Sura ya 11
Henu imani ndo hakika j'haajhe najhu munu bhwakati pailonda khenu fulani kwa bhujasiri. Ndo hakika jha khenu ambakyo kakona kubhonekana. Kwandabha ejhe bhakhokho bhitu bhathibitiki kwa imani jha bhene. Kwa imani tumanyili kujha ulimwengu bhwabhombiki kwa amri jha K'yara, ili kujha khila kyakibhonekana kyatengenesibhu lepi kufwatana ni fenu ambafyo fibhonekeneghe. Jhajhele kwa ndabha jha imani kujha Habili ampisili K'yara sadaka jhajhilondeka kuliko kya abhombili Kaini. Jhajhele kwa ndabha ejhe kujha atufibhu kujha ndo jhajhele ni haki. K'yara an'tufisi kwandabha jha zawadi syaaletili. Kwandabha ejhu, Habili bado ijobha, ingabhwa afuili. Jhajhele kwa imani kujha Enoko atolibhu kunani na abhwene lepi mauti. “Abhonekenelepi, kwandabha K'yara an'tolili” kwa fela jhajobhibhu panani pa muene kujha ampendisi K'yara kabla jha kutolibhwa kunani. Bila imani jhibhwesekanalepi kumpendesya K'yara, kwa kujha jhaakumanyisya kwa K'yara lazima akierajhi kujha K'yara itama ni kabhele akabhapela zawadi bhala bhabhakan'kesya. Jhajhele kwa imani kujha Nuhu, ajhele aonyibhu ni K'yara kuhusiana ni mambo ambagho ghabhonekene lepi, kwa litengu lya ki K'yara atengenisi safina kwandabha jha kujhiokola familia jha muene. Kwa kubhomba naha, abhuhukumuili bhulimwengu ni kujha mrithi bhwa haki ambajho jhihida kup'ete'ela imani. Jhajhele kwa imani kujha Ibrahimu, bho akutibhu ajhedekili ni kulota mahali ambapo alondekegha kujhamb'el'ela kama bhurithi. Ahomili bila kumanya mahali paloki pa aloteghe. Jhajhele kwa imani kujha atamili mu nchi jha ahadi kama n'hesya. Atamili mu mahema pamonga ni Isaka ni Yakobo, bharithi bhajhi ni bha ahadi jhelajhela. 10 Ejhe kwandabha ategemeleghe kukabha mji ambabho n'kolo kuubuni ni njengaji ghwa muene ngaajhele K'yara. 11 Jhajhele kwa imani kujha Ibrahimu, ni Sara muene bhapokili nghofu jha kutonga mimba ingabhwa bhajhele bhaseya nesu kwa ndabha bhambwene K'yara kujha mwaminifu, ambajhe abhaahadili muana n'gosi. 12 Henu kabhele kuhoma kwa munu ojhu mmonga ambajhe akaribileghe kufwa bhakahogoleka bhana bhabhabhalangiki lepi. Bhajhele bhamehele kama matondo gha nani na bhamehele kama mbeyu sya n'sanga mu ndema bhwa bahari. 13 Abho bhoha bhafuili mu imani bila kupokela hadi jhejhioha jhela. Isipokujha, bhakajha bhasibhwene ni kusihegelela kwa patali, bhajhedekili kujha bhajhele bhahesya ni bhap'eta njela panani pa nchi. 14 Kwa bhala bhabhijobha mambo kama agha bhibheka bayana kujha bhilonda nchi jha bhene. 15 Bhukweli, kama ngabhajhele bhifikilila nchi ambajho bhahomili, ngabhajhele ni nafasi jha kukerebhuka. 16 Lakini kama kyajhijhele, bhinoghela nchi jhajhijhele kinofu, ambajho ndo jha kumbinguni. Henu K'yara ibhonalepi soni kukutibhwa K'yara ghwa bhene, kwa kujha bhatayarisi mji kwandabha jha bhene. 17 Jhajhele kwa imani kujha Ibrahimu baada jha kujaribibhwa, ambosili Isaka. Ndo muene ambajhe ajhijhopelili kwa kuhobhokela ahadi, ambosili mwana munu ghwa pekee, 18 ambajhee panani pa muene jhajobhibhu, “Kuhoma kwa Isaka uzao bhwa bhebhe wibetakutibhwa.” 19 Ibrahimu amanyili kujha K'yara ajhele ni bhuwesu bhwa kumfufula Isaka kuhoma kwa bhafu ni kulongela kwa lugha jha maumbo, an'njambelili. 20 Jhajhele kwa imani ni kujha Isaka ambariki Yakobo ni Esau kuhusu mambo ghaghihida. 21 Jhajhele kwa imani tu Yakobo bhoajhele mu hali jha kufwa, ambariki khila mmonga ghwa bhana bha Yusufu. Yakobo aabuduili, ajheghemili panani pa ndonga jha muene. 22 Jhajhele kwa imani kujha Yusufu bhwakati bhwa muene bhwa mwishu bhoakaribili, ajobhili juu jha kubhoka kwa bhana bha Israeli Misri ni kubhalaghisya kutola pamonga ni mifupa ghya muene. 23 Jjhajhele kwa imani kujha Musa, bho ahogoliki, afighibhu kwa miesi midatu ni bhazazi bha muene kwa ndabha bhambwene kujha ndo muana n'debe jha ajhele n'nofu, na bhatishiki lepi ni amri jha mfalme. 24 Jhajhele kwa imani kujha Musa paibeta kujha munu mzima, abelili kukutibhwa muana ghwa mwali Farao. 25 Badala jhiake, ahaguili kushiriki malombosi pamonga ni bhanu bha K'yara badala jha kuhobhokela anasa sya dhambi lukhombi. 26 Afikilileghe soni jha kun'kesya Kristu kujha ndo utajiri mbaha kuliko hazina sya Misri kwa ndabha akasisi mihu gha muene mu zawadi sya wakati bhwa muene bhwawihida. 27 Jhajhele kwa imani kujha Musa abhokili Misri. Atililepi ligoga lya mfalme, kwa kujha asindemela kwa kulanga kwa jhaabhonekeneghe lepi. 28 Jhajhele kwa imani kujha ajhikamuili pasaka ni kunyunyizila damu, illi kwamba wiharibiajhi bhwa jhaahogoliki bhwa kubhuandu asibhuasi kubhakamula bhahogolanu bhakubhuandu bha kigosi bha Israeli. 29 Jhajhele kwa imani kujha bhibetakulobhoka mu bahari jha shamu kama pandema. Bho bhamisri bhikitanga kulobhoka, bhajhibhisibhu. 30 Jhajhele kwa imani kujha lubhomba lwa Yeriko bhwabinili pasi, baada jha kubhusyongoka kwa magono saba. 31 Jhajhele kwa imani kujha Rahabu kahaba jhola ajhangamililepi pamonga ni bhala ambabho bhajhelepi bhatiifu, kwandabha ajhele abhapokili bhapelelezi ni kubhabheka panofu. 32 Na nijobhayi kiki nesu? Ndabha muda bhwitosya lepi kupanga gha Gideoni, Barak, Samsoni, Yeftha, Daudi, Samweli ni sya manabii, 33 ambabho kup'et'ela imani bhasitobhisi falme, bhabhombi haki, na bhajhambelili ahadi. Bhafidendili misingi ghya simba, 34 bhasimisi nghofu sya muoto, bhajhepili ncha jha bhupanga bhaponyesibhu kuhoma mu matamu, bhajhele mashujaa mu ngondo, na bhasababisi majeshi mahesya kukhambela. 35 Bhadala bhajhambelili bhafu bhabhene kwa njela jha bhufufuo. Bhamana bhatesibhu, bila kujhendekela kulekibhwa huru ili kwamba bhabhwesiajhi kukabha bhuzoefu nesu. 36 Bhamana bhatesibhu kwa kujimulibhwa ni kutobhibhwa, naam, hata bhamana kufungibhwa ni kusopibhwa mu magereza. 37 Bhatumalibhu maganga. Bhadumulibhu fipandi kwa misumenu. Bhakhomibhu kwa bhupanga. Bhalotili kwa ngosi sya likondoo ni ngosi sya mene bhajhele bhahitaji, bhajhendelili mu maumifu ni kukhetibhwa mabhibhi 38 (ambagho ulimwengu ulondekeghelepi kujha naghu), bhalolod'ek'eghe mu nyika, fidonda, mu mapango ni mumal'ende gha bhud'opi. 39 Ingabhwa bhanu bhoha abha bhajhedekelibhu ni K'yara kwandabha jha imani jha bhene, bhajhamb'elili lepi kya bhaahidibhu. 40 K'yara alongolili kutup'ela khenu kya kuj'hele bora, ili kwamba bila tete ngabhabhwesilepi kukamilisibhwa.