Waraka wa Yakobo
Sura ya 1
Yakobo n'tumwa ghwa K'yara ni ghwa Bwana Yesu Kristu kwa makabila kumi ni mabhele ghaghatabhwanyiki, salaam. Mubhalangayi kujha ni furaha nesu bhalongo bhangu, pamwip'eta mu malombosi agha ni agha, mkamanyayi kujha kujaribibhwa kwa imani jha muenga jhikabhapela bhuvumilivu. Mubhulekayi bhuvumilivu ujhikamilisiajhi mbombo jha muene, kwamba mubhwesiajhi kukomala kinofu, bila kup'ongh'okibhwa mu lyolyoha. Lakini kama munu kati jha muenga ilonda hekima ajhisokayi kuhoma kwa K'yara ambajhe ipisya kwa bhunofu ni bila kujhwangila kwa bhanu bhabhakan'soka, ni kubhap, ela hekima. Lakini sokayi kwa imani bila bhuogha kwa kujha jhaajhe ni kubheka shaka ndo kama manyegha mu bahari ghitolibhwa ni mp'ongo khoni ni okhu. Kwa hakika munu ojhu asifikiriri kwamba ibetakujhop'elibhwa liombi lya muene kuhoma kwa Bwana; munu ojho ajhe ni nia sibhele: imaralepi mu njela sya muene syoha. Bhalongo bhangu bhab'onji bhitondeka kwifuna mu kujhema kwa muene kunani, 10 Bhwakati bhobhuobhu ndongo tajiri mu bhunyenyekefu bhwa muene kwa ndabha ibetakubhoka kama liua lya kondeni mu n'gonda lya ip'eta. 11 Lijobha lihoma ni joto lya kulalisya kujhomesya mimea, ni maua ghijhoma ghibina ni unofu bhuake bhwifwa. Fefuefu bhanu matajiri bhibetakuchakala pagati mu mbombo sya bhene. 12 Abarikibhu munujhola jhaisindamala majaribu, kwa kujha baada jha kushinda lijaribu e'lu, ibetakujhamb'elela litaji lya uzima, ambajho jhiahidibhu kwa bhala bhabhan'ganili K'yara. 13 Munu jhajhioha ilondekalepi, kujobha paijaribibhwa, “Lijaribu e'le lihomela kwa K'yara.” Kwandabha K'yara ijaribibibhwa lepi ni uovu, ni K'yara muene akan'jaribu jhejhioha. 14 Khila munu ijaribibhwa ni tamaa sya muene sibhibhi syasikan'shawishi ni kumfuta patali. 15 Ndiponbaada jha tamaa jha dhambi kup'etenda luleme dhambi jhihogoleka, ni baada jha dhambi kukomala kinofu, jhimalikila mu mauti. 16 Bhalango bhangu bhapendwa, msikofibhu. 17 Khilanzawadi jhajhele jhinofu ni khila zawadi jhajhikamilifu jhihomela kunani, jhiselela pasi kuhoma kwa Dadi ghwa nuru. Kabhele ibadilikalepi kama kivuli kyakibadilika. 18 K'yara atusalili kutusalili kutupela tete uzima kwa lilobhi lya bhukueli, ili kwamba tubhwesiajhi kujha kama uzao bhwa kuanza miongoni mwa fiumbe fya muene. 19 Mumanyili e'le bhalongo bhangu bhaganwa, khila mmonga ilondeka kujha njojhofu ghwa kup'eteka na sio njojhofu ghwa kulongela bhwala kudada, 20 kwa kujha ligoga lya mwanadamu libhwesyalepi kubhomba mbombo jha K'yara. 21 Henu mubhekayi patali uchafu bhwa dhambi ni bhubhibhi bhuoha bhwabhujhele mahali poha, ni kwa bhunyenyekevu mulijhambolelayi lilobhi lyalipandibhu mugati mwa muenga, ambalyo lijhele ni bhuwesu bhwa kuokola roho sya muenga. 22 Mulitiajhi lilobhi, msilipeleki tu mwikikifya nafsi sya jhomu mwibhene. 23 Kwa kujha kama jhehioha jhaakalipeleka lilobhi bila kulibhonibela mbombo ndo sabhwa ni munu jhaikilola pamihu pa muene halisi mu kiibho. 24 Ikitathimini pamihu pa muene, na ikwilotela ni baada jha muda udebe ijhebhelela kyaiwaningana. 25 Bali munu jhola jha ikilanga kwa uangalifu bhwa sheria kamili sheria jha uhuru, ni kujhendelela kujhitii sio kwandabha muene mp'elekesiaji jhaiheb helela, munu ojho ibeta kubarikibhwa paibhomba. 26 Ikajhelayi munu jhejhioha ibetakufikirila muene kujha ndo munu ghwa dini, lazima ibhwesyalepi kubhutabhwala lumilu lwa muene, akabhukofya muoyo bhwa muene ni dini jha muene ndo Pat'op'o. 27 Dini jhinofu na jhajhibeli kuharibibhwa palongolo pa K'yara ghwitu ni Dadi ndo ejhe: kubhatangatila bhakhebha ni bhajane mu malombosi gha bhene, ni kwilenda bhene ni bhufisadi bhwa dunia.