Sura ya 13
Basi luganu lwa ndongo na bhujhendelelajhi. Musijhebheleli kubhakaribisya bhahesya, ndabha kwa kubhomba naha baadhi bhibetakujha bhabhakaribisi malaika bila kumanya. Mubhakhombokayi bhoha bhabhajhele mu ligereza, kana kwamba mwajhenabhu mwebhoha khola pamonga nahbu, in kama mibhele ghya muenga jhabhombibhu kama bhene. Basi ndobho na jhiheshimibhwayi ni bhoha ni basi kitala kya ndobho kibhombekayi kujha kinofu, kwandabha K'yara ibetakubhahukumula bhaasherati ni bhazinzi. Basi njela sya jhomu sya maisha sijhelayi huru mu luganu kwa hela. Mujhelayi nwiiridhika ni fenu fyamujha nafu, kwani K'yara muene ajobhili, “Nibetalepi kubhaleka muenga kamwe, bhwala kubhasepeteka muenga.” Basi tulidhikajhi ili tujhobhayi kwa bhujasiri, “Bwana ndo n'saidizi ghwangu; Nibetalepi kutila. Mwanadamu ibhwesya kunikheta kiki?” Mubhafikililayi bhala bhabhalonguisi, bhala bhalongelili lilobhi lya K'yara kwa muenga, na mukhombokayi matokeo ghya kagendelu kya bhene; mujhesiajhi imani sya bhene. Yesu Kristu ndo muene golo, lelu, ni hata milele. Usihidi ukalongosibhwa ni mafundisu mbalimbali gha kihesya kwani kinofu kwamba muoyo bhujengibhuajhi ni neema, na sio kwa sheria kuhusu kyakulya aghu ghibetalepi kubhatangatila bhala bhabhiishi kwa aghu. 10 Tujhe ni madhabahu ambagho bhala bhabhitumikila mugati mu hekalu bhajhelepi ni haki jha kulya. 11 Kwa kujha damu jha bhanyama, syasyapisibhu dhabihu kwa ndabha jha dhambi, jhaletibhu kwa kuhani mbaha mugati mu sehemu takatifu, lakini mibhele ghya bhene ghyanyanyibhu kwibhala ni muene atesibhu kwibhala ku likambi. 12 Henu, kabhele Yesu nu muene atesibhu kwibhala mu lango lya mji, ili kwamba kubheka bhakfu bhanu kwa K'yara kup'etela damu jha muene. 13 Na henu, tubhoki kwa muene kwibhala pa kambi, khoni tusip'endili fedheha sya muene. 14 Kwani tujhelepi ni makao gha kudumu mu mji obho. Badala jhiake tulondayi mji ambabho bhwihida. 15 Kup'et'ela Yesu mwilond'eka mara kwa mara kwihomesya sadaka jha kun'tukusya K'yara, kun'tufya kujha litunda lya milomo ghya jholo likiliajhi lihina lya muene. 16 Na usijhebhelili kubhomba manofu ni kutangatilana jhomu kwa jhomu, kwandabha kwa sadaka, kama ejhu ndo K'yara ndo akajhilonda nesu. 17 Mutiiajhi ni kwishughulisya kwa bhalongosi bha muenga, kwandabha jha nafsi sya muenga, kama bhala bhabhibeta kupisya hesabu. Mutiajhi ili kwamba bhalongosi bhinu bhabhwesiajhi kubhatunza kwa furaha, na sio bhikilombosya ambajho jhibeta lepi kubhatangatila. 18 Tusomayi, kwandabha tujhe ni dhamira jhinofu, twinoghela kuishi maisha gha kuheshimibhwa mu mambo ghoha. 19 Ni muenga mwebhoha nikabhapela muoyo nesu mubhombayi naha, ili kwamba nibhwesiajhi kukerebhuka kwa muenga henu naha. 20 Henu K'yara ghwa amani, ambajhe abhaletili kabhele kuhoma kwa bhafu mchungaji mbaha ghwa kondoo, Bwana bhitu Yesu, kwa damu jha agano lya milele, 21 Ibetakubhapela bhuweso bhwa khila lijambo linofu kubhomba mapenzi gha muene, ibhomba mbombo mugati mwa tete jhajhijhele kinofu jha kuhobhokesya pamihu pa muene, kup'et'ela Yesu Kristu, kwa muene bhijhelayi utukufu milele ni milele. Amina. 22 Henu nikupela muoyo, ndongo, kutolelana ni lilobhi lya kupelana muoyo ambalyo kwa bhufupi nalilembili kwa muenga. 23 Manyayi kujha ndongobhitu Timotheo alekesibhu huru, ambajhe pamonga ni muene nibetakubhabhona kama ibetakuhida henu naha. 24 Ponesiajhi bhalongosi bha jhobhi bhoha ni bhaamini bhoha. Bhala bhabhihomela Italia bhikuponesya. 25 Ni neema jhijhiaghe kwa muenga mwebhoha.