Matayo
Sura ya 1
Kitabu kya lukholo lwa Yesu Kristu mwana ghwa Daudi, mwana ghwa Ibrahimu. Ibrahimu aj'hele tata ghwa Isaka, ni Isaka aj'hele tata ghwa Yakobo, ni Yakobo tata ghwa Yuda ni bhalongomunu. Yuda aj'hele tata ghwa Peresi ni Sera kwa Tamari, Peresi tata ghwa Hezeroni, ni Hezeroni tata ghwa Ramu. Ramu ajhele tata ghwa Aminadabu, Aminadabu tata ghwa Nashoni, ni Nashoni tata ghwa Salimoni. Salimoni ajhele tata ghwa Boazi kwa Rahabu, Boazi tata ghwa Obedi kwa Ruth, Obedi tata ghwa Yese, Yese ajhele tata ghwa mfalme Daudi. Daudi ajhele tata ghwa Sulemani kwa n'dala ghwa Uria. Sulemani ajhele tata ghwa Rehoboamu, Rehoboamu tata ghwa Abiya, Abiya tata ghwa Asa. Asa ajhele tata ghwa Yehoshafati, Yehoshafati tata ghwa Yoramu, ni Yoramu tata ghwa Uzia. Uzia ajhele tata ghwa Yothamu, Yothamu tata ghwa Ahazi, Ahazi tata ghwa Hezekia. 10 Hezekia ajhele tata ghwa Manase, Manase tata ghwa Amoni ni Amoni tata ghwa Yosia. 11 Yosia ajhele tata ghwa Yekonia ni bhalongomunu bhwakati bhwa kutolibhwa kulota Babeli. 12 Ni baada jha kutolibhwa kul'ota Babeli, Yekonia ajhele tata ghwa Shatieli, Shatieli ajhele kokho munu ni Zerubabeli. 13 Zerubabeli ajhele tata ghwa Abiudi, Abiudi tata ghwa Eliakimu, ni Eliakimu tata ghwa Azori. 14 Azori ajhele tata ghwa Zadoki, Zadoki tata ghwa Akimu, Akimu tata ghwa Eliudi. 15 Eliudi ajhele tata ghwa Elieza, Elieza tata ghwa Matani ni Matani tata ghwa Yakobo. 16 Yakobo ajhele tata ghwa Yusufu n'gosi ghwa Mariamu, ambajhe kwa muene Yesu ahogoliki, j'haikutibhwa Kristu. 17 Fizazi fyoha kuh'omela Ibrahimu hadi Daudi fyaj'hele fizazi kumi na nne, kuh'omela Daudi hadi kutolibhwa kulota Babeli fizazi kumi na nne, ni kuhomela kutolibhwa kulota Babeli hadi Kristu fizazi kumi na nne. 18 Kuhogoleka kwa Yesu Kristu kwajhele namna e'j'he. Ndebhuake, Mariamu, achumbilibhu ni Yusufu, lakini kabla bhakhona kubhonana, abhonekene kujha nu luleme kwa ngofo sya Roho Mtakatifu. 19 Ngwanamunu Yusufu, aj'hele munu mwenye haki alondeghe lepi kun'haibisya hadharani. Aamuili kuleka uchumba bhwake kwa siri. 20 Bho ifikirira juu j'ha mambo agha, Malaika ghwa Bwana an'hidili mu ndoto, ajobhili, “Yusufu muana ghwa Daudi, usilili kun'tola Mariamu kama n'dalabhu, kwa ndabha luleme lwaaj'henabhu ni kwa bhuweza bhwa Roho Mtakatifu. 21 Ibetakuhogola mwana ghwa n'gosi ni ghwibeta kun'kuta lihina lyake Yesu, kwa ndabha ibetakubhaokola bhanu bhake ni dhambi syabhene.” 22 Ghoha agha ghahomili kutimisibhwa k'hela kyaka nenebhu ni Bwana kwa nj'hela j'ha nabiii ajobhili, 23 “Langai, bikira ibetakukabha luleme ni kuhogola muana n'gosi, na bhibetakun'kuta lihina lyake Imanueli”— maana ghiake, “K'yara pamonga natu.” 24 Yusufu aj'humuiki kuh'omela mulugono ni kubhomba kama malaika ghwa Bwana kyaan'jobhili na an'tolili kama n'dala. 25 Hata nahu agonililepi naku mpaka bho akifunguili muana n'gosi ni kunkuta lihina lyake Yesu