Sura ya 10
Kwa fela sheria ndo kivuli kya mambo manofu ghaghihida, sio ghala ghaghajhele halisi. Sheria kamwe jhibhwesyalepi kubhakamilisya bhala ambabho bhabhakan'hegelela K'yara kwa nj'ela jha dhabihu selasela ambasyo makuhani bhajhendelili kupisya mwaka baada jha mwaka. Au kabhele dhabihu e'su ngasibhwesilepi kuleka kuhomesibhwa? Kwa kigezo ekhu bhabhiabudu, bhakajhelayi bhasukibhu mara jhimonga ngabhajhelepi ni bhutambuzi nesu bhwa dhambi. Bali mu dhabihu e'su kujha ni ukumbusho bhwa dhambi syasibhombiki mwaka baada jha mwaka. Kwa kujha jhibhwesekana lepi kwa damu jha mafahari ni mene kusibhosya dhambi. Bho Kristu ahidili pa duniani, ajobhili, “Mnogheleghe lepi matoleo au dhabihu, badala jhiake, mwaandele mb'ele kwa ndabha jha nene. Mwajhelepi ni thamani mu matolelu ghoha gha kukosibhwa au dhabihu kwa ndabha jha dhambi. Kisha akajobha, “Langayi, apu nibhomba mapenzi gha bhebhe, K'yara, kama kyajhilembibhu kunihusu nene mu gombo”. Ajobhili kama kyajhibhibhu panani apu: “Mnogheleghe lepi dhabihu, matolelu, au sadaka jha kukosibhwa kwa ndabha jha dhambi, bhwala ghwabhuene lepi furaha mugati mwa muene” dhabihu ambasyo sipisibhwa kulengana ni sheria. Kisha akajobha, “Langayi, nijhele apa nibhomba mapenzi gha jhobhi”. Asibhekili palubhafu taratibu ambasyo syajhele sya awali ili kusisindamalisya sela sya lukhombi. 10 Mu taratibu sya kubhuandu, tumalikutengibhwa kwa K'yara kwa mapenzi gha muene kupetela kwiokola kwa mbele gha Yesu Kristu mara jhimonga kwa nyakati syoha. 11 Bhukweli, khila kuhani ijhema kwa huduma ligono kwa ligono, ni kuhomesya dhabihu jhelejhela, ambajho, kwa fyofyoha, kamwe ngajhibhwesilepi kusibhosya dhambi. 12 Lakini baada jha Kristu kuhomesya dhabihu milele jhioha, atamili kibhoko kya kulia kya K'yara, 13 ilendela mpaka bhabhibhi bha muene bhasopibhwayi pasi ni kujha kiti kwandabha jha magolo gha muene. 14 Kwa kujha kwa njela jha litolelu limonga abhakamilisi milele bhala ambabho bhatengibhu ni K'yara. 15 Ni Roho Mtakatifu kabhele ishuhudila kwa tete. Kwa kujha kubhuandu ajobhili, 16 “Ele ndo agano ambalyo nibetakulibhomba pamonga nabhu baada jha magono aghu; ijobha Bwana: nibetakubheka sheria syangu mugati mu mioyo ghya bhene, ni kusil'emba mu luhala lwa bhene”. 17 Kisha akajobha, “Bhibetalepi kusikhomboka kabhele mafu”. 18 Henu mahali papajhele ni msamaha kwa abha, sijhelepi kabhele dhabihu jhojhioha kwa ndabha jha dhambi. 19 Henu, ndongo, tujhe ni bhujasiri bhwa kujhingila mahali patakatifu nesu kwa damu jha Yesu. 20 Ejhu ndo njela ambajho ajhidenduili kwandabha jha tete kwa njela jha mb'el'e bhwa muene, mpya ni bhuomi jhajhip'eta mu pazia. 21 Kwandabha tujhe ni kuhani mbaha panani pa nyumba jha K'yara, 22 na tun'hegelelajhi kwa muoyo bhwa kweli mu bhutimilifu bhwa uhakika bhwa imani tukajhelayi ni mioyo jhajhinyunyisibhu kinofu kuhoma bhuovu bhwa dhamiri ni kujha ni mibhele ghitu ghyaghisukibhu kwa masi manofu. 23 Basi na tukamulilayi kwa uthabiti mu liungamo lya ujasiri bhwa litumaini lya jhotu, bila kwisanusya, kwa ndabha K'yara jhaahidi ndo mwaminifu. 24 Na tujhongesiajhi kutafakari namna jha kumpela muoyo khila mmonga kugana ni matendo manofu. 25 Na tusileki kwibhonganiya pamonga kama kyabhibhomba bhamana. Badala jhiake kupelana muoyo khila mmonga nesu ni nesu, kama kyamwibhona ligono lihegelela. 26 Kama tukabhombayi makusudi kujhendelela kubhomba dhambi baada jha kujha tupokili elimu jha bhukweli, Dhabihu jhenge jha dhambi jhisiala lepi kabhele. 27 Badala jhiake, lijhele litarajilu pasima lya hukumu jha kutisya, ni bhukali bhwa muoto ambabho bhwibetakubhanyanya bhabhibhi bha K'yara. 28 Jhejhioha jhaajhibelili sheria jha Musa ifwa bila rehema palongolo pa ushuhuda bhwa mashahidi bhabhele au bhadatu. 29 kiwango khelekhu nesu kya adhabu ambakyo wifikiri kilondeka kwa kila mmonga ambajhe an'dharauwili mwana ghwa K'yara, jhejhioha jha aj'hibhombili damu jha agano kama khenu kyakibelikujha kitakatifu, damu ambajho ajhibhekili bhakfu kwa K'yara - jhejhioha ambajhe andighili Roho ghwa neema? 30 Kwa kujha tumanyili mmonga ambajhe ajobhili, “Kisasi kya nene, nibetakulepa”. Na kabhele, “Bwana ibetakubhahukumu bhanu bha muene”. 31 Ni lijambo lya kutisya munu kubinila mu mabhokho gha K'yara jhaajhe muomi! 32 Lakini khombokayi magono ghaghalotili, khombokayi magono ghaghalotili, baada jha kusopibhwa kwa muenga nuru, ni namna jheleku mwabhwesisi kusindamala malombosi makali. 33 Mwabhekibhu bhuasi mu dhihaka jha malighu ni malombosi, na mwajhela bhashiriki pamonga ni bhala bhabhap'etili mal'ombosi kama aghu. 34 Kwa kujha mwajhele ni muoyo ghwa k'e'sa kwa abhu bhabhajhele bhafungwa, na mwajhambelili kwa kuhobhoka adhabu jha urithi bhwa jhomu, mmanyayi kujha mwebhene mwajhele ni bhurithi bhunofu ni bhwakudumu milele. 35 Henu msibhutaghi bhujasiri bhu jhomu, bhwabhujhele ni zawadi mbaha. 36 Kwa kujha mwilonda bhuvumilivu, ili kwamba mubhwesiajhi kupokela ambakyo K'yara akihidi, baada jha kujha mumalikughabhomba mapenzi gha muene. 37 Kwa kujha baada jha lukhombi padebe, mmonga jhaihida, ibetakuhida hakika ni ibetalepi kukabheka. 38 Jhaajhe ni haki kwa nene ibetakuishi kwa imani. Kama ibetakukerebhuka kumbele nibetalepi kun'hobhokela muene.” 39 Lakini tete sio kama bhala bhabhikerebhuka kumbela kwa kujhangamila. Badala jhiake, tete ndo baadhi jha bhala twatujhele ni imani jha kusilenda roho sya j'hotu.