Sura ya 12
Henu, kwa kujha tusyonghokibhu ni libhengu libhaha lya mashahidi na tutaghayi khila khenu kyakikatujhele mela pamonga ni dhambi ambajho jhikatusyonghoka kwa bhujhojhofu. Tujumbayi lubhelu kwa saburi mu masindanu ghaghabhekibhu palongolo pa jhoto. Tughalasijhi mihu gha jhotu kwa Yesu, jhaajhele mwanzilishi ni n'kolo kutimisya imani jha jhotu ambajhe kwa ndabha jha kuhobhoka jhaabhekibhu palongolo pa muene asindamela nsalaba ajhijimuili soni jha muene, na atamili pasi kibhoko kya kulia kya kiti kya enzi kya K'yara. Ndabha mun'tafakariajhi muene jha asindamele malobhi gha kudadisya kuhoma kwa bhenye dhambi, dhidi jha muene ili kwamba musihidi mkatonda au kusirika mioyo ghya muenga. Mlombosibhu lepi au kutesibhwa mwisindana ni dhambi kiasi kya kumalikibhwa damu. Kabhele mujhebhelili kule kupelibhwa muoyo ambako kukabhalasya kama bhana bhakigosi: “Mwanabhangu, usighatoli kwa bhujhojhofu makerebhukilu gha Bwana, bhwala usikati tamaa pawirekebisibhwa ni muene.” Kwa kujha Bwana akan'kerebhukila jhejhioha ambajhe an'ganilu, ni kun'tobha khila muana ambajhe akan'jhamb'el'ela. Sindamalayi majaribu kama kukerebhukibhwa. K'yara ishughulika namu kama kyaishughulika ni bhana, ndabha muana jholekhu ambajhe dadijhe ibhwesyalepi kun'kerebhukila? Lakini kama kujhelepi kukerebhukibhwa, ambako tete twebhoha twishiriki, basi muenga haramu na sio bhanamunu. Zaidi jha ghoha, twajhele ni bha dadijhitu kidunia bhakutukerukila, na twabhaheshimuili. Je jhikatulondeka lepi nesu kun'tii Dadi ghwa kiroho ni kutama? 10 Kwa hakika bha dadi jhitu bhatutobhili kwa miaka midebe kama kyajhabhonekene kinofu kwa bhene, lakini K'yara ikatutobha kwa faida jha tete ili tushirikiajhi bhutakatifu bhwa muene. Ijhelepi adhabu jha jhifurahisya kwa bhwakati obhu. 11 Jhijha ni maumifu. Hata naha, baadajhe jhihogola litunda lya amani jha utauwa kwa bhala bhabhamanyisibhu nakhu. 12 Henu mujhinulayi mabhoko gha ghatepetili ni kubhomba mafugumilu ghinu ghaghajhele dhaifu kujha ghaghajhele ni nghofu kabhele; 13 Munyosiaghe map'etelu gha njayu sya muenga, ili kwamba jhejhioha jhaajhe ndemefu ibetalepi kulongosibhwa mu kujhesibhwa lakini abhwesyajhi kuponyesibhwa. 14 Mulondayi amani ni bhanu bhoha, ni kabhele utakatifu ambabho bila obhu ajhelepi jhaibeta kumbona Bwana. 15 Mujhiaghe bhaangalifu ili kwamba asijhi jhaibeta kubhekibhwa patali ni neema jha K'yara, ni kabhele lisihidi lishina lya bhuchungu lyalibetakutuka ni kusababisya malombosi ni kusitula bhamana. 16 Mulangajhi kujha ijhelepi zinaa au munu jha abeli kujha mtauwa kama vile Esau, ambajhe kwa ndabha jha mlo umonga ahemelisi haki jha muene jha kuhogoleka. 17 Kwa kujha mumanyili kujha baadajhe, bho inoghela kurithi baraka, abelekelibhu, kwa ndabha akabhilepi fursa jha kutubu pamonga ni dadi munu, hata ingawa alondili nesu kwa mahosi. 18 Kwa kujha mwahidililepi mu kidonda ambakyo kibhwesya kukamulibhwa, kidonda kya kijhaka muoto, ngisi, kudumulibhwa muoyo ni mb'elu. 19 Mwahidilepi kwa njueghu sya tarumbeta, au kwa malobhi ghaghitokana ni njueghu ambajho jhasababisi khila bhabhap'eliki bhasisomi lilobhi lyolyoha lelakujobhibhwa kwa bhene. 20 Kwa kujha bhabhwesilepi kusindamala khela kyakyaamulibhu: “Ikajhiajhi hata mnyama jha ikamula kidonda, lazima atobhibhwayi kwa maganga.” 21 Ghakutisya nesu gha aghabhuene Musa ajobhili, “Nitilili nesu kiasi kya kujhoghaniki”. 22 Badala jhiake, muhidili pa kidonda Sayuni ni mu mji bhwa K'yara jha ajhe muomi, Yerusalemu jha kumbinguni, ni kwa malaika elfu kumi bhabhisherekela. 23 Muhidili mu lukhomanu lya bhahogolenu bha kubhwandelu bhoha bhabhasajilibhu kumbinguni, kwa K'yara hakimu ghwa bhoha, ni roho sya bhatakatifu ambabho bhakamilisibhu. 24 Muhidili kwa Yesu mpatanisi bhwa agano lipya, ni kwa damu jhajhinyunyisibhu ambajho jhijobha manofu matopu kuliko damu jha Habili. 25 Langayi usihidi ukambela mmonga ambajhe ijobha. Kwa kujha kama bhajhepilepi pabhambelili mmonga jha abhaonyili paduniani, kwa bhukweli tubetalepi kujhepa ikajhiajhi tubeta kusanuka patali kuhoma kwa jhola jha ikatuonya kuhoma kummbinguni. 26 Kwa bhwakati obhu sauti jha muene jhahugunisi dunia. Lakini henu ahaidi ni kujobha, “Jhakona mara jhenge kabhele nibetalepi kuhugusya dunia jhiene, bali ni mbingu kabhele.” 27 Malobhi agha, “Mara jhimonga kabhele,” jhilasya kubhosibhwa kwa fenu fela kabhele fyafilendemesya, efe ndo fenu fela ambavyo fibhombibhu, ili kwamba fenu fela fyafilendemesyalepi fibakilayi. 28 Henu, tujhamb'el'elejhi bhufalme ambabho bhwilendemesya lepi, tuhobhokayi mu hali jha kumwabudu K'yara kwa kujhedekela pamonga ni kutangulila kwa e'khu, 29 Kwa ndabha K'yara ghwa jhotu ndo muoto bhwa wilya.