jhiene, mahali ambapo henu ajhele, palongolo pa mihu gha K'yara kwandabha jha tete. 25 Ajhingili lepi kula kwandabha jha kwihomesya sadaka kwa ndabha jha muene mara kwa mara, kama kyaibhomba kuhani mbaha, ambajhe ijhingila mahali patakatifu nesu mwaka baada jha mwaka pamonga ni damu jha bhamana, 26 kama ejhu jhajhele bhukweli, basi ngajhijhele lazima kwa muene kutesibhwa mara simehele nesu kuhomela kubhuandelu kwa ulimwengu. Lakini henu ndo mara jhimonga hadi kumwishu bhwa miaka jhajhikifunuili kujibhosya dhambi kwa dhabihu jha muene. 27 Kama kyajhijhele kwa khila munu kufwa mara jhimonga, ni baada jha ejhu jhihida hukumu, 28 nahu ndo Kristu ni muene ambajhe ahomesibhu mara jhimonga kusibhosya dhambi sya bhamehele, ibetakuhomela mara jha bhubhele, sio kwa kusudila lya kushughulikila dhambi, bali kwa ukombozi kwa bhala bhabhakandendela kwa saburi.